(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.


Khâw 2 năm tó chứ fát dôô̭ng, Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7 năm 2019 – 2020 va̒ 1 năm tích kư̭c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Ban Tố chức hô̭i thi tính da̒ nhâ̭n ản nhê̒w tác fấm zư̭ thi kỏ chất lươ̭ng, kỏn tỉnh ửng zṷng kaw. Dổi vởi Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t, kỏ 21 zái fáp thi ớ 5 lỉnh vư̭c: Nôông lâm, ngư ngiḙ̂p, ta̒i ngwiên va̒ môi tlươ̒ng 7 zái fáp, chiểm 33%; kơ khỉ tư̭ dôô̭ng hwả, da̒w ta̭w 4 zái fáp; i tể 3 zái fáp... Kết kwá kỏ 12/21 zái fáp da̭t zái gô̒m 1 zái nhất, 2 zái nhi̒, 3 zái 3, 6 zái khwiển. Tloong rỉ tiêw biếw nhơ Zái fáp "Xâi zưng mô hi̒nh ruôi tlôô̒ng nẩm dôông tlu̒ng ha̭ tháw tlêênh zả thế hư̭w kơ tôống hơ̭p” kuố nhỏn tác za Kôông ti KF Biophram Hwa̒ Bi̒nh da̭t zái nhất; zái fáp "Ngiên kửw kwi chi̒nh xơ chể, doỏng kỏi, báw kwán xán fấm miể ăn thươi fṷc vṷ tiêw zu̒ng tloong nước va̒ xwất khâw” da̭t zái nhi̒... Bớ kác ba̒i zư̭ thi tlêênh, Ban Tố chức da̒ lươ̭ cho̭n 7 zái fáp tham zư̭ Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t to̒n kwuốc năm 2019.


Ban tố chức tlaw zái nhất cho zái fáp "Xâi zưng mô hi̒nh ruôi tlôô̒ng nẩm dôông tlu̒ng ha̭ tháw tlêênh zả thế hư̭w kơ tôống hơ̭p”.

Vởi kuô̭c thi Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019, kỏ 85 zái fáp tham za, tăng 14 zái fáp xo kuô̭c thi lâ̒n thử 14. Kuô̭c thi da̒ thu hút xư̭ tham za kuố tất ká kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính. Tloong rỉ 5 lỉnh vư̭c zư̭ thi dê̒w kỏ xán fấm tham za. Kṷ thế kỏ 17 zái fáp ki̭ thwâ̭t nhă̒m ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng va̒ fát chiến kinh tể; 29 zái fáp wê̒l zṷng kṷ za di̒nh va̒ dô̒ chơi kon rét; 9 fâ̒n mê̒m zái fáp tin hoo̭c... Kết kwá, kỏ 31 zái fáp da̭t zái, tlong rỉ kỏ 3 zái nhi̒, 6 zái ba, 22 zái khwiển khích.

Nhân zi̭p ni̒, Ban tố chức da̒ fát dôô̭ng Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 8; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 16 năm hoo̭c 2019 - 2020

 

HZ


KÁC TIN KHÁC


Vổn chỉnh xắch dôô̒ng hă̒nh ku̒ng ngươ̒i zân xa̭ Iên Bôô̒ng

(HBDT) – Nhửng năm kwa, ngô̒n vổn wăl chỉnh xắch ớ xa̭ Iên Bôô̒ng (La̭c Thwí) da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá hổ chơ̭ xán xwất, zái kwiết wiḙ̂c la̒, xwả dỏl – zám nge̒w, fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Bớ nguô̒n vổn wăl, nhê̒w hô̭ zân xâi zư̭ng mô hi̒nh kỏ hiḙ̂w kwá, zoong la̭i kuô̭c khôổng ốn di̭nh, thwát nge̒w bê̒n vưng

Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 42 ớ hwiḙ̂n Iên Thwí: Ra̒ xwát ki̭, zảm xát chă̭t ó dớ xắi tha tlṷc lơ̭i chỉnh xắch

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ ngươ̒i zân kă̭p khỏ khăn zo da̭i zi̭ch Covid-19 thew Ngi̭ kwiết xổ 42, ngă̒i 9/4/2020 kuố Chỉnh fú va̒ Kwiết di̭nh xổ 15 ngă̒i 24/4/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTK va̒ kác dwa̒n thế hwiḙ̂n Iên Thwí tích kư̭c, khấn chương baw kuô̭c.

Báw hiếm I tể: Diếm tươ̭ cho ngươ̒i nge̒w

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, chỉnh xắch BHIT ản chiến khai tlêḙ̂nh diḙ̂ ba̒n tính da̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ro̭ nét, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác an xinh xa̭ hô̭i dổi vởi dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ kuô̭c khôổng ko̒n nhê̒w khỏ khăn