(HBOM)-Vẩn dê̒ dâ̒w tiên kâ̒n vái dớ ỉ so mân mo̠i năm, ki̒ thi năm năi ản tố chức khởm hơn khwáng 10 ngă̒i. Bớ khởm ngă̒i 21/6 hô̠i dôô̒ng thi bắt dâ̒w la̒ viê̠c; khuô̠ng ku̒ng ngă̒i bắt dâ̒w tố chức cho thỉ sinh la̒ thú tu̠c zư̠ thi. Ngă̒i 22/6 thi bô̠ môn ngử văn, toản; ngă̒i 22/6 thi tố hơ̠p ba̒i thi KHTN, ngoa̠i ngư̠ va̒ khởm ngă̒i 24/6 thi tố hơ̠p ba̒i thi KHXH.Mẩi  năm năi to̒n tính kỏ 1 ku̠m thi zo Sớ GD&ĐT chú chi̒ kỏ 38 diếm thi. To̒n tính xe̠ kỏ 350 voo̒ng thi

Kác năm tlước ni kỏ 4 môn thi thew hi̒nh thức tự luâ̠n; tất ká kác môn ko̒n la̠i dê̒w thi thew hi̒nh thức chắc ngiê̠m khéch kwan, to̒n bô̠ kiển thức tloong ba̒i thi dê̒w nă̒m tloong nô̠i zung lớp 12 la̒ thỉ sinh kỏ kwiê̒n wa̒i kác ba̒i thi bắt buô̠c la̒ Toản, Ngư̠ văn, Ngoa̠i ngư̠ thi̒ kỏ thế dăng kỉ ká 2 ba̒i thi tư̠ cho̠n (KHTN va̒ KHXH) dớ tăng thêm kơ hô̠i xét tiến baw CĐ, ĐH va̒ khwiển khích các ủn ho̠c tâ̠p toa̒n ziê̠n  hơn. Khâw ngă̒i kông bổ kết kwá zư̠ thi (zư̠ kiển la̒ ngă̒i 7/7/2017), thỉ sinh xe̠ ản diê̒w chính xét tiến 1 lâ̒n thông kwa phương thức chư̠c tiển hoă̠c bă̒ng viểw diê̒w chính ngwiê̠n vo̠ng. Thỉ sinh tăng thêm xổ lươ̠ng ngwiê̠n vo̠ng dớ kỏ kơ hô̠i chủng tiến baw kác tlươ̒ng CĐ, ĐH

                                               Tin kuố Zương Liê̠w 

KÁC TIN KHÁC


Mít tinh, ziê̠w ha̒nh hướng ửng Khảng ha̒nh dô̠ng vo̒ng chôổng ma twỉ


(WBDT) - TP Wa̒ Bi̒nh vươ̒ tố chức mít tinh, ziê̠w ha̒nh hướng ửng Khảng ha̒nh dô̠ng vo̒ng chôổng ma twỉ năm 2017

Báw hiếm i tể - sư̠ an tâm kuố ngươ̒i nge̒w

(WBDT) - Wiê̠n Kim Bôi la̒ 1 tloong 2 dơn vi̠ kuố tính (Kim Bôi va̒ Da̒ Bắc) ản hướng kác chỉnh xách hổ chơ̠ zám nge̒w kuố Nha̒ nước thew Ngi̠ kwiết 30A kuố Chỉnh vú. Tloong dỏ kỏ chỉnh xách hổ chơ̠ 100% thé BHYT cho hô̠ nghe̒w, hô̠ kâ̠n nge̒w va̒ mo̠l zân tô̠c thiếw xổ.

Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2017

WBDT - Ngă̒i 13/6, Ban chí da̠w vâ̠n dô̠ng hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức lê̠ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̠i hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ lảnh da̠w Ban chí da̠w hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n tính, Hô̠i chư thâ̠p dó tính, Tha̒nh úy, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bình.