(HBDT) – Kết kwá wiḙ̂c thi thứ THPT Kuốc za năm 2019 kuố tlươ̒ng THPT Iên Thwí C (Iên Thwí) cho thẩi chí kỏ 68% hoo̭c xinh dú diê̒w kiḙ̂n thi tốt ngiḙ̂p. Twi kết kwá thi thứ mang tỉnh tham káw va̒ bi̭ tác dôô̭ng bới nhê̒w iểw tổ như kết kwá thi thứ xét diếm ho̭c ki̒ I, hoo̭c xinh chươ tâ̭p chung tâm lỉ, dê̒ thi khỏ... Nhửng kon xổ da̒ la̒ cho Ban Zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng ngiêm túc, khấn chương kỏ nhửng zái fáp thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kôông tac ôn thi. Tloong dỏ tâ̭p chung baw wiḙ̂c nơng kaw ỉ thức cho hoo̭c xinh ôn tâ̭p.


Hoo̭c xinh khổi 12, tlươ̒ng PHTH Iên Thwí C (Iên Thwí) tâ̭p chung kấp rút ôn tâ̭p chấn bi̭ cho ki̒ thi THPH Kuốc za năm 2019.

Wiḙ̂c ôn tâ̭p chấn bi̭ cho ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ản tlươ̒ng THPT Iên Thwí C chiê thee̒nh 3 dơ̭t: dơ̭t 1 bớ ngă̒i 24/9 – 12/12/2018 (tống xổ 30 buối/lớp), mối môn 5 buối.
Dơ̭t 2 bớ ngă̒i 21/1 – 25/5/2019 (tống xổ 45 buối/lớp, riêng môn twản, văn, thiểng Anh 10 buối/lớp, kác môn ko̒n la̭i 5 buối/ lớp). Dơ̭t 3 zư̭ kiển bớ ngă̒i 1 – 21/6/2019.
Dôô̒ng chỉ Bu̒i Twẩn Anh Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng THPT Iên Thwí C cho mắt: Kan kử baw thư̭c tể lư̭c hoo̭c xinh, nô̭i zung ôn tâ̭p da̒ thư̭c hiḙ̂n ớ kác lớp chú iểw thuô̭c mức dô̭ kiển thức kơ bán, bảm xát chwấn kiển thức, ki̭ năng bô̭ môn va̒ tâ̭p chung tloong kiển thức lớp 12. Nha̒ tlươ̒ng da̒ cho thi thứ cho hoo̭c xinh khổi 12, kết kwá kỏ 140/141 hoo̭c xinh tham za vởi xổ lươ̭ng dô̭ tốt ngiḙ̂p (kết hơ̭p diếm HKI) la̒ 95 ủn, da̭t 68%. Tlêênh kơ xớ rỉ tiếp tṷc tzng kươ̒ng ôn tâ̭p cho hoo̭c xinh, dă̭c biḙ̂t la̒ zúp dơ̭ hoo̭c xinh iểw kẻm.
Lẳnh da̭w nha̒ tlươ̒ng thắng thẳn tló tha ha̭n chể, iểw kẻm, khỏ khăn kă̭p fái tloong kôông tcá ôn tâ̭p chấn bi̭ cho ki̒ thi THPT kuốc za năm năi. Dỏ la̒: hoo̭c xinh bi̭ hôống kiển thức, nhất la̒ ớ kác môn twản, thiểng Anh; tinh thâ̒n hoo̭c tâ̭p, ỉ thức kuố môô̭ch hoo̭c xinh chươ kaw, chươ thư̭c xư̭ tâ̭p chung chấn bi̭ ki̒ thi; môô̭ch bô̭ fâ̭n chăng nhó fṷ hwinh hoo̭c xinh chươ kwan tâm dêểnh wiḙ̂c hoo̭c kuố kon em...
Tlước thư̭c tể ni̒, nha̒ tlươ̒ng xḙ ho̭p fṷ hwinh hoo̭c xinh khỏi 12 dớ tiên chiê̒n, fố biển wê̒l ki̒ thi, thôổng nhấ kể hwă̭ch ôn tâ̭p dơ̭t 3, thi thứ lâ̒n 2. Dôô̒ng chỉ Fỏ Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt thêm: Nha̒ tlươ̒ng xḙ ra̒ va̒ iêw kâ̒w 100% hoo̭c xinh kỏ dú mẳi tỉnh kâ̒m thăi, Atlas diḙ̂ lỉ va̒ ta̒i liḙ̂w fṷc vṷ ôn thi. Tố chức fân lo̭i dổi tươ̭ng, chí da̭w zảw viên ôn tâ̭p xát dổi tươ̭ng. Dă̭c biḙ̂t, dổi vởi nhửng hoo̭c xinh kỏ kết kwá thi thứ ko̒n thấp xḙ tăng kươ̒ng thơ̒i zan ôn tâ̭p, kâw hói wê̒l nha̒ la. Tiếp tṷc dấi meḙnh kwán lớp hoo̭c , dôô̭ng viên hoo̭c xinh dớ zwi chi̒ 100% tham za ôn tâ̭p kuổi ki̒ xă̭n xa̒ng cho ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019.

Zương Liḙ̂w
KÁC TIN KHÁC


Vổn chỉnh xắch dôô̒ng hă̒nh ku̒ng ngươ̒i zân xa̭ Iên Bôô̒ng

(HBDT) – Nhửng năm kwa, ngô̒n vổn wăl chỉnh xắch ớ xa̭ Iên Bôô̒ng (La̭c Thwí) da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá hổ chơ̭ xán xwất, zái kwiết wiḙ̂c la̒, xwả dỏl – zám nge̒w, fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Bớ nguô̒n vổn wăl, nhê̒w hô̭ zân xâi zư̭ng mô hi̒nh kỏ hiḙ̂w kwá, zoong la̭i kuô̭c khôổng ốn di̭nh, thwát nge̒w bê̒n vưng

Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 42 ớ hwiḙ̂n Iên Thwí: Ra̒ xwát ki̭, zảm xát chă̭t ó dớ xắi tha tlṷc lơ̭i chỉnh xắch

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ ngươ̒i zân kă̭p khỏ khăn zo da̭i zi̭ch Covid-19 thew Ngi̭ kwiết xổ 42, ngă̒i 9/4/2020 kuố Chỉnh fú va̒ Kwiết di̭nh xổ 15 ngă̒i 24/4/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTK va̒ kác dwa̒n thế hwiḙ̂n Iên Thwí tích kư̭c, khấn chương baw kuô̭c.

Báw hiếm I tể: Diếm tươ̭ cho ngươ̒i nge̒w

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, chỉnh xắch BHIT ản chiến khai tlêḙ̂nh diḙ̂ ba̒n tính da̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ro̭ nét, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác an xinh xa̭ hô̭i dổi vởi dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ kuô̭c khôổng ko̒n nhê̒w khỏ khăn