(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018


Tiêw fấm chiê̒n thôông an twa̒n thư̭c fấm kuố Hô̭i LHPN xa̭ Xwất Hwả.

Tham za dêm zaw lưw kỏ kác dô̭i chiê̒n thôông dêểnh bớ Hô̭i Fṷ nư̭ Kôông an wiḙ̂n, kác xa̭ vu̒ng wiḙ̂n va̒ dông nhê̒w kản bô̭, hô̭i viên nhân zân dêểnh ngỏ, kố vṷ

Ta̭i dêm zaw lưw kác Dô̭i tiên chiê̒n Fṷ nư̭ da̒ biếw ziḙ̂n nhê̒w tiết mṷc ka muổ nha̭c dă̭c xắc chú dê̒ ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, ti̒nh iêw kwê hương dất nước, kwê hương La̭c Xơn anh hu̒ng. Khản zá ản ngỏ thướng thức kác tiếw fấm dâ̒i ỉ ngiḙ̂ wê̒l kiển thức foo̒ng chổng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n ma twỉ; kiển thức an twa̒n thư̭c fấm. Kwa rỉ nhă̒m nơng kaw nhâ̭n thức kuố nhân zân dă̭c biḙ̂t la̒ lớp tlé wê̒l tác ha̭i kuố ma twỉ ku̒ng nhơ kách foo̒ng chổng HIV/AIDS; nơng kaw ỉ thức cho mo̭i ngươ̒i tloong wiḙ̂c lươ̭ cho̭n thư̭c fấm xa̭ch, chể biển thức ăn hơ̭p vḙ̂ xinh, tleẻnh ngô̭ dôô̭c thư̭c fấm, ngăn chă̭n kác zi̭ch bêḙ̂nh kwa dươ̒ng tiêw hwả báw vḙ̂ khức khwé kon ngươ̒i.

 

Dô̭ Hương (Hwiḙ̂n dwa̒n La̭c Xơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Hơ̭p Tha̒nh dươ fáp lwâ̭t baw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Nă̒m ớ ha̭ zu khôông Da̒, Hơ̭p Tha̒nh (Ki̒ Xơn) la̒ xa̭ thwâ̒n nôông, kinh tể chú ểw zươ̭ baw xán xwất nôông ngiḙ̂p. Năm 2016 xa̭ ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn nôông thôn mởi (NTM). Ku̒ng kôông tác lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xak luôn chủ tloo̭ng kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t, vâ̭n dôô̭ng nhân zân chấp ha̒nh tốt chú chương, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Dáng, Nha̒ nước, kóp fâ̒n zư̭ ốn di̭nh an ninh châ̭t tư (ANCT) – châ̭t tư an twa̒n xa̭ hô̭i (CTATXH) tlêênh diḙ̂ ba̒n. 

Tlaw xư̭ tư̭ tin cho hoo̭c xinh tlước kuô̭c Kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0

(HBDT) – Kết kwá ki̒ thi THPT Kuốc za năm 2018 cho thẩi kỏ 7.135/7.664 ba̒i thi môn thiểng Anh, chiểm hơn 93% kuố hoo̭c xinh ti̒nh ha da̭t diếm thi zưở tlung bi̒nh. Nơng kaw chất lươ̭ng ră̭i hcoo̭ ngwa̭i ngư̭ la̒ iêw kâ̒w kâ̒n thiết kuố ngă̒nh Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tính ha ka̭ ni̒, nhất la̒ tloong ti̒nh hi̒nh nước mêê̒nh dang bước baw thơ̒i ki̒ hô̭i nhâ̭p meḙnh, khu, rôô̭ng, chiến thew Kuô̭c kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0

Chiến khai nhiḙ̂m vṷ kôông tác khwiển hoo̭c năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 25/12, ta̭i tlươ̒ng Chỉnh tli̭, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức xơ kết 3 năm chiến khai Dê̒ ản 281/QĐ-TTG kuố Thú tưởng Chỉnh fú, tôống kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p” tloong kôông nhân viên chức law dôô̭ng (KNVCLD) zai dwan 2012 - 2018, tôống kết kôông tác khwiển ho̭c năm 2018. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển ho̭c Viḙ̂t Nam, Liên dwa̒n law dôô̭ng Viḙ̂t Nam, kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương va̒ kác tâ̭p thế, kả nhân ản twiên zương khen thướng.

Kôông ti TNHH xân gol Fươ̭ng Hwa̒ng tlaw 300 khất hoo̭c bôống cho hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ

(HBDT) – Ngă̒i 29/11, Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p pơ̭i Kôông ti TNHH xân gol Fươ̭ng Hwa̒ng tlaw 300 khất hoo̭c bôống, mối khất tli̭ zả 2 tliḙ̂w dôô̒ng cho hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ năm 2018. Zư̭ buối lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh kuố tính.

Xa̭ Ngo̭c Mi̭ fát chiến ngê̒ la̒ nỏn

(HBDT) – Nhửng năm kwa kác kấp chỉnh kwiê̒n xa̭ Ngo̭c Mi̭ (Tân La̭c) da̒ chiến khai nhê̒w mô hi̒nh xán xwất kỏ hiḙ̂w kwá, ta̭w wiḙ̂cla̒ cho nhê̒w ngươ̒i law dôô̭ng, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâ̭p. Tloong rỉ, ngê̒ la̒ nỏn fát chiến meḙnh, zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p dảng kế cho za di̒nh.

Tlươ̒ng Kaw dắng ki̭ thwâ̭t Kôông ngḙ̂ Hwa̒ Bi̒nh: Khai záng năm hoo̭c 2018 - 2019

(HBDT) – Ngă̒i 19/11, Tlươ̒ng Kaw dắng ki̭ thwâ̭t Kôông ngḙ̂ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lḙ̂ Khai záng năm hoo̭c 2018 - 2019