(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l


Lảnh da̭w wiḙ̂n La̭c Xơn va̒ Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi tă̭ng kwa̒ cho hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ

Ta̭i ziḙ̂n da̒n, kác ủn dêểnh bớ kác xa̭ da̒ tli̒nh bă̒i nhửng hiếw mắt wê̒l kôông ngḙ̂xổ, nhửng lơ̭i ích va̒ tác ha̭i kuố wiḙ̂c la̭m zung diḙ̂n thwa̭i, mẳi tỉnh, ti vi, ma̭ng internet, ma̭ng xa̭ hô̭i... dổi vởi kuô̭c khôổng kon ngươ̒i, dă̭c biḙ̂t la̒ nhửng tác dôô̭ng tiêw kư̭c dêểnh kon rét. Bớ tỉ kác ủn kới thôông diḙ̂p dê̒ xwất zái fáp thích ửng vởi thể zởi kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Chương chi̒nh ku̒ng da̒ ta̭w kơ hô̭i cho kác ủn ản zaw lưw, chiḙ̂n tlo̒, dổi thwa̭i tlư̭c tiếp ku̒ng lảnh da̭w wiḙ̂n tâ̭p chung baw kác vẩn dê̒ nhơ: xư̭ kâ̒n thiết báw vḙ̂ an twa̒n cho tlé em thôông kwakiếm xwát nô̭i zung thôông tin tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i, tlo̒ chơi diḙ̂n tứ, tố chức nhửng hi̒nh thức xinh hwa̭t he̒ mởi la̭, bố ích, kác chương chi̒nh ki̭ năng khr, bô̒i zươ̭ng năng khiểw cho hoo̭c xinh tloong zi̭p he̒...

Thôông kwa ziḙ̂n da̒n nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức cho kác kấp wí dáng, chỉnh kwiê̒n, kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i wê̒l kwiê̒n tham za kuố tlé em, liên kwan dêểnh kác vẩn dê̒ xa̭ hô̭i, foo̒ng ngươ̒ va̒ ha̭n chể kác tác dôô̭ng tiêw kư̭c dêểnh kon rét. Doo̒ng thơ̒i tham vẩn ỉ kiển kon rét wê̒l kác vẩn dê̒ xa̭ hô̭i tlêênh kơ xớ kác ỉ kiển, khwiển ngi̭ kuố tlé e, dê̒ xwất ỉ kiển xâi zư̭ng kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh ma̭nh cho tlé em thể zởi kôông ngḙ̂ xổ.

Zi̭p ni̒ Ki̭ báw chơ̭ tlé em tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlaw tă̭ng 30 khất kwa̒, Tố chức Tâ̒m ni̒n thể zởi tă̭ng 20 khất kwa̒ cho tlé em kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn vươn lêênh hoo̭c tâ̭p kuố 4 xa̭ vu̒ng zư̭ ản

Dô̭ Hương


KÁC TIN KHÁC


Zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ

(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018

Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.

Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ: 77% hoo̭c xinh da̭t zanh hiḙ̂w hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n năm hoo̭c 2017 - 2018

(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.