(HBDT) – Kết kwá ki̒ thi THPT Kuốc za năm 2018 cho thẩi kỏ 7.135/7.664 ba̒i thi môn thiểng Anh, chiểm hơn 93% kuố hoo̭c xinh ti̒nh ha da̭t diếm thi zưở tlung bi̒nh. Nơng kaw chất lươ̭ng ră̭i hcoo̭ ngwa̭i ngư̭ la̒ iêw kâ̒w kâ̒n thiết kuố ngă̒nh Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tính ha ka̭ ni̒, nhất la̒ tloong ti̒nh hi̒nh nước mêê̒nh dang bước baw thơ̒i ki̒ hô̭i nhâ̭p meḙnh, khu, rôô̭ng, chiến thew Kuô̭c kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0


Tlươ̒ng THPT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ tlang bi̭ 4 foo̒ng mẳi vi tỉnh nổl ma̭ng dớ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh hoo̭c thiểng Anh tlư̭c twiển ED

La̒ keẻnh chim dâ̒w da̒n kuố bơ̭c THPT tính ha, tlươ̒ng THPT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ la̒ dơn vi̭ di dâ̒w, zwi nhất tlêênh tính ha thư̭c hiḙ̂n hơ̭p tác kuốc tể, tố chức ră̭i môn thiểng Anh tlư̭c twiển. Tiển xi̭ Le Thi̭ Hô̒ng, Bỉ thứ Dáng wí, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt: Pơ̭i moong muổn ta̭w xư̭ chiến biển, dô̭t fả tloong záng ră̭i môn hoo̭c ni̒, pớ năm ho 2016 – 2017, ản xư̭ đôô̒ng ỉ kuố Xớ ZZ&DT, nha̒ tlươ̒ng da̒ dươ chương chi̒nh hoo̭c thiểng Anh tlư̭c twiển ED (English Dicoveries) paw hổ chơ̭ záng ră̭i thiểng Anh. Khâw 2 năm chiến khai pơ̭i tôống xổ 762 ta̒i khwán da̒ zúp cho kác ủn kỏ chi̒nh dô̭ thiểng Anh kỏ thế ôn lwiḙ̂n thêm ta̭i nha̒, zúp ho̭c xinh nơng kaw chi̒nh dô̭ ká 4 ki̭ năng iểng – khể – too̭c – viết.

Nha̒ tlươ̒ng tố chức cho hoo̭c xinh la̒ thwiết chi̒nh khâw mổi chú dê̒ ba̒i hoo̭c, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng ngwa̭i khwả nhơ: Zảng xinh, Hallowen dớ hoo̭c xnh ản zaw lưw văn hwả. Kết hơ̭p ku̒ng kác tố chức Fulbright, Tlung tâm văn hwả Nga, tố chức ti̒nh ngwiḙ̂n dớ hoo̭c xinh ản hoo̭c ngwa̭i ngư̭ xuốt ká năm ku̒ng zảw viên mo̭l bán xử. Dă̭c biḙ̂t nha̒ tlươ̒ng da̒ dươ hoo̭c xinh wê̒l Tlung tâm văn hwả Mi̭, tham za zaw lưw Festivan ta̭i Nhâ̭t Bán, tham zư̭ kuô̭c thi kuốc tể ta̭i Ha̒n Kuốc, zu hoo̭c ta̭i Nga, Úc. Khắp dêểnh nha̒ tlươ̒ng xḙ cho hoo̭c xinh la̭i Úc dớ hoo̭c chái ngiḙ̂m muô̒ he̒...

Pớ thee̒nh kôông kuố tlươ̒ng Hwa̒ng Văn Thṷ, Xớ ZZ&DT chí da̭w kác nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ da za̭ng hwả chương chi̒nh, hi̒nh thức da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng nhă̒m dáp ửng mṷc tiêw da̒w ta̭w va̒ nhu kâ̒w hoo̭c ngwa̭i ngư̭ kuố hoo̭c xinh, xinh viên. Kwan tâm xâi zư̭ng va̒ fát chiến môi tlươ̒ng thư̭c hă̒nh ngwa̭i ngư̭ thôông kwa fát chiến kác kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p ngwa̭i ngư̭. Tâ̭p chung bô̒i zươ̭ng fương fáp ră̭i môn thiểng Anh cho zảw viên Tiếw hoo̭c chươ da̭t chwấn. Bổ chỉ ră̭i 4 tiết/twâ̒n vởi zảw viên tiếw hoo̭c da̭t bư̭c 4 (B2) tlớ lêênh dổi vởi zwr viên tiếw hoo̭c da̭t bơ̭c 4(B2) tlớ lêênh thew khung năng lư̭c ngwa̭i ngư̭ 6 bơ̭c kuố Viḙ̂t Nam. Tăng kươ̒ng dâ̒w tư kơ xớ, vâ̭t chát, thiết bi̭ ră̭i hoo̭c thiết iểw, ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin, dối mởi hoo̭c liḙ̂w ră̭i ngwa̭i ngư̭, khwiển khích tlươ̒ng THPT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ va̒ môô̭ch xổ tlươ̒ng kỏ diê̒w kiḙ̂n ră̭i xoong ngư̭ thiẻng Anh dổi vởi môn twản va̒ kác môn tư̭ nhiên.

