(HBĐT) - (HBDT) – Năm 2019, tí lḙ̂ tốt ngiḙ̂p THFT kwuốc za kuố tính ha la̒ 86,46%, zám 9,57% xo vởi năm 2018. Hwa̒ Bi̒nh la̒ diḙ̂ fương kỏ diếm thi tlung bi̒nh THFT kwuốc za thấp thử 3 to̒n kwuốc va̒ chăng nă̒m tloong zanh xách nhửng diḙ̂ fương kỏ nhê̒w diếm kaw. Twi nhiên xo vởi năm 2018, kết kwá thi năm năi kỏ 8/9 môn thi kỏ diếm tlung bi̒nh kaw hơn. Bức chanh diếm thi THFT kwuốc za năm 2019 kâ̒n ản ngỏ môô̭ch kách kheéch kwan, to̒n ziḙ̂n dớ ká xa̭ hô̭i ku̒ng chung thăi vởi nga̒nh Zảw zṷc nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác ră̭i va̒ hoo̭c


Thỉ xinh diếm thi tlươ̒ng THFT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ tha khói foo̒ng thi vởi tâm tla̭ng bui bé, fẩn khới

Nhă̒m foo̒ng chôổng zan lâ̭ thi kứ, tố chứ ki̒ thi ngiêm túc, kôông bă̒ng, ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019 da̒ kỏ xư̭ baw kuô̭c meḙnh, tích kư̭c kuố kác kơ kwan, ban, nga̒nh diḙ̂ fương liên kwan tlênh di̭e ba̒n to̒n tính. Tloong 3 ngă̒i thi bớ 25 – 27/6 da̒ ziḙ̂n tha an twa̒n, dủng kwi chẻ. Dă̭c biḙ̂t khâw chẩm thi năm năi ki ản ỉ zả kaw ka̒ khwa hoo̭c, kôông bă̒ng, chỉnh xác. Tlaw dối wê̒l vấn dê̒ ni̒, dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Kim Twiển, Fỏ Zảm dốc Xớ ZZ&DT, Fỏ tlươ̒ng Ban chí da̭w ki̒ thi kuốc za năm 2019 khắng di̭nh: Kôông tác chẩm thi da̒ ziḙ̂n tha dám báw tốt. Wiḙ̂c chẩm 26.024 ba̒i thi chác ngiḙ̂m zo Da̭i hoo̭c Ha̒ Nô̭i chú chi̒ vởi 21 kản bô̭, nhân viên viên, chẩm thi tư̭ lwâ̭n kỏ tôống 112 kản bô̭ nhân viên tham za. Tloong kwả chi̒nh chẩm thi, kôông tác an ninh an ninh ản tố chức kách li 3 woo̒ng; kác thiết bi̭ mẳi moóc, vâ̭t zṷng, mo̭l tham za Ban la̒ fách tlước khi khu vư̭c kách li dê̒w ản kiếm tla kwa kướ an ninh diḙ̂n tứ, lắp da̭ch thiết bi̭ fả xoỏng...

Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, tloong tôống xổ 8.749 thỉ xinh zư̭ thi xét tốt ngiḙ̂p thi̒ kỏ 86,46% da̒ dô̭ tốt ngiḙ̂p. Tloong rỉ tí lḙ̂ dô̭ tốt ngiḙ̂p dổi vởi hoo̭c xinh THFT la̒ 88,43%, dổi vởi ZZTX la̒ 75,92% va̒ dổi vởi thỉ xinh tư̭ zo la̒ 26,67%. Diếm tlung bi̒nh kác môn thi kuố tính da̭t 4,71 diếm, thấp thử 3 xo ku̒ng to̒n kwuốc, twi nhiên kaw hơn năm 2018 (4,37 diếm). Dảng mư̒ng la̒ la̒ 8/9 môn thi dê̒w kỏ diếm tlung bi̒nh tăng xo vởi năm 2018, tloong rỉ kỏ mô̭ch xổ môn tăng diếm tlung bi̒nh khả dảng kế như: Vâ̭t lỉ tăng bớ 3,97 năm 2018 lêênh 4,99; Hwả hoo̭c tăng bớ 4,06 năm 2018 lêênh 4,75.... Như vâ̭i, twi diếm tlung bi̒nh kuố to̒n tính chươ kỏ xư̭ bứt fả meḙnh dớ vươ̭t tha khói tốp kuổi, xong như thể ku̒ng rất dảng gi nhâ̭n.

Kết kwá ki̒ thi THFT kwuốc za năm năi kuố tính ku̒ng môô̭ch diếm tlảng, dỏ la̒ kỏ 36 thỉ xinh da̭t diếm 9 tlớ lêênh môn Twản, xếp thử 22 ká nước wê̒l xổ thỉ xinh da̭t diếm zói môn Twản; kỏ 4 thỉ xinh da̭t diếm 9 tlớ lêênh môn Vâ̭t lỉ, xếp thử 34 ká nước.

