(HBDT) – Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Kim Bôi tố chức 3 dêm ziḙ̂n kấp hwiḙ̂n va̒ 18 ziḙ̂n da̒n tlé em kấp xa̭. Kim Bôi la̒ môô̭ch tloong như̭ng hwiḙ̂n zwi chi̒ va̒ tố chức tốt ziḙ̂n da̒n tlé em kúo tính. Wiḙ̂c tố chức ziḙ̂n da̒n tlé em kác kấp nhă̒m dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m lẳng nge kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n, dwa̒n thế tloong kwả chi̒nh xâi zư̭ng chỉnh xắch liên kean dêểnh tlé em.


Tlé em hwiḙ̂n Kim Bôi dươ tha kác khwiển ngi̭ ta̭i Ziḙ̂n da̒n tlé em hwiḙ̂n năm 2019 vởi chú dê̒ "Tlé em với kác vẩn dê̒ wê̒l tlé em”

Ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kim bôi kỏ tlêênh 31 ngi̒n tlé em zưởi 16 thuối. Tloong rỉ kỏ khânh 5.000 ủn kỏ ha̒n kánh khỏ khăn. Kôông tác báw vḙ̂, chăm xoóc va̒ zảw zṷc tlé em kuố hwiḙ̂n vấn ko̒n nhê̒w ha̭n chể. Ti̒nh tla̭ng xâm ha̭i ti̒h zṷc, ta̭ na̭n chết dẳm ziển biển fức ta̭p va̒ kỏ xu hưởng za tăng. Năm 2016, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n xắi tha 8 vṷ xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em, 3 ủn chết dẳm dác, 1 ủn bi̭ tai na̭n. Năm 2017, xắi tha 3 vṷ xâm ha̭i ti̒nh zṷc, 6 tlé chết dẳm dác, 1 vṷ tlé bi̭ tai na̭n zaw thôông. Năm 2018, xắi tha 4 vṷ xâm ha̭i tlé em, 5 tlé chết dẳm. Tloong 6 khảng dâ̒w năm 2019, xắi tha 2 vṷ xâm ha̭i tlé em, 1 vṷ tlé bi̭ ba̭w ha̒nh zẩn dr thương tâ̭t nă̭ng, 2 tlé bi̭ chết dẳm...

Dôô̒ng chỉ Da̒w Anh Twẩn, Fỏ tlươ̒ng Foo̒ng LĐ-TB&XH hwiḙ̂n cho mắt: Xwất fát bớ nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong kôôn tác tlé em, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp nhă̒m ta̭w môi tlươ̒ng iên lee̒nh , an twa̒n cho tlé em. Tloong rỉ hwiḙ̂n dă̭c biḙ̂t kwan tâm dêểnh wiḙ̂c dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em. Tlé em tham za ziḙ̂n da̒n kỏ kơ hô̭i khể lêênh thiểng khể kuố mêê̒nh. Ta̭i ziḙ̂n da̒n, ỉ kiển tham za kuố tlé em ản dê̒ kâ̭p dêểnh hửng vẩn dê̒ liên kwan chư̭c tiếp dêểnh kuô̭c khôổng kuố kác ủn như: Kwiê̒n kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m kuố kác kấp, nga̒nh tloong wiḙ̂c báw vḙ̂, chăm xoóc, zảw zṷc tlé; vẩn dê̒ báw vḙ̂ tlé foo̒ng, chôổng xâm ha̭i, tai na̭n thương tích... Nhửng ỉ kiển kác ủn dươ tha la̒ kơ xớ dớ kác kấp lảnh da̭w, kác nha̒ hwa̭ch di̭nh chỉnh xách dươ tha zái fáp nhă̒m dám báw cho kác ủn kỏ kuô̭c khr an twa̒n, la̒nh meḙnh. Bên keḙnh rỉ tố chức ChilFund kỏ nhê̒w zư̭ ản kóp fâ̒n thúc dấi ki̭ năng zaw tiếp, ki̭ năng tham za doỏng kóp ỉ kiển cho tké em.

