(WBD) - Khởm ngă̒i 5/9, mân ha̒ng tliê̠w ho̠c xinh ká nước, hơn 20 va̠n ho̠c xinh tính ha da̒ ku̒ng hân hwan bước baw năm ho̠c mởi. Thư̠c hiê̠n thew hưởng zẩn kuố Bô̠ GD&ĐT, dủng 8h khởm, ta̠i tất ká kác tlươ̒ng ho̠c tlêênh diê̠ ba̒n to̒n tính da̒ ku̒ng dô̒ng lwa̠t ziê̠n tha Lê̠ khai záng năm ho̠c 2017 - 2018. Lảnh da̠w Tính wí, HĐN, UBND, UBMTTQ, kác xớ nga̒nh, hô̠i, dwa̒n thêế kác kấp da̒ dêểnh zư̠ va̒ chiê bui mân nga̒nh zảw zu̠c nhân zi̠p khai záng năm ho̠c mởi


Ta̠i tlươ̒ng PT DTNT THPT tính, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính da̒ dểnh zư̠ va̒ chiê bui ku̒ng thâ̒i va̒ tlo̒ nha̒ tlươ̒ng nhân zi̠p năm ho̠c mởi. Zư̠ lê̠ khai záng kuố nha̒ tlươ̒ng ko̒n kỏ lảnh da̠w Xớ Kể wa̠ch va̒ Dâ̒w tư, kác wiê̠n, tha̒nh vổ, zwanh ngiê̠p tlêênh diê̠ ba̒n tính.

Năm ho̠c 2016 - 2017 vươ̒ kwa, chất lươ̠ng 2 mă̠t zảw zu̠c kuố nha̒ tlươ̒ng da̒ tiếp tu̠c nơng lêênh. Nha̒ tlươ̒ng kỏ 3 zảw viên zói kấp tính, 3 zảw viên zói kấp to̒n kuốc; 162 ho̠c xinh dwa̠t zái tloong kác ki̒ thi kấp tính. Ki̒ thi THPT kuốc za vươ̒ kwa, tlươ̒ng kỏ 206/206 hopc xinh dô̠ tốt ngiê̠p va̒ da̠t bớ diếm xa̒n tlớ lêênh. To̒n tlươ̒ng kỏ hơn 36% ho̠c xinh da̠t ho̠c lư̠c zói, 60% da̠t ho̠c lư̠c khả va̒ khaanh 98% da̠t ha̠nh kiếm lo̠i tốt.

 

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính tă̠ng wa va̒ kwa̒ chúc mơ̒ng nha̒ tlươ̒ng nhân zi̠p năm ho̠c mởi.


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính tlôông kâl lưw niê̠m ta̠i tlươ̒ng PT DTNT THPT tính nhân zi̠p năm ho̠c mởi.

Vát biếw ta̠i lê̠ khai záng, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̠ch UBND tính da̒ biếw zương nhửng tha̒nh tích ma̒ nha̒ tlươ̒ng da̒ da̠t ản tloong năm ho̠c vươ̒ rô̒i. Wơ̒i nhiê̠m vu̠ tloo̠ng tâm năm ho̠c 2017 - 2018, dô̒ng chỉ nhẩn me̠nh: Nha̒ tlươ̒ng kâ̒n ku̠ thêế wả 9 nhỏm zái váp kơ bán cho vu̒ hơ̠p mân diê̒w kiê̠n thư̠c tể, xâi zư̠ng kể wa̠ch thưpc hiê̠n hiê̠w kwá. Dô̒ng thơ̒i, kwan tâm nơng kaw chất lươ̠ng zảw zu̠c zân tô̠c thiếw xổ, thư̠c hiê̠n dối mởi zảw zu̠c to̒n ziê̠n. Xâi zư̠ng tlươ̒ng PT DTNT THPT tính tlớ the̒nh tlươ̒ng chất lươ̠ng kaw, da̒w ta̠, bô̒i zươ̠ng, ta̠w nguô̒n kản bô̠ la̒ ngươ̒i zân tô̠c thiếw xổ cho tính.

