(HBDT) – Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Kim Bôi tố chức 3 dêm ziḙ̂n kấp hwiḙ̂n va̒ 18 ziḙ̂n da̒n tlé em kấp xa̭. Kim Bôi la̒ môô̭ch tloong như̭ng hwiḙ̂n zwi chi̒ va̒ tố chức tốt ziḙ̂n da̒n tlé em kúo tính. Wiḙ̂c tố chức ziḙ̂n da̒n tlé em kác kấp nhă̒m dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m lẳng nge kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n, dwa̒n thế tloong kwả chi̒nh xâi zư̭ng chỉnh xắch liên kean dêểnh tlé em.


Tlé em hwiḙ̂n Kim Bôi dươ tha kác khwiển ngi̭ ta̭i Ziḙ̂n da̒n tlé em hwiḙ̂n năm 2019 vởi chú dê̒ "Tlé em với kác vẩn dê̒ wê̒l tlé em”

Ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kim bôi kỏ tlêênh 31 ngi̒n tlé em zưởi 16 thuối. Tloong rỉ kỏ khânh 5.000 ủn kỏ ha̒n kánh khỏ khăn. Kôông tác báw vḙ̂, chăm xoóc va̒ zảw zṷc tlé em kuố hwiḙ̂n vấn ko̒n nhê̒w ha̭n chể. Ti̒nh tla̭ng xâm ha̭i ti̒h zṷc, ta̭ na̭n chết dẳm ziển biển fức ta̭p va̒ kỏ xu hưởng za tăng. Năm 2016, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n xắi tha 8 vṷ xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em, 3 ủn chết dẳm dác, 1 ủn bi̭ tai na̭n. Năm 2017, xắi tha 3 vṷ xâm ha̭i ti̒nh zṷc, 6 tlé chết dẳm dác, 1 vṷ tlé bi̭ tai na̭n zaw thôông. Năm 2018, xắi tha 4 vṷ xâm ha̭i tlé em, 5 tlé chết dẳm. Tloong 6 khảng dâ̒w năm 2019, xắi tha 2 vṷ xâm ha̭i tlé em, 1 vṷ tlé bi̭ ba̭w ha̒nh zẩn dr thương tâ̭t nă̭ng, 2 tlé bi̭ chết dẳm...

Dôô̒ng chỉ Da̒w Anh Twẩn, Fỏ tlươ̒ng Foo̒ng LĐ-TB&XH hwiḙ̂n cho mắt: Xwất fát bớ nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong kôôn tác tlé em, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp nhă̒m ta̭w môi tlươ̒ng iên lee̒nh , an twa̒n cho tlé em. Tloong rỉ hwiḙ̂n dă̭c biḙ̂t kwan tâm dêểnh wiḙ̂c dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em. Tlé em tham za ziḙ̂n da̒n kỏ kơ hô̭i khể lêênh thiểng khể kuố mêê̒nh. Ta̭i ziḙ̂n da̒n, ỉ kiển tham za kuố tlé em ản dê̒ kâ̭p dêểnh hửng vẩn dê̒ liên kwan chư̭c tiếp dêểnh kuô̭c khôổng kuố kác ủn như: Kwiê̒n kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m kuố kác kấp, nga̒nh tloong wiḙ̂c báw vḙ̂, chăm xoóc, zảw zṷc tlé; vẩn dê̒ báw vḙ̂ tlé foo̒ng, chôổng xâm ha̭i, tai na̭n thương tích... Nhửng ỉ kiển kác ủn dươ tha la̒ kơ xớ dớ kác kấp lảnh da̭w, kác nha̒ hwa̭ch di̭nh chỉnh xách dươ tha zái fáp nhă̒m dám báw cho kác ủn kỏ kuô̭c khr an twa̒n, la̒nh meḙnh. Bên keḙnh rỉ tố chức ChilFund kỏ nhê̒w zư̭ ản kóp fâ̒n thúc dấi ki̭ năng zaw tiếp, ki̭ năng tham za doỏng kóp ỉ kiển cho tké em.

Năm 2016 ziḙ̂n da̒n tlé em kỏ chú dê̒ "Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, foo̒ng chôổng tai na̭n thương tích cho tlé em” la̒ kơ hô̭i zúp kác ủn kỏ kwiê̒n tham za doỏng kóp ỉ kiển baw kôông tác , foo̒ng chôổng tai na̭n thương tích cho tlé em. Năm 2017 vởi chú dê̒ "Chiê̒n khai Lwâ̭t Tlé em va̒ foo̒ng chổng ba̭w lư̭c, xâm ha̭i tlé em”. Năm 2018 ziḙ̂n da̒n ản tố chức baw ngă̒i 1/6 vởi chú dê̒ "Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, lee̒nh meḙnh cho tlé em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”, vẩn dê̒ kwan tâm la̒ ánh hướng dêểnh khức khwé kuố wiḙ̂c xứ zṷng mẳi tỉnh, diḙ̂n thwa̭i nhê̒w... năm 2019 vởi chú dê̒ "Tlé em vởi kác vấn dê̒ kuố tlé em”, ziḙ̂n da̒n da̒ thu hút hơn 100 ủn kác xa̭ tham za vởi nhửng khwiển ngi̭ zái kwiết ti̒nh tla̭ng xâm ha̭i ti̒nh zṷc, chết dẳm, ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng...