Năm 2016 ziḙ̂n da̒n tlé em kỏ chú dê̒ "Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, foo̒ng chôổng tai na̭n thương tích cho tlé em” la̒ kơ hô̭i zúp kác ủn kỏ kwiê̒n tham za doỏng kóp ỉ kiển baw kôông tác , foo̒ng chôổng tai na̭n thương tích cho tlé em. Năm 2017 vởi chú dê̒ "Chiê̒n khai Lwâ̭t Tlé em va̒ foo̒ng chổng ba̭w lư̭c, xâm ha̭i tlé em”. Năm 2018 ziḙ̂n da̒n ản tố chức baw ngă̒i 1/6 vởi chú dê̒ "Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, lee̒nh meḙnh cho tlé em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”, vẩn dê̒ kwan tâm la̒ ánh hướng dêểnh khức khwé kuố wiḙ̂c xứ zṷng mẳi tỉnh, diḙ̂n thwa̭i nhê̒w... năm 2019 vởi chú dê̒ "Tlé em vởi kác vấn dê̒ kuố tlé em”, ziḙ̂n da̒n da̒ thu hút hơn 100 ủn kác xa̭ tham za vởi nhửng khwiển ngi̭ zái kwiết ti̒nh tla̭ng xâm ha̭i ti̒nh zṷc, chết dẳm, ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng...

Thông kw ziḙ̂n da̒n, tlé em ản tháw lwâ̭n, dổi thwa̭i tlư̭c tếp vởi kác kấp lảnh da̭w. Kác ủn ko̒n thư̭c ha̒nh zân chú tloong wiḙ̂c bó fiểw bâ̒w da̭i biếw diḙ̂ fương tham za ziḙ̂n da̒n tlé em kấp hwiḙ̂n, kấp tính. Bớ ziḙ̂n da̒n tlé em, kác kấp, nga̒nh, tố chức, kả nhânm fṷ hwinh kỏ nhửng ha̒nnh dôô̭ng kṷ thế zái kwiết. Wiḙ̂c dám báw tham za kuố tlé la̒ fát hwi tỉnh năng dôô̭ng, xảng ta̭w, khắng di̭nh vi̭ thể, vai tlo̒ kuố tlé em tloong xa̭ hô̭i

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh “ngiḙ̂n” xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng thôông minh

(HBDT) – Kháw xát ta̭i kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh cho thẩi khânh nhơ 100% hoo̭c xinh bơ̭c THFT ản tla̭ng bi̭ diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng (DTZD) dớ xứ zṷng riêng. Tloong rỉ kỏ tlêênh 95% la̒ DTZD thôông minh kỏ chức năng kwzi fim, chṷp ắnh va̒ chwi kâ̭p internet. Bên keḙnh nhửng tác zi̭ng tích kư̭c, wiḙ̂c kwá mái mê, “ngiḙ̂n” xứ zṷng DTZD thôông minh da̒ zâ̭n dêểnh nhê̒w hḙ̂ lwi̭ dảng bảw dôô̭ng. Mô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng fái kỏ dôô̭ng thải meḙnh: kẩm hoo̭c xinh xứ zṷng DTZD tloong kác khung zơ̒ kwi di̭nh.

Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.

Hô̭i Nôông zân tinh chung thăi chổng rác thái nhươ̭

HBDT – Hướng ửng lơ̒i kêw go̭i kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c kác nước chung thăi hă̒nh dôô̭ng zái kwiết vẩ dê̒ rác thái nhươ̭, Hô̭i Nôông zân tính tích kư̭c tiên chiê̒n vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l xư̭ ngwi hiếm va̒ tác ha̭i ngiêm tloo̭ng kuố rác thái nhươ̭; tham za thư̭c hiḙ̂n zái kwiết vẩn dê̒ rác thái nhươ̭ vởi nhê̒w hi̒nh thức foong fủ, fud hơ̭p vởi diê̒w ki̭en thư̭c tể kuố mối diḙ̂ fương.