(HBDT) – Ngăi tloong lḙ̂ khai zaáng va̒ Ngă̒i to̒n zân dươ rét dêểnh tlươ̒ng năm ho 2019 – 2020, ha̒ng ngi̒n fâ̒n kwa̒, khất hoo̭c bôống tli̭ zả ha̒ng tí dôô̒ng da̒ ản Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp, kác tố chức, kả nhân, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ háw tâm... tlaw dêểnh hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Thôông kwa kác hwa̭t dôô̭ng ni̒, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ fát hwi ản vai tlo̒ tiên foong, khơi gơ̭i xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i dổi vởi hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i.Kác khu zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) xứ zṷng kinh fỉ bớ Kwi̭ Khwiển hoo̭c tă̭ng kwa̒ hoo̭c xinh kỏ thă̒nh tích hoo̭c tâ̭p xwất xắc nhân zi̭p khai záng nămhoo̭c 2019 - 2020

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Lơ̭i, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính cho mắt: Wiḙ̂c xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c ản thư̭c hiḙ̂n thew hưởng da za̭ng hwả, hwi dôô̭ng xư̭ doỏng kóp kuố to̒n xa̭ hô̭i. Tloong 9 khảng năm năi, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp tloong to̒n tính da̒ kwiên kóp ản 19,6 tí dôô̒ng. Tôống Kwi̭ Khwiển hoo̭c to̒n tính la̒ 22,89 tí dôô̒ng, bi̒nh kwân da̭t mức 26,778 dôô̒ng/ ngươ̒i zân. Nểw tỉnh Kwi̭ Khwiển hoo̭c za di̒nh bớ nguô̒n ruôi kủi nhươ̭ thi̒ thôống xổ Kwi̭ Khwiển hoo̭c to̒n tính la̒ 32,1 tí dôô̒ng.

Tloong 9 khảng kwa, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ ză̒nh tlêênh 2,9 tí dôô̒ng tă̭ng hoo̭c bôống va̒ fâ̒ thướng cho kác zảw viên, hoo̭c xinh tiêw biếw, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn vởi tống xổ thiê̒n 234 tliḙ̂w dôô̒ng. Hô̭i Khwiển hoo̭c kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tlaw 4.025 khất hoo̭c bôống, tôống xổ thiê̒n tlêênh 1,7 tí dôô̒ng; tlaw 13.186 khất fấn thướng, tôống xổ thiê̒n tlêênh 1,2 tí dôô̒ng.

Kác foong tla̒w xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c fát chiến xôi nối, rôô̭ng khắp tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính. Tiêw biếw nhơ foong tla̒w "Ruôi kủi nhươ̭ tiết kiḙ̂m khwiển hoo̭c” , kỏ tlêênh 40% hô̭ tloong to̒n tính thư̭c hiḙ̂n. Dêểnh ka̭ ni̒ to̒n tính da̒ "ruôi” ản116.666 kon kủi nhươ̭ khwiển hoo̭c, thu tlêênh 9,2 tí dôô̒ng. Foong tla̒w "Ba dơ̭ dâ̒w” dơ̭ dâ̒w hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ, hoo̭c xinh zói, hoo̭c xinh khwiết tâ̭t vươn lêênh, tiếp tṷc ản kác kấp, kác ngă̒nh hướng ửng. To̒n tính nhâ̭n dơ̭ dâ̒w cho 3.444 ủn kỏ tôống xổ thiê̒n lêênh tlêênh 2,1 tí dôô̒ng.

Dô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính cho mắt thêm: Kác Ban Khwiển hoo̭c tlư̭c thuô̭c bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức da̒ xâi zư̭ng, fát chiến nguô̒n Kwi̭ Khwiển hoo̭c tloong dơn vi̭ va̒ xứ zṷng kỏ hiḙ̂w kwá. Bớ nguô̒n kwi̭, nhê̒w Ban Khwiển hoo̭c da̒ la̒ tốt kôông tác khen thướng, hổ chơ̭ ki̭p thơ̒i, tiêw biêw nhơ kác Ban Khwiển hoo̭c kơ kwan: Văn foo̒ng Tính wí, Văn foo̒ng UBNZ tính, Bô̭ CHKX tính, Bảw Hwa̒ Bi̒nh... Kỏ thế nỏi wiḙ̂c xâi zư̭ng va̒ kwán lỉ, xứ zṷng kỏ hiḙ̂w kwá Kwi̭ Khwiển hoo̭c da̒ kóp fâ̒n tích kư̭c baw dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c ta̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng df, hưởng dêểnh xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p kuố tính, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc va̒ da̒w ta̭w tlêênh diḙ̂ ba̒n


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Nủi rư̒ng Tiê̒n Fong dắp chế

(HBDT) – Ta̭I ziḙ̂n da̒n zu li̭ch ASEAN (ATF) ngăm 2019 tố chức ta̭i thănh fổ Ha̭ Long (Kwáng Ninh) baw nhửng ngă̒i tâ̒w xwân 2019, xỏm Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) la̒ 1 tlong 3 khu zu li̭ch ká nước vinh zư̭ ản nhâ̭n zái thướng Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ASEAN năm 2018. Kwa bảw chỉ, chiê̒n thôông va̒ xư̭ kết nổl kuố kác kôông ti lư̭ hă̒nh, kheéch zu li̭ch dêểnh vởi Dả Biê nhê̒w hơn, nủi rư̒ng Tiê̒n Fong tính zâ̭l!

Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh “ngiḙ̂n” xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng thôông minh

(HBDT) – Kháw xát ta̭i kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh cho thẩi khânh nhơ 100% hoo̭c xinh bơ̭c THFT ản tla̭ng bi̭ diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng (DTZD) dớ xứ zṷng riêng. Tloong rỉ kỏ tlêênh 95% la̒ DTZD thôông minh kỏ chức năng kwzi fim, chṷp ắnh va̒ chwi kâ̭p internet. Bên keḙnh nhửng tác zi̭ng tích kư̭c, wiḙ̂c kwá mái mê, “ngiḙ̂n” xứ zṷng DTZD thôông minh da̒ zâ̭n dêểnh nhê̒w hḙ̂ lwi̭ dảng bảw dôô̭ng. Mô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng fái kỏ dôô̭ng thải meḙnh: kẩm hoo̭c xinh xứ zṷng DTZD tloong kác khung zơ̒ kwi di̭nh.

Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.