Dôô̒ng chỉ Dinh Thi̭ Hươ̒ng, Fỏ Zảm dôôc xớ ZZ&DT cho mắt: Năm 2018 la̒ năm đâw thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản "Ră̭i va̒ hoo̭c ngwa̭i ngư̭ tloong hḙ̂ thôổng zảw zṷc kuố zân” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2018 – 2025, mṷc la̒ tiếp tṷc chiến khai thư̭c hiḙ̂n dối mởi kăn bán, to̒n ziḙ̂n ră̭i va̒ hoo̭c ngwa̭i ngư̭ tloong kác kơ xớ zảw zṷc nhă̒m nơng kaw chi̒nh dô̭, năng lư̭c xứ zṷng ngwa̭i ngư̭ kuố dô̭i ngṷ zảw viên va̒ hoo̭c xinh, dáp ửng nhu kâ̒w hoo̭c tâ̭p va̒ wiḙ̂c la̒. Mṷc tiêw dă̭ch tha dêểnh năm 2020 kỏ khwáng 15% tlươ̒ng mâ̒m non dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin, ản tiếp kâ̭n thiểng Anh; dêểnh năm 2025 kỏ ít nhất 30% tlươ̒ng mâ̒m non ản tiếp kâ̭n ngwa̭i ngư̭. Vởi zảw zṷc fố thôông, fẩn dẩw dêểnh năm 2020 kỏ 73% tlươ̒ng tiếw hoo̭c, 50% tlươ̒ng THCS, 61% tlươ̒ng THPT ản hoo̭c chương chi̒nh thiẻng Anh 10 năm. Dêểnh năm 2025 fẩn dẩw 100% hoo̭c xinh pớ lớp 3 têểnh lớp 6 ản hoo̭c ngwa̭i ngư̭ 10 năm. Kwa rỉ chang bi̭ kiển thức, ki̭ năng dớ hoo̭c xinh tính ha tư̭ tin hô̭i nhâ̭p kuô̭c Kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0

Zương Liḙ̂w

 


KÁC TIN KHÁC


Fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t

La̒ tính miê̒n nủi kỏ diḙ̂ hi̒nh fức ta̭p, kỏ nhê̒w diḙ̂ fương thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ chiểm tlêênh 70% zân xổ to̒n tính. Zo rỉ nhởng năn kwa wiḙ̂c fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t ản tính ha dă̭c biḙ̂t kwan tâm.

Hwiḙ̂n Kim Bôi dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Kim Bôi tố chức 3 dêm ziḙ̂n kấp hwiḙ̂n va̒ 18 ziḙ̂n da̒n tlé em kấp xa̭. Kim Bôi la̒ môô̭ch tloong như̭ng hwiḙ̂n zwi chi̒ va̒ tố chức tốt ziḙ̂n da̒n tlé em kúo tính. Wiḙ̂c tố chức ziḙ̂n da̒n tlé em kác kấp nhă̒m dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m lẳng nge kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n, dwa̒n thế tloong kwả chi̒nh xâi zư̭ng chỉnh xắch liên kean dêểnh tlé em.

Dấi meḙnh foong tla̒w thi duô “Thuối kaw kương tlảng”

(HBDT) - Deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kôông tác Hô̭i va̒ foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng” 6 khảng dâ̒w năm năi. Tlươ̒ng Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) TF Hwa̒ Bi̒nh Châ̒n Văn Kươ̒ng cho mắt: "chanh thú xư̭ kwan tâm chí da̭w, fổi kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức dwa̒n thế va̒ bảm xát chương chi̒nh kôông tác Hô̭i NKT tính, TƯ Hô̭i. Hô̭i NKT kác kấp kuố tha̒nh fổ da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng wê̒l vi̭ chỉ, vai tlo̒, chiê̒n thôổng kuố Hô̭i va̒ chỉnh xách, fáp lwâ̭t kuố Dáng va̒ Nha̒ nước dỏi vởi HKT. Kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc, fát hwi NKT kỏ nhê̒w dối mởi, nê̒ nếp, da̭t chất lươ̭ng kaw”

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da za̭ng hi̒nh thức tiên chiê̒n fáp lwâ̭t

(HBDT) – Nhửng ngă̒i kuổi khảng 5, kôông wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ Foo̒ng Tư fáp, Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn bâ̭n nhô̭n hơn, fái kứ mo̭l thuổng kơ xớ hưởng zâ̭n, tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭.