(HBĐT) - (HBDT) – Năm 2019, tí lḙ̂ tốt ngiḙ̂p THFT kwuốc za kuố tính ha la̒ 86,46%, zám 9,57% xo vởi năm 2018. Hwa̒ Bi̒nh la̒ diḙ̂ fương kỏ diếm thi tlung bi̒nh THFT kwuốc za thấp thử 3 to̒n kwuốc va̒ chăng nă̒m tloong zanh xách nhửng diḙ̂ fương kỏ nhê̒w diếm kaw. Twi nhiên xo vởi năm 2018, kết kwá thi năm năi kỏ 8/9 môn thi kỏ diếm tlung bi̒nh kaw hơn. Bức chanh diếm thi THFT kwuốc za năm 2019 kâ̒n ản ngỏ môô̭ch kách kheéch kwan, to̒n ziḙ̂n dớ ká xa̭ hô̭i ku̒ng chung thăi vởi nga̒nh Zảw zṷc nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác ră̭i va̒ hoo̭c


Thỉ xinh diếm thi tlươ̒ng THFT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ tha khói foo̒ng thi vởi tâm tla̭ng bui bé, fẩn khới

Nhă̒m foo̒ng chôổng zan lâ̭ thi kứ, tố chứ ki̒ thi ngiêm túc, kôông bă̒ng, ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019 da̒ kỏ xư̭ baw kuô̭c meḙnh, tích kư̭c kuố kác kơ kwan, ban, nga̒nh diḙ̂ fương liên kwan tlênh di̭e ba̒n to̒n tính. Tloong 3 ngă̒i thi bớ 25 – 27/6 da̒ ziḙ̂n tha an twa̒n, dủng kwi chẻ. Dă̭c biḙ̂t khâw chẩm thi năm năi ki ản ỉ zả kaw ka̒ khwa hoo̭c, kôông bă̒ng, chỉnh xác. Tlaw dối wê̒l vấn dê̒ ni̒, dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Kim Twiển, Fỏ Zảm dốc Xớ ZZ&DT, Fỏ tlươ̒ng Ban chí da̭w ki̒ thi kuốc za năm 2019 khắng di̭nh: Kôông tác chẩm thi da̒ ziḙ̂n tha dám báw tốt. Wiḙ̂c chẩm 26.024 ba̒i thi chác ngiḙ̂m zo Da̭i hoo̭c Ha̒ Nô̭i chú chi̒ vởi 21 kản bô̭, nhân viên viên, chẩm thi tư̭ lwâ̭n kỏ tôống 112 kản bô̭ nhân viên tham za. Tloong kwả chi̒nh chẩm thi, kôông tác an ninh an ninh ản tố chức kách li 3 woo̒ng; kác thiết bi̭ mẳi moóc, vâ̭t zṷng, mo̭l tham za Ban la̒ fách tlước khi khu vư̭c kách li dê̒w ản kiếm tla kwa kướ an ninh diḙ̂n tứ, lắp da̭ch thiết bi̭ fả xoỏng...

Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, tloong tôống xổ 8.749 thỉ xinh zư̭ thi xét tốt ngiḙ̂p thi̒ kỏ 86,46% da̒ dô̭ tốt ngiḙ̂p. Tloong rỉ tí lḙ̂ dô̭ tốt ngiḙ̂p dổi vởi hoo̭c xinh THFT la̒ 88,43%, dổi vởi ZZTX la̒ 75,92% va̒ dổi vởi thỉ xinh tư̭ zo la̒ 26,67%. Diếm tlung bi̒nh kác môn thi kuố tính da̭t 4,71 diếm, thấp thử 3 xo ku̒ng to̒n kwuốc, twi nhiên kaw hơn năm 2018 (4,37 diếm). Dảng mư̒ng la̒ la̒ 8/9 môn thi dê̒w kỏ diếm tlung bi̒nh tăng xo vởi năm 2018, tloong rỉ kỏ mô̭ch xổ môn tăng diếm tlung bi̒nh khả dảng kế như: Vâ̭t lỉ tăng bớ 3,97 năm 2018 lêênh 4,99; Hwả hoo̭c tăng bớ 4,06 năm 2018 lêênh 4,75.... Như vâ̭i, twi diếm tlung bi̒nh kuố to̒n tính chươ kỏ xư̭ bứt fả meḙnh dớ vươ̭t tha khói tốp kuổi, xong như thể ku̒ng rất dảng gi nhâ̭n.

Kết kwá ki̒ thi THFT kwuốc za năm năi kuố tính ku̒ng môô̭ch diếm tlảng, dỏ la̒ kỏ 36 thỉ xinh da̭t diếm 9 tlớ lêênh môn Twản, xếp thử 22 ká nước wê̒l xổ thỉ xinh da̭t diếm zói môn Twản; kỏ 4 thỉ xinh da̭t diếm 9 tlớ lêênh môn Vâ̭t lỉ, xếp thử 34 ká nước.

Fân tíh diém thi THFT kwuốc za năm 2019 cho thẩi, kỏ 2 môn hoo̭c rất dảng lưw tâm, dỏ thiểng Anh va̒ Ngư̭ văn. Môn Ngư̭ văn kỏ diếm tlung bi̒nh thấp thử 4 ká nước vởi 4,64 diếm, chăng kỏ diếm 10, chí kỏ môô̭ch ba̒i thi da̭t diếm 9. Môn thiểng Anh năm 2019 diếm tlung bi̒nh chí da̭t 3,15, năm năi nhích lêênh chút ít, nă̒m tloong nhỏm 3 tính kỏ diếm tlung bi̒nh môn thiểng Anh thấp nhất nước. To̒n tính kỏ 54 thỉ xinh bi̭ diếm liḙ̂t, tloong rỉ môn Ngư̭ văn kỏ 3 thỉ xinh bi̭ diếm 0. Ni la̒ nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể ma̒ nga̒nh Zảw zṷc kâ̒n kỏ nhửng zái fáp hiḙ̂w kwá, kwiết liḙ̂t, rốt rảw dớ khác fṷc tloong thơ̒i zan dêểnh.


Zương Liḙ̂w

 

 


KÁC TIN KHÁC


Hô̭i Chư thâ̭p đó tính: Thiết thư̭c hướng ửng Khảng nhân da̭w, chung thăi dấi lu̒i Covid-19

(HBDT) – Hướng ửng khảng nhân da̭w nam 2020 vởi chú dê̒ "Chung thăi vi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng”, thơ̒i zan kwa kác kấp Hô̭i chư thâ̭p dó (CTD) tính tích kư̭c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i tính chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ dổi vởi mo̭l nge̒w, hừan kaznhs khỏ khazn, nhất là thời diếm zịch Covid-19 ziển biển fức tạp.

Ngă̒nh Zảw zṷc nổ lư̭c vươ̭t kwa zi̭ch Covid-19, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw kép

(HBDT) – Khâw hơn 3 khảng hoo̭c xinh ngí hoo̭c dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, ngă̒i 11/5, to̒n bô̭ hoo̭c xinh kác kấp da̒ di hoo̭c tlớ la̭i. Năm hoo̭c 2019 – 2020 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xḙ kết thúc baw ngă̒i 15/7. Như vâ̭i ngă̒nh Zảw zṷc (ZZ) kòn chươ dâ̒i 2 khảng dớ zô̒n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép: hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019- 2020 va̒ dám baw an twa̒n cho hoo̭c xinh tlước zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19