(HBDT) – Nhă̒m zúp cho kon rét kỏ tâm lỉ thái mải ó lo rưới khi̒ baw bêḙ̂nh viḙ̂n, Tlung tâm i tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n Dwa̒n Da̒ Bắc dâ̒w tư khu bui chơi co rét ngăi ta̭i bêḙ̂nh viḙ̂n. Ni la̒ mô hi̒nh thiết thư̭c va̒ kỏ ỉ ngiḙ̂ nhân văn xâw xắc bới wiḙ̂c chươ bêḙ̂nh ó chí kâ̒n zu̒ng thuốc ma̒ nhửng vẩn dê̒ tâm lỉ, thư za̭n cho bêḙ̂nh nhân i vô ku̒ng kwan tloo̭ng.
Tlé em bui zôô̭ng ớ Tlung tâm i tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc

Dâ̒w khảng 7, dâ̒n tôi dêểnh Tlung tâm I tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc, ngăi tlước khu diê̒w tli̭ kuố Khwa Nhi va̒ môô̭ch xổ khwa khác la̒ khu bui chơi cho kon rét tloong khuôn viên khwáng 50m2. Tloong khu kỏ 2 bô̭ kâ̒w tlươ̭t lắp gép, va̒i kon ngươ̭ nhươ̭, kể xích du. Ngỏ kác ủn rét dang bui zôô̭ng chăng ngăi ngi̭ ră̒ng kác ủn dang fái diê̒w tli̭ ta̭i bêḙ̂nh viḙ̂n. Ku̒ng ba̭n ngô̒i tlêênh xích du, thôn Bu̒i Thi̭ Linh, 8 thuối ớ xỏm Mó La, xa̭ Tu Lỉ kế: Tlước ni, thôn rất rưới baw bêḙ̂nh viên. Kứ ngi̭ dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n la̒ rưới tiêm, tắi foo̒ng châ̭t chô̭i. Mẩi khảng tlước thôn bi̭ tâ̭t ớ ớ mă̭t cho rêênh fái baw nă̒m diê̒w tli̭, măl la̒ kỏ khu bui chơi ni̒, thôn ản zôô̭ng kơ̒ngg nhê̒w ba̭n. Kác ba̭n dêểnh ni kỏ ngươ̒i thi̒ di ku̒ng bổ, mḙ̂, kỏ ba̭n thi̒ diê̒w tli̭ za̒i ngă̒i. Thôn chăng rưới bêḙ̂nh viḙ̂n nươ̭.

Ba̒ Dinh Thi̭ Hwể ớ xỏm Fiểw, xa̭ Tiê̒n Fong tlo̒ chiḙ̂n: Tôi di ngỏ thôn dang fái dắi viḙ̂n, twi bi̭ ổm, nhưng ản zôô̭ng tôi thẩi thôn vấn kươ̒i, hwa̭t bát, leenh, kỏ kám zác như thôn khwé hơn...

Ó chí kóp fâ̒n zái twá kăng thắng kuố bêḙ̂nh nhi, bêḙ̂nh nhâ̭n, ngươ̒i nha̒ bḙ̂nh nhân va̒ kác i, bác xi̭, khu bui chơi ko̒n kỏ tác zṷng dổi vởi khá năng fṷc hô̒i kuố bêḙ̂nh nhân. Chi̭ Lo̒ Thi̭ Ko̭i ớ xỏm Ko̒ Făi, xa̭ Tân Minh chiê xé: Thôn nha̒ thôi hăi bi̭ ổm, thươ̒ng xwiên dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n dớ diê̒w tli̭. Mối bâ̭n dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n tôi dươ nỏ kwa ni dớ zôô̭ng. Tlước nỏ rưới bác xi̭ lẳm, kứ thẩi ngăi mă̭c ảw blu la̒ nha̭m. Ka̭ ni̒ nỏ chang ko̒n rưới nươ̭.

Ngỏ kwa hâ̒w hết kác bêḙ̂nh nhi baw viḙ̂n khảm, chươ bêḙ̂nh dê̒w chanh thú baw khu bui chơi. Nhê̒w thôn ớ bên wa̒i bêḙ̂nh viḙ̂n i baw zôô̭ng. Thiểng kươ̒i, zôô̭ng nhơ xuô di dâw dở kuố bêḙ̂nh tâ̭t tloong mo̭l kác ủn. Thẩi kác kon zôô̭ng, kác bơ̭c cha, mḙ i iên tâm hơn wê̒l ti̒nh tla̭ng khức khwé kuố kác kon.

Dô̒ng chỉ Fa̭m Kwuốc Twẩn, Fỏ zảm dôốc Tlung tâm bêḙ̂nh viên I tể Da̒ Bắc cho mắt: Nhă̒m fṷc vṷ bêḙ̂nh nhân tốt nhất, tloong thơ̒i zan kwa, wa̒i kơ xớ vâ̭t chất fṷc vṷ chwiên môn, Tlung tâm I tể hwiḙ̂n chủ tloo̭ng dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơ̒ng nhơ kâl xeenh, fân luô̒ng, xắp xếp la̭i khu dớ ô tô, xe mẳi, kái ta̭w foo̒ng bêḙ̂nh nhân, nha̒ vḙ̂ xinh... Dổi vởi khu bui chơi cho rét dươ ba whwa̭t dôô̭ng bớ khảng 2/2019. Twi chươ kỏ die̒w kiḙ̂n dâ̒w tư nhê̒w tlo̒ zôô̭ng, nhửng ản nhê̒w bơ̭c fṷ hwinh úng hô̭. Dâ̒n tôi xác di̭nh khu bui chơi la̒ môô̭ch fâ̒n kwan tloong tloong bêḙ̂nh viḙ̂n nhă̒m mṷc dích xwa zi̭w kơn dâw bêḙ̂nh tâ̭t khi̒ dêểnh ni diê̒w tli̭. Tôi moong muổn mô hi̒nh ni̒ ngă̒i ka̭ng ản nhân rô̭ng, dô̒ng thơ̒i nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm, zúp dơ̭ kuố kác nha̒ háw tâm, kôô̭ng df xa̭ hô̭i dổi vởi tlé em dang chi̭w thiḙ̂t tho̒i wê̒l bêḙ̂nh tâ̭t.


Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Tôống kết law zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.

Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.

Chung thăi dấi lu̒i bêênh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Bêênh tan mẩw bấm xinh (Thlalassemia) la̒ bêênh hwiết hoo̭c zi chiê̒n bấm xinh fố biển nhất thể zởi, tloong rỉ Viḙ̂t Nam la̒ môô̭ch tloong nhửng nước kỏ tí lḙ̂ zoong zen bêḙ̂nh kaw. Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ tí lḙ̂ gen bêḙ̂nh kaw kuố ká nước. Tlalassenmia dớ la̭i hâ̭w kwá nă̭ng nê̒ dổi vởi ngươ̒i bêḙ̂nh, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.