Thông kw ziḙ̂n da̒n, tlé em ản tháw lwâ̭n, dổi thwa̭i tlư̭c tếp vởi kác kấp lảnh da̭w. Kác ủn ko̒n thư̭c ha̒nh zân chú tloong wiḙ̂c bó fiểw bâ̒w da̭i biếw diḙ̂ fương tham za ziḙ̂n da̒n tlé em kấp hwiḙ̂n, kấp tính. Bớ ziḙ̂n da̒n tlé em, kác kấp, nga̒nh, tố chức, kả nhânm fṷ hwinh kỏ nhửng ha̒nnh dôô̭ng kṷ thế zái kwiết. Wiḙ̂c dám báw tham za kuố tlé la̒ fát hwi tỉnh năng dôô̭ng, xảng ta̭w, khắng di̭nh vi̭ thể, vai tlo̒ kuố tlé em tloong xa̭ hô̭i

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Kái thiḙ̂n vẩn dê̒ rác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh môi tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlươ̒ng mâ̒m non Xwân Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) baw nhửng ngă̒i kuổi khảng 6. Ni i la̒ thơ̒i diếm ziḙ̂n tha dơ̭t rẳng noong kăng thắng. Măl mẳn cho hoo̭c xinh ớ ni, da̒ hơn a năm năi bớ khi̒ chiến wê̒l tlươ̒ng mởi, 11 foo̒ng hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng dê̒w ản xâi zư̭ng khang chang nha̒ vḙ̂ xinh khép kỉn, kỏ dâ̒i dú dác kheḙch dớ xứ zṷng.

Kwán lỉ chất lươ̭ng an twa̒n thư̭c fấm nôông xán tâ̭n kôôc

(HBDT) – Dỏ la̒ môô̭ch chương chi̒nh hă̒nh dô̭ng ản ngă̒nh NN&FCNT chủ tloo̭ng chiến khai nhă̒m báw vḙ̂ khức khwé cho ngươ̒i tiêw zu̒ng.

Hiḙ̂w kwá bước dâ̒w thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 50

(HBDT) -Chất lươ̭ng zảw zṷc fố thôông (ZZFT) ko̒n thấp xo kôô̒ng iêw kâ̒w, mă̭t bă̒ng kiển thức; ki̭ năng chươ dáp ửng iêw kâ̒w dối mởi, nhất kác vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Chương chi̒nh ZZFT ki̒n nă̭ng wê̒l lỉ thwiết, nhḙl wê̒l thư̭c hă̒nh, tỉnh ửng zṷng thấp. Môô̭ch xổ kản bô̭ zảw viên chươ thew ki̭p iêw kâ̒w dối mởi zảw zṷc, thâ̭m chỉ ko̒n vi fa̭m da̭w dức ngê̒ ngiḙ̂p…

Bớ ngă̒i 1/7 hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối vu̒ng khỏ khăn ản miḙ̂n hoo̭c fỉ

(HBDT) – Thew Lwâ̭t Zảw zṷc xướ dối, hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối khu vư̭c khỏ khăn xḙ ản miḙ̂n hoo̭c fỉ chôổng nhơ hoo̭c xinh bơơ̭c tiếw hoo̭c.

Zô̒n khức khắc fṷc hâ̭w kwá, tải thiết khâw thiên tai

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, tính ha chi̭w ánh hướng nă̭ng kuố kác lo̭i thiên tai, gâi thiḙ̂t ha̭i rất lởn wê̒l nha̒ kướ, kác kôông chi̒nh va̒ ká kon ngươ̒i. Cho rêênh kôông tác foo̒ng, chôổng thiên tai (FCTT) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính luôn ản chủ tloo̭ng dă̭ch lêênh ha̒ng dâ̒w.

Xơ kết kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho tâ̭p 6 khảng dâ̒w năm 2020

(HBDT) – Ngă̒i 30/6, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p va̒ Dê̒ ản 281/QĐ-TTg luố Thú tưởng Chỉnh fú 6 khảng dâ̒w năm 2020; xơ kết 3 khảng thứ ngiḙ̂m mô hi̒nh "kôông zân hoo̭c tâ̭p” "dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p” kấp hwiḙ̂n, kấp tính.