 

                                                                                   P.V

 


KÁC TIN KHÁC


Úng hô̱ “Kwi̱ Khwiển ho̱c” tính 300 tliê̱w dô̒ng

(WBDT) – Ngă̒i 25/8, Kông dwa̒n Bô̱ GTVT va̒ Tâ̱p dwa̒n Râ̒w khỉ Viê̱t Nam tlaw tă̱ng "Kwi̱ Khwiển ho̱c” tính xổ thiê̒n 300 tliê̱w dô̒ng. Zư̱ buối tlaw tă̱ng, kỏ dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính.

Da̱i hô̱i Da̱i biếw Phâ̱t zảw tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử II, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022

(WBDT) – Tloong 2 ngă̒i 16 – 17/8 ta̱i Kung Văn wả tính da̒ ziê̱n tha Da̱i hô̱i Da̱i biếw Phâ̱t zảw tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử II, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022. Zư̱ Da̱i kỏ lảnh da̱w zảw hô̱i Phâ̱t zảw Viê̱t Nam; kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w UBND – HĐND tính, Ban Zân vâ̱n Tính wí, mô̱ch xổ xớ nga̒nh kuố tính va̒ hơn 400 phâ̱t từ tiêw biếw tlêênh diê̱ ba̒n to̒n tính

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính thăm hói va̒ tă̠ng kwa̒ mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng

(WBDT) - Nhân ri̠p kí niê̠m 70 năm ngă̒i Thương binh liê̠t xi̠ (27/7/1947 - 27/7/2017), khởm ngă̒i 19/7 do̒n kông tác kuố tính zo Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vó bỉ thư tính úy Chú ti̠ch UBND tính la̒ tlướng do̒n da̒ dêểnh thăm hói va̒ tă̠ng kwa̒ kác mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Tham za ku̒ng do̒n kỏ lảnh da̠w Bô̠ CHQS tính; Xớ LĐ-TB&XH; Ngân ha̒ng Dâ̒w tư va̒ Vát chiến tính; lảnh da̠w va̒ da̠i ziê̠n kác ban, nga̒nh tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh

Tha kwâ chiển zi̠ch “Ki̒ ngí hô̒ng” năm 2017

(WBDT) - Ta̠i xa̠ Thươ̠ng Bi̒ (Kim Bôi), Tính dwa̒n vwa vổi hơ̠p mân Wiê̠n dwa̒n Kim Bôi tố chức Lê̠ tha kwân va̒ chiến khai kác wa̠t dô̠ng hướng ửng chiển zi̠ch ti̒nh ngwiê̠n "Ki̒ ngí hô̒ng” kấp tính năm 2017. Tham za kỏ 300 ĐVTN, kông nhân, kông chức, viên chức thwô̠c kác dơn vi̠: Xa̠ Thươ̠ng Bi̒, Ha̠ Bi̒, Kin Tiển, Chung Bi̒, Xơn Thwí, Vỉnh Dô̒ng, Dwa̒n thanh niên Kông an wiê̠n, CLB kản bô̠ tleé tính, Dwa̒n thanh niên chi nhảnh xăng râ̒w Wa̒ Bi̒nh va̒ dông dáw ba̒ kon nhân zân xỏm Dâ̒m Xảng, xa̠ Thươ̠ng Bi̒

96,94% thỉ xinh ản kông nhâ̠n tốt ngiê̠p THPT Kuốc za 2017

(WBDT) - Xớ GDĐT vươ̒ bảw kảw kết kwá ki̒ thi THPT kuốc za năm 2017

Xôi nối ngă̒i hô̠i “Thwối tleé Ki̒ Xơn hưởng wơ̒l biến dáw va̒ biên zởi thân iêw”


(WBDT) - Vươ̒ kwa ta̠i xa̠ Zân Ha̠, BTV Wiê̠n Dwa̒n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ngă̒i hô̠i "Thwối tleé Ki̒ Xơn hưởng wơ̒l biến dáw va̒ biên zởi thân iêw”. Tham za kỏ tlêênh 300 ĐVTN, ho̠c xinh tlêênh diê̠ ba̒n.