(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.


Khâw 2 năm tó chứ fát dôô̭ng, Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7 năm 2019 – 2020 va̒ 1 năm tích kư̭c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Ban Tố chức hô̭i thi tính da̒ nhâ̭n ản nhê̒w tác fấm zư̭ thi kỏ chất lươ̭ng, kỏn tỉnh ửng zṷng kaw. Dổi vởi Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t, kỏ 21 zái fáp thi ớ 5 lỉnh vư̭c: Nôông lâm, ngư ngiḙ̂p, ta̒i ngwiên va̒ môi tlươ̒ng 7 zái fáp, chiểm 33%; kơ khỉ tư̭ dôô̭ng hwả, da̒w ta̭w 4 zái fáp; i tể 3 zái fáp... Kết kwá kỏ 12/21 zái fáp da̭t zái gô̒m 1 zái nhất, 2 zái nhi̒, 3 zái 3, 6 zái khwiển. Tloong rỉ tiêw biếw nhơ Zái fáp "Xâi zưng mô hi̒nh ruôi tlôô̒ng nẩm dôông tlu̒ng ha̭ tháw tlêênh zả thế hư̭w kơ tôống hơ̭p” kuố nhỏn tác za Kôông ti KF Biophram Hwa̒ Bi̒nh da̭t zái nhất; zái fáp "Ngiên kửw kwi chi̒nh xơ chể, doỏng kỏi, báw kwán xán fấm miể ăn thươi fṷc vṷ tiêw zu̒ng tloong nước va̒ xwất khâw” da̭t zái nhi̒... Bớ kác ba̒i zư̭ thi tlêênh, Ban Tố chức da̒ lươ̭ cho̭n 7 zái fáp tham zư̭ Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t to̒n kwuốc năm 2019.


Ban tố chức tlaw zái nhất cho zái fáp "Xâi zưng mô hi̒nh ruôi tlôô̒ng nẩm dôông tlu̒ng ha̭ tháw tlêênh zả thế hư̭w kơ tôống hơ̭p”.

Vởi kuô̭c thi Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019, kỏ 85 zái fáp tham za, tăng 14 zái fáp xo kuô̭c thi lâ̒n thử 14. Kuô̭c thi da̒ thu hút xư̭ tham za kuố tất ká kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính. Tloong rỉ 5 lỉnh vư̭c zư̭ thi dê̒w kỏ xán fấm tham za. Kṷ thế kỏ 17 zái fáp ki̭ thwâ̭t nhă̒m ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng va̒ fát chiến kinh tể; 29 zái fáp wê̒l zṷng kṷ za di̒nh va̒ dô̒ chơi kon rét; 9 fâ̒n mê̒m zái fáp tin hoo̭c... Kết kwá, kỏ 31 zái fáp da̭t zái, tlong rỉ kỏ 3 zái nhi̒, 6 zái ba, 22 zái khwiển khích.

Nhân zi̭p ni̒, Ban tố chức da̒ fát dôô̭ng Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 8; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 16 năm hoo̭c 2019 - 2020

 

HZ


KÁC TIN KHÁC


Nủi rư̒ng Tiê̒n Fong dắp chế

(HBDT) – Ta̭I ziḙ̂n da̒n zu li̭ch ASEAN (ATF) ngăm 2019 tố chức ta̭i thănh fổ Ha̭ Long (Kwáng Ninh) baw nhửng ngă̒i tâ̒w xwân 2019, xỏm Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) la̒ 1 tlong 3 khu zu li̭ch ká nước vinh zư̭ ản nhâ̭n zái thướng Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ASEAN năm 2018. Kwa bảw chỉ, chiê̒n thôông va̒ xư̭ kết nổl kuố kác kôông ti lư̭ hă̒nh, kheéch zu li̭ch dêểnh vởi Dả Biê nhê̒w hơn, nủi rư̒ng Tiê̒n Fong tính zâ̭l!

Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh “ngiḙ̂n” xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng thôông minh

(HBDT) – Kháw xát ta̭i kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh cho thẩi khânh nhơ 100% hoo̭c xinh bơ̭c THFT ản tla̭ng bi̭ diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng (DTZD) dớ xứ zṷng riêng. Tloong rỉ kỏ tlêênh 95% la̒ DTZD thôông minh kỏ chức năng kwzi fim, chṷp ắnh va̒ chwi kâ̭p internet. Bên keḙnh nhửng tác zi̭ng tích kư̭c, wiḙ̂c kwá mái mê, “ngiḙ̂n” xứ zṷng DTZD thôông minh da̒ zâ̭n dêểnh nhê̒w hḙ̂ lwi̭ dảng bảw dôô̭ng. Mô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng fái kỏ dôô̭ng thải meḙnh: kẩm hoo̭c xinh xứ zṷng DTZD tloong kác khung zơ̒ kwi di̭nh.

Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.