(HBDT) – Thew thôổng kê, khâw thư̭c hiḙ̂n xáp nhâ̭p kác dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭, hwiḙ̂n Mai Châw zôi zư tlêênh 130 kản bô̭, kôông chức va̒ 120 kản bô̭ bản chwiên chắch, ni la̒ wiḙ̂c dă̭c biḙ̂t ản hwiḙ̂n kwan tâm.Bỉ thư chi bô̭ xỏm Nhót (xa̭ Na̒ Fo̒n) dêểnh hô̭  zân tiên chiê̒n wêlchú chương xăp xếp la̭i dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭ kuố hwiḙ̂n Mai Châw. Nhơ̒ thể kứ chi kuố xỏm tham za bó fiểw va̒ dôô̒ng ỉ xáp nhâ̭p da̭t 100%

Thew kể hwă̭ch xổ 67, ngă̒i 28/5/2019 kuố UBNZ hwiḙ̂n Mai Châw, hwiḙ̂n chiến khai thư̭c hiḙ̂n xắp xếp dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n dổi vởi  nhửng xa̭ chươ da̭t 50% tiêw chwấn ziḙ̂n tích tư̭ nhiên va̒ kwi mô zân xổ; chươ da̭t 30% kwi mô zân xổ; chươ da̭t 20% wê̒l ziḙ̂n tích kwi di̭nh ta̭i Ngi̭ di̭nh xổ 1211, ngă̒i 25/6/2016 kuố WBTV Kwuốc hô̭i

Thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch, hwiḙ̂n Mai Châw tiển ha̒nh xpá nhâ̭p xa̭ Dô̒ng Báng va̒ Tân Xơn; Thung Khe, Pu̒ Bin va̒ Noong Luông; Ba Khan, Fúc Xa̭n va̒ 2 xỏm Xuổi Lốn va̒ Mó Rút kuố xa̭ Tân Mai; Tân Mai va̒ Tân Zân; Baw La va̒ Piê̒ng Vể; Na̒ Me̒w va̒ Na̒ Fo̒n. Khâw khi xắp xếp, tố chức la̭i, hwiḙ̂n Mai Châw ko̒n 16 dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭, gô̒m 1 thi̭ chẩn va̒ 15 xa̭, zám 7 dơn vi̭ xo vởi ka̭ ni̒

Kwả chi̒nh thư̭c hiên lể ỉ kiển kứ chi, wa̒i băn khwăn wê̒l wiḙ̂c la̒ kác thú tṷc ha̒nh chỉnh khâw xáp nhâ̭p, thên dơn vi̭ ha̒nh chỉnh mởi... kứ chi Mai Châw dă̭c biḙt kwan tâm dêểnh kôông tác kản bô̭. Dôô̒ng chỉ Ha̒ Văn Biên, Bỉ thư Dáng wí xa̭ Na̒ Me̒w cho mắt ba̒ kon moong mói la̒ no̒ tính kỏ fương ản, chỉnh xắch thwá dảng cho kản bô̭, kôông chức zôi zư ta̭i kác xa̭ khâw xáp nhâ̭p, chon tha dô̭i ngṷ fu̒ hơ̭p dớ kwán lỉ, vâ̭n ha̒nh xa̭ mởi vởi kwi mô, tỉnh chất mởi.

Dôô̒ng chỉ Ha̒ Thi̭ Hân, Fỏ Tlướng Foo̒ng Nô̭i vṷ hwiḙ̂n cho mắt: Nhửng năm kwa Mai Châw dấi meḙnh tinh zám biên chể, zư̒ng wiḙ̂c bố nhiḙ̂m mởi. Twi nhiên thew thôổng kê, khâw xáp nhâ̭p, xổ kản bô̭ zôi zư tloong to̒n hwiḙ̂n khả kaw lêênh dêểnh 130 ngươ̒i. Thung Khe, Pu̒ Bin, Noong Luông kỏ lươ̭ng kản bô̭ zôi zư nhê̒w nhất tloog tloong to̒n hwiḙ̂n, vởi 37 kản bô̭ kôông chức. Wiḙ̂c lươ̭ cho̭n ngươ̒i dửng dâ̒w kấp wí, chỉnh kwiê̒n cho dơn vi̭ ha̒nh chỉnh mởi khâw xáp nhâ̭p rất khỏ khăn zo kản bô̭ kác xa̭ kế tlêênh dê̒w kon tleé, kỏ năng lư̭c, chi̒nh dô̭, chwiên môn dám báw.

Ngi̭ kwiết 32 kuố Chỉnh fú ban ha̒nh ngă̒i 14/5/2019 wê̒l Kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n xắp xếp dơn vi̭ ha̒nh chỉnh, kấp hwiḙ̂n, xa̭ zai dwa̭n 2019 – 2021 gi ro̭: châ̭m nhất 5 năm kế bớ ngă̒i Ngi̭ kwiết WBTV Kwuố hô̭i wê̒l xắp xếp dơn vi̭ ha̒nh chỉnh, kấp hwiḙ̂n, xa̭ kỏ hiḙ̂w lư̭c hti ha̒nh thi̒ xổ lươ̭ng lảnh da̭w, kwán lỉ, xổ lươ̭ng kôông chức, viên chức ớ kơ kwan tố chức dơn vi̭ ha̒nh chỉnh mới dám báw thew dủng kwi di̭nh. Twi nhiên thew tỉnh tỏn kuố hwiḙ̂n thi̒ dêểnh năm 2026 xổ lươ̭ng kản bô̭ zôi zư ớ Mai Châw vấn ko̒n khwáng 49 ngươ̒i.

Tlước ti̒nh hi̒nh tlêênh, Xớ Nô̭i vṷ tính da̒ ban ha̒nh hưởng zâ̭n wiḙ̂c xắp xếp kản bô̭ thư̭c hiḙ̂n xáp nhâ̭p. Kṷ thế nhửng kản bô̭ kỏ chi̒nh dô̭ chwiên môn da̭t chwấn, dú năng lư̭c kỏ thế xem xét diê̒w chiến lêênh hwiḙ̂n. Xong wiḙ̂c ni̒ vấn vưởng bới thew kể hwă̭ch kuố UBNZ tính, hwiḙ̂n Mai Châw dang fái tinh zám 10% biên chể.
                                                                                             HY

KÁC TIN KHÁC


Tôống kết law zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.

Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.

Chung thăi dấi lu̒i bêênh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Bêênh tan mẩw bấm xinh (Thlalassemia) la̒ bêênh hwiết hoo̭c zi chiê̒n bấm xinh fố biển nhất thể zởi, tloong rỉ Viḙ̂t Nam la̒ môô̭ch tloong nhửng nước kỏ tí lḙ̂ zoong zen bêḙ̂nh kaw. Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ tí lḙ̂ gen bêḙ̂nh kaw kuố ká nước. Tlalassenmia dớ la̭i hâ̭w kwá nă̭ng nê̒ dổi vởi ngươ̒i bêḙ̂nh, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.