(WBDT) – Ngă̒i 26/10 ta̠i Xa̒n zaw zi̠ch wiê̠c la̒, Chung tâm Zi̠ch vu̠ Wiê̠c la̒ Wa̒ Bi̒nh (Xớ LĐ-TB&XH) vớ Viên zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online kết nổl 8 tính, tha̒nh vổ Hái Zương, Hưng Iên, Kaw Bă̒ng, Ha̒ Nô̠i, Bắc Ninh, Bắc Zang, Diê̠n Biên va̒ Wa̒ Bi̒nh


Kản bô̠ Chung tâm zi̠ch v wiê̠c la̒ hưng zẩnơ̒i law dôô̠ng thi̒m hiếw thôông tin ti Viên zaw dch wiê̠c l online.

Tham za tiển zupng tlư̠c tiếp ta̠i Viên zaw zịch wiê̠c la̒ tính Wa̒ Bi̒nh kỏ tlêênh 40 xinh viên tlươ̒ng Kaw dắng Văn wả Ngê̠ thwâ̠t Tâi Bắc va̒ 8 zwanh ngiê̠p kỏ nhu kâ̒w tiến zu̠ng law dôô̠ng, gô̒m: Kông ti TNHH Thư̠c vấm xa̠ch Wa̒ Bi̒nh, Kông ti CP Dâ̒w tư vát chiến Anh Ki̒, Kông ti Xán xwất ha̒ng măi mă̠c ESQUEL VN – Wa̒ Bi̒nh, Tôống kông ti CP BC Viettel – Chi nhảnh Wa̒ Bi̒nh, Báw ta̒ng khôông zan văn wả Mươ̒ng, Kông ti CP miể dươ̒ng Wa̒ Bi̒nh, Kông ti CP Thương ma̠i va̒ dâ̒w tư ngwiên liê̠w mởi ta̠i Wa̒ Bi̒nh, Kông ti măi xwất khấw Sông Da̒.

Thôông kwa kôống thông tin http:vlhoabinh.vieclamvietnam.gov.vn, kác nha̒ tiến zu̠ng va̒ ngươ̒i law dôô̠ng thi̒m wiê̠c tư̠ dăng kỉ hô̒ xơ tlêênh mu̠c "Sàn việc làm”. , Chung tâm Zi̠ch vu̠ Wiê̠c la̒ tính xe̠ thư̠c hiê̠n kôông tác kết nổl va̒ kiếm zwiê̠t hô̒ xơ. Tham za Xa̒n zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online, kác tố chức, zwanh ngiê̠p lươ̠ cho̠n hô̒ xơ ửng kứ viên ớ mo̠i khi̒, mo̠i nơi thew nhu kâ̒w, kinh ngiê̠m va̒ dô̠ thuối. Ngươ̒i law dôô̠ng i ản lươ̠ cho̠n zwanh ngiê̠p vu̒ hơ̠p mân kôông wiê̠c mê̒nh mong hảw tlêênh die̠ ba̒n 8 tính, tha̒nh vổ.


                                                                             P.V

KÁC TIN KHÁC


Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tham za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za

(WBDT)- Khởm ngă̒i 14/3, ta̭i tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, Xớ GD&ĐT da̒ tố chức "Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tha za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za”

Xa̭ Na̒ Me̒w vươ̭t khỏ la̒ khwiển hoo̭c

(WBDT) – La̒ xa̭ thuô̭c vu̒ng dă̭ biḙ̂t khỏ khăn kuố wiḙ̂n vu̒ng kaw Mai Châw, Na̒ Me̒w kỏ dêểnh 337/351 hô̭ kỏ hô̭ viên khwiển hoo̭c. Năm 2017 xa̭ kỏ 127 hô̭ da̭t zanh hiḙw "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p”, 174 hô̭ tham za foong tla̒w "Ruôi kủi như̭ tiết kiḙ̂m”. Dă̭c bḙ̂t bớ nguô̒n kwi̭ zo hô̭i viên doỏng kóp, wi dôô̭ng bớ kác tố chức, kả nhân háw tâm, baw dâ̒w môix năm hoo̭c xa̭ kỏ ha̒ng tlăm khất kwa̒, hoo̭c bôống dớ ki̭p thơ̒i hổ chơ̭, dôô̭ng viên hoo̭c xinh, zảw viên kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn vươn lêênh tloong hoo̭c tâ̭p.

Tẩm loo̒ng kuố nhửng thâ̒i zảw la̒ “ngư fú” kái thiḙ̂n bươ ăn cho hoo̭c tlo̒

(WBDT) – Tlươ̒ng THCS Tân Zân (Mai Châw) ản tha̒nh lâ̭p năm 2007 khâw khi xa̭ Tân Zân tách bớ wiḙ̂n Da̒ Bắc. Nha̒ tlươ̒ng kỏ 116 ho̭c xinh, hơn chṷc lớp ho̭c, khu nô̭i chủ cho hơn 60 ho̭c xinh va̒ hơn chṷc kản bô̭, zảw viên. Da fâ̒n zảw viên. Da fâ̒n zảw viên ta̭i tlươ̒ng la̒ mo̭l ớ thi̭ chẩn Mai Châw, mô̭ch xổ ớ wiḙ̂n khác, kuổi twâ̒n, kuổi khảng mḙ̂ wơ̒l thăm nha̒. Mổi bâ̭n kwăi la̭i tlươ̒ng, kác thâ̒i, kô dê̒w fái vươ̭t kwa nhửng chă̭ng khả khỏ khăn dớ zoong kon chư dêểnh ră̭i cho hoo̭c xinh.

Wi dôô̭ng hơn 30 kản bô̭, chiển xi̭ zúp kác za di̒nh bi̭ xỏ lốc la̒ băl mải nha̒

(WBDT) – Ngă̒i 09/3, Ban CHQS wiḙ̂n Kaw Fong da̒ wi dôô̭ng 20 kản bô̭, chiển xi̭ (KBCX) kơ kwan kwân xư̭ wiḙ̂n mân 12 dôô̒ng chỉ lư̭c lươ̭ng zân kwân kơ dôô̭ng ta̭i xa̭ Xwân Fong tham za zúp dơ̭ 2 za di̒nh ớ xỏm Ka̭n 2 kắc fṷc hâ̭w kwá, la̒ la̭i mải nha̒ khâw bi̭ xỏ meḙnh bất ngơ̒ la̒ băl mải ngăi tloong dêm ngă̒i 08/3

Dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022

(WBDT) – Ngă̒i 22/1 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022, xơ kết ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018

Tâ̭p chung chăm lo kác dổi tươ̭ng iểw thể dớ za di̒nh no̒ i kỏ Thết

(WBDT) – Dó la̒ ỉ kiển chí da̭w tloo̭ng tâm kuố dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính ta̭i hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i năm 2017, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2018 zo Xớ LĐ-TB&XH tính tố chức baw ngă̒i 24/1