(HBĐT) - (HBDT) – Năm 2019, tí lḙ̂ tốt ngiḙ̂p THFT kwuốc za kuố tính ha la̒ 86,46%, zám 9,57% xo vởi năm 2018. Hwa̒ Bi̒nh la̒ diḙ̂ fương kỏ diếm thi tlung bi̒nh THFT kwuốc za thấp thử 3 to̒n kwuốc va̒ chăng nă̒m tloong zanh xách nhửng diḙ̂ fương kỏ nhê̒w diếm kaw. Twi nhiên xo vởi năm 2018, kết kwá thi năm năi kỏ 8/9 môn thi kỏ diếm tlung bi̒nh kaw hơn. Bức chanh diếm thi THFT kwuốc za năm 2019 kâ̒n ản ngỏ môô̭ch kách kheéch kwan, to̒n ziḙ̂n dớ ká xa̭ hô̭i ku̒ng chung thăi vởi nga̒nh Zảw zṷc nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác ră̭i va̒ hoo̭c


Thỉ xinh diếm thi tlươ̒ng THFT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ tha khói foo̒ng thi vởi tâm tla̭ng bui bé, fẩn khới

Nhă̒m foo̒ng chôổng zan lâ̭ thi kứ, tố chứ ki̒ thi ngiêm túc, kôông bă̒ng, ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019 da̒ kỏ xư̭ baw kuô̭c meḙnh, tích kư̭c kuố kác kơ kwan, ban, nga̒nh diḙ̂ fương liên kwan tlênh di̭e ba̒n to̒n tính. Tloong 3 ngă̒i thi bớ 25 – 27/6 da̒ ziḙ̂n tha an twa̒n, dủng kwi chẻ. Dă̭c biḙ̂t khâw chẩm thi năm năi ki ản ỉ zả kaw ka̒ khwa hoo̭c, kôông bă̒ng, chỉnh xác. Tlaw dối wê̒l vấn dê̒ ni̒, dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Kim Twiển, Fỏ Zảm dốc Xớ ZZ&DT, Fỏ tlươ̒ng Ban chí da̭w ki̒ thi kuốc za năm 2019 khắng di̭nh: Kôông tác chẩm thi da̒ ziḙ̂n tha dám báw tốt. Wiḙ̂c chẩm 26.024 ba̒i thi chác ngiḙ̂m zo Da̭i hoo̭c Ha̒ Nô̭i chú chi̒ vởi 21 kản bô̭, nhân viên viên, chẩm thi tư̭ lwâ̭n kỏ tôống 112 kản bô̭ nhân viên tham za. Tloong kwả chi̒nh chẩm thi, kôông tác an ninh an ninh ản tố chức kách li 3 woo̒ng; kác thiết bi̭ mẳi moóc, vâ̭t zṷng, mo̭l tham za Ban la̒ fách tlước khi khu vư̭c kách li dê̒w ản kiếm tla kwa kướ an ninh diḙ̂n tứ, lắp da̭ch thiết bi̭ fả xoỏng...

Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, tloong tôống xổ 8.749 thỉ xinh zư̭ thi xét tốt ngiḙ̂p thi̒ kỏ 86,46% da̒ dô̭ tốt ngiḙ̂p. Tloong rỉ tí lḙ̂ dô̭ tốt ngiḙ̂p dổi vởi hoo̭c xinh THFT la̒ 88,43%, dổi vởi ZZTX la̒ 75,92% va̒ dổi vởi thỉ xinh tư̭ zo la̒ 26,67%. Diếm tlung bi̒nh kác môn thi kuố tính da̭t 4,71 diếm, thấp thử 3 xo ku̒ng to̒n kwuốc, twi nhiên kaw hơn năm 2018 (4,37 diếm). Dảng mư̒ng la̒ la̒ 8/9 môn thi dê̒w kỏ diếm tlung bi̒nh tăng xo vởi năm 2018, tloong rỉ kỏ mô̭ch xổ môn tăng diếm tlung bi̒nh khả dảng kế như: Vâ̭t lỉ tăng bớ 3,97 năm 2018 lêênh 4,99; Hwả hoo̭c tăng bớ 4,06 năm 2018 lêênh 4,75.... Như vâ̭i, twi diếm tlung bi̒nh kuố to̒n tính chươ kỏ xư̭ bứt fả meḙnh dớ vươ̭t tha khói tốp kuổi, xong như thể ku̒ng rất dảng gi nhâ̭n.

Kết kwá ki̒ thi THFT kwuốc za năm năi kuố tính ku̒ng môô̭ch diếm tlảng, dỏ la̒ kỏ 36 thỉ xinh da̭t diếm 9 tlớ lêênh môn Twản, xếp thử 22 ká nước wê̒l xổ thỉ xinh da̭t diếm zói môn Twản; kỏ 4 thỉ xinh da̭t diếm 9 tlớ lêênh môn Vâ̭t lỉ, xếp thử 34 ká nước.

Fân tíh diém thi THFT kwuốc za năm 2019 cho thẩi, kỏ 2 môn hoo̭c rất dảng lưw tâm, dỏ thiểng Anh va̒ Ngư̭ văn. Môn Ngư̭ văn kỏ diếm tlung bi̒nh thấp thử 4 ká nước vởi 4,64 diếm, chăng kỏ diếm 10, chí kỏ môô̭ch ba̒i thi da̭t diếm 9. Môn thiểng Anh năm 2019 diếm tlung bi̒nh chí da̭t 3,15, năm năi nhích lêênh chút ít, nă̒m tloong nhỏm 3 tính kỏ diếm tlung bi̒nh môn thiểng Anh thấp nhất nước. To̒n tính kỏ 54 thỉ xinh bi̭ diếm liḙ̂t, tloong rỉ môn Ngư̭ văn kỏ 3 thỉ xinh bi̭ diếm 0. Ni la̒ nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể ma̒ nga̒nh Zảw zṷc kâ̒n kỏ nhửng zái fáp hiḙ̂w kwá, kwiết liḙ̂t, rốt rảw dớ khác fṷc tloong thơ̒i zan dêểnh.


Zương Liḙ̂w

 

 


KÁC TIN KHÁC


Tôống kết law zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.

Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.

Chung thăi dấi lu̒i bêênh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Bêênh tan mẩw bấm xinh (Thlalassemia) la̒ bêênh hwiết hoo̭c zi chiê̒n bấm xinh fố biển nhất thể zởi, tloong rỉ Viḙ̂t Nam la̒ môô̭ch tloong nhửng nước kỏ tí lḙ̂ zoong zen bêḙ̂nh kaw. Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ tí lḙ̂ gen bêḙ̂nh kaw kuố ká nước. Tlalassenmia dớ la̭i hâ̭w kwá nă̭ng nê̒ dổi vởi ngươ̒i bêḙ̂nh, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.