Fân tíh diém thi THFT kwuốc za năm 2019 cho thẩi, kỏ 2 môn hoo̭c rất dảng lưw tâm, dỏ thiểng Anh va̒ Ngư̭ văn. Môn Ngư̭ văn kỏ diếm tlung bi̒nh thấp thử 4 ká nước vởi 4,64 diếm, chăng kỏ diếm 10, chí kỏ môô̭ch ba̒i thi da̭t diếm 9. Môn thiểng Anh năm 2019 diếm tlung bi̒nh chí da̭t 3,15, năm năi nhích lêênh chút ít, nă̒m tloong nhỏm 3 tính kỏ diếm tlung bi̒nh môn thiểng Anh thấp nhất nước. To̒n tính kỏ 54 thỉ xinh bi̭ diếm liḙ̂t, tloong rỉ môn Ngư̭ văn kỏ 3 thỉ xinh bi̭ diếm 0. Ni la̒ nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể ma̒ nga̒nh Zảw zṷc kâ̒n kỏ nhửng zái fáp hiḙ̂w kwá, kwiết liḙ̂t, rốt rảw dớ khác fṷc tloong thơ̒i zan dêểnh.


Zương Liḙ̂w

 

 


KÁC TIN KHÁC


Ba̒n zaw nha̒ mải ẩm ti̒nh thương cho hô̭i viên nge̒w hwiḙ̂n La̭c Thwí

(HBDT) – Hô̭i LHFN hwiḙ̂n La̭c thwí vươ̒ tố chức lḙ̂ ba̒n zaw nha̒ mải ẩm ti̒nh thương cho za di̒nh hô̭i viên nge̒w Bu̒i Thi̭ Thaw, thôn Rô̭c Chṷ, xa̭ Khwan Zṷ

Hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 gâi thhiḙ̂t ha̭i cho nhê̒w diḙ̂ fương

(HBDT) – Zo ánh hướng kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính bớ ngă̒i 3 – 4/8 kỏ mươ to dêểnh rất to. Nhơ̒ chú dôô̭ng tloong kôông tác ửng fỏ, cho rêênh chăng kỏ thiḙ̂t ha̭i wê̒l mo̭l. Twi nhiên tỉnh dêểnh 16h ngă̒i 4/8, kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ kỏ thiḙ̂t ha̭i wê̒l nha̒ kướ, ta̒i xán, hwa mâ̒w, chăn ruôi, zaw thông... Kṷ thế nhơ khâw:

“Hwiḙ̂n 30a” Kim Bôi fẩn dẩw zám nge̒w bê̒n vưng

(HBDT) – Thew Kwiết di̭nh kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c fê zwiḙ̂t zanh xách thôn dă̭c biḙ̂t khỏ khăn (DBKK), xa̭ khu vư̭c I, II, III thuô̭c vu̒ng zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) va̒ miê̒n nủi zai dwa̭n 2016 – 2020, hwiḙ̂n Kim Bôi kỏ 1 thi̭ chẩn khu vư̭c I, 11 xa̭ khu vư̭c II, 16 khu vư̭c III. Tloong tôống xổ 28 xa̭, thi̭ chẩn, 158 xỏm, khu to̒n hwiḙ̂n kỏ 20 xa̭, 8 xỏm thuô̭c ziḙ̂n dâ̒w Chương chi̒nh 135. Ni chính la̒ kác diḙ̂ ba̒n fái chi̭w áp lư̭c tloong kôông tác zám nge̒w.

Fát hwi vai tlo̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính miê̒n nủi kỏ tlêênh 83 vâ̭n zân, 74,14% la̒ ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ. Xác di̭nh vai tlo̒ kwan tloong ngươ̒i kỏ wi tỉn (NKWT) dôô̒ng ba̒w ZTTX, Wí ban MTTQ tính, Ban Zân tôô̭c tính da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dớ fát hwi vai tlo̒ kuố kác vi̭ ni̒.

Khu bui zôô̭ng cho rét – Kách la̒ hăi ớ Tlung tâm i tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Nhă̒m zúp cho kon rét kỏ tâm lỉ thái mải ó lo rưới khi̒ baw bêḙ̂nh viḙ̂n, Tlung tâm i tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n Dwa̒n Da̒ Bắc dâ̒w tư khu bui chơi co rét ngăi ta̭i bêḙ̂nh viḙ̂n. Ni la̒ mô hi̒nh thiết thư̭c va̒ kỏ ỉ ngiḙ̂ nhân văn xâw xắc bới wiḙ̂c chươ bêḙ̂nh ó chí kâ̒n zu̒ng thuốc ma̒ nhửng vẩn dê̒ tâm lỉ, thư za̭n cho bêḙ̂nh nhân i vô ku̒ng kwan tloo̭ng.

Fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t

La̒ tính miê̒n nủi kỏ diḙ̂ hi̒nh fức ta̭p, kỏ nhê̒w diḙ̂ fương thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ chiểm tlêênh 70% zân xổ to̒n tính. Zo rỉ nhởng năn kwa wiḙ̂c fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t ản tính ha dă̭c biḙ̂t kwan tâm.