(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018


Tiêw fấm chiê̒n thôông an twa̒n thư̭c fấm kuố Hô̭i LHPN xa̭ Xwất Hwả.

Tham za dêm zaw lưw kỏ kác dô̭i chiê̒n thôông dêểnh bớ Hô̭i Fṷ nư̭ Kôông an wiḙ̂n, kác xa̭ vu̒ng wiḙ̂n va̒ dông nhê̒w kản bô̭, hô̭i viên nhân zân dêểnh ngỏ, kố vṷ

Ta̭i dêm zaw lưw kác Dô̭i tiên chiê̒n Fṷ nư̭ da̒ biếw ziḙ̂n nhê̒w tiết mṷc ka muổ nha̭c dă̭c xắc chú dê̒ ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, ti̒nh iêw kwê hương dất nước, kwê hương La̭c Xơn anh hu̒ng. Khản zá ản ngỏ thướng thức kác tiếw fấm dâ̒i ỉ ngiḙ̂ wê̒l kiển thức foo̒ng chổng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n ma twỉ; kiển thức an twa̒n thư̭c fấm. Kwa rỉ nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức kuố nhân zân dă̭c biḙ̂t la̒ lớp tlé wê̒l tác ha̭i kuố ma twỉ ku̒ng nhơ kách foo̒ng chổng HIV/AIDS; nơng kaw ỉ thức cho mo̭i ngươ̒i tloong wiḙ̂c lươ̭ cho̭n thư̭c fấm xa̭ch, chể biển thức ăn hơ̭p vḙ̂ xinh, tleẻnh ngô̭ dôô̭c thư̭c fấm, ngăn chă̭n kác zi̭ch bêḙ̂nh kwa dươ̒ng tiêw hwả báw vḙ̂ khức khwé kon ngươ̒i.

 

Dô̭ Hương (Hwiḙ̂n dwa̒n La̭c Xơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018

(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l

Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.

Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ: 77% hoo̭c xinh da̭t zanh hiḙ̂w hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n năm hoo̭c 2017 - 2018

(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.