(HBDT) – Thew zởi thiḙ̂w kuố kác dôô̒ng chỉ Hô̭i Khwiển hoo̭c TF Hwa̒ Bi̒nh, dâ̒n tôi dêểnh tham zư̭ buối xinh hwa̭t chwiên dê̒ "Tư vẩn zinh zươ̭ng, chăm xooc khức khwé” kuố kâw la̭c bô̭ (KLB) 20/10 fươ̒ng Fương Lâm.


Ba̒ Châ̒n Thi̭ Lan, Chú nhiḙ̂m KLB cho mắt: KLB ản tha̒nh lâ̭p năm 2010, xwất fát bớ ngwiḙ̂n voo̭ng kuố ủn ma̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n fươ̒ng. KLB thươ̒ng xwiên tiển ha̒nh thăm zo̒ ỉ kiển dớ tố chức kác hwa̭t dôô̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w thư̭c tể nhơ: tư vẩn chăm xooc khức khwé cho  ngươ̒i kaw thuối (NKT)... Nhơ̒ nhửng hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, nhơ̒ rỉ kác hô̭i viên tham za kác hwa̭t dôô̭ng, ta̭w cho KLB fát chiến tloong nhê̒w năm kwa.
Hô̭i viên KLB 20/10, fươ̒ng Fương Lâm (TF Hwa̒ Bi̒nh), tlaw dối kiển thức, kinh ngiḙ̂m chăm xoóc khức khwé cho ngươ̒i kaw thuối.

Ku̒ng KLB 20/10, to̒n tha̒nh fổ ka̭ ni̒ kỏ 275 KLB fát chiến kôô̭ng dôô̒ng, tloong rỉ kỏ môô̭ch xổ KLB tiêw biếw, hwa̭t dôô̭ng xôi nối, hiḙ̂w kwá nhơ: KLB văn ngḙ̂ zảw chức fươ̒ng Hửw Ngi̭, KLB fát chiến kôô̭ng dôô̒ng fươ̒ng Tân Thi̭nh, KLB zươ̭ng xinh fươ̒ng Thi̭nh Lang... Xâi zư̭ng va̒ fát chiến KLB fát chiến kôô̭ng dôô̒ng la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm ản tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kwan tâm chiến khai nhă̒m hướng ửng foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong  za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng. Kác KLB hwa̭t dôô̭ng thươ̒ng xwiên, hiḙ̂w kwá thew tôn chí mṷc dích, thu hút nhiê̒w dổi tươ̭ng, lưở thuối tham za, doỏng kóp tích kư̭c baw foong tla̒w xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i.

Tlaw dối wê̒l chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản "Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng” tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ bi̒nh, dôô̒ng chỉ Tli̭nh Thi̭ Thanh Thwí, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tha̒nh fổ cho mắt: "Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản tác dôô̭ng dêểnh dơ̒i khôổng ngươ̒i zân, tư̒ng za di̒nh va̒ kôô̭ng dôô̒ng zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n. Mo̭i ngươ̒i da̒ kwan tâm hơn dêểnh wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p kuố kác tha̒nh viên. Nhơ̒ nhửng kiẻn thư̭c ho̭c va̒ tư̭ hoo̭c da̒ ản áp zṷng baw kuô̭c khôổng, kóp fâ̒n xwả dỏl, zám nghe̒w. Foong tla̒w da̒ ánh hướng tích kư̭c dêểnh wiḙ̂c xâi zư̭ng NTM, dô thi̭ văn minh.”

Tloong 3 năm chiến khai da̭i cha̒ mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p, kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế, kơ kwan, dơn vi̭, tlươ̒ng hoo̭c,... tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ tích kư̭c hướng ửng foong tla̒w. Kác za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng ti̒nh ngwiḙ̂n dăng kỉ fẩn dẩw da̭t zanh hiḙ̂w hoo̭c tâ̭p. Ngăi bớ dâ̒w năm 2019, to̒n tha̒nh fổ kỏ 23.848 dăng kỉ xâi zư̭ng za di̒nh hoo̭c tâ̭p, 10 za di̒nh hoo̭c tâ̭p tiêw biếw xwất xắc, 66 zoo̒ng ho̭ dăng kỉ xâi zư̭ng zoo̒ng hoo̭c hoo̭c tâ̭p, 11 zoo̒ng ho̭ tiêw biếw xwất xắc; 153 kôô̭ng dôô̒ng dăng kỉ xâi zư̭ng dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p, 7 dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p tiêw biếw xwất xắc.

Hô̭i Khwiển hoo̭c 15 xa̭, fươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n xâi zư̭ng foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả khu zân kư”. Tloong 3 năm kwa, xổ za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng ản kôông nhâ̭n la̒ dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p tăng lêênh ro̭ ra̒ng. Wiḙ̂c xâi zư̭ng kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tác dôô̭ng tích kư̭c dêểnh wiḙ̂c nơng kaw zân chỉ, daw ta̭w nhân lư̭c, kóp fâ̒n fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i ớ diḙ̂ fương, nhất la̒ dổi vởi wiḙ̂c xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh, xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả ớ khu zân kư.


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Tôống kết law zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.

Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.

Chung thăi dấi lu̒i bêênh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Bêênh tan mẩw bấm xinh (Thlalassemia) la̒ bêênh hwiết hoo̭c zi chiê̒n bấm xinh fố biển nhất thể zởi, tloong rỉ Viḙ̂t Nam la̒ môô̭ch tloong nhửng nước kỏ tí lḙ̂ zoong zen bêḙ̂nh kaw. Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ tí lḙ̂ gen bêḙ̂nh kaw kuố ká nước. Tlalassenmia dớ la̭i hâ̭w kwá nă̭ng nê̒ dổi vởi ngươ̒i bêḙ̂nh, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.