(HBOM)-Ngă̒i 05/6, ta̠i Bô̠ CHQS tính, Ban tố chức kác wa̠t dô̠ng kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 - 16/8/2017) da̒ ho̠p, vân kông nhiê̠m vu̠ cho kác tiếw ban.


Hô̠i ng da̒ thôông kwa Kwiết di̠nh wơ̒l wiê̠c thnh lâ̠p v vân kông nhiê̠m v kác tiếw ban t chức wa̠t dô̠ng kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tính.

 Thew rỉ zúp wiê̠c cho Ban tố chức kác wa̠t dô̠ng kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tính kỏ 4 tiếw ban, gô̒m: Tiếw ban nô̠i zung zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toa̒n UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw  Tính úy la̒ Tlướng ban; Tiếw ban twiên chwiê̒n, chang chỉ, khanh tiết, ngi lê̠ zo dô̒ng chỉ Bu̒i Ngo̠c Lâm, TUV, Zảm dốc Xớ Văn wả la̒ Tlướng tiếw ban; Tiếw ban Báw dám zo dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Dức, TUV, Zảm dốc Xớ Ta̒i chỉnh la̒ Tlướng tiếw ban; Tiếw ban an ninh zo dô̒ng chỉ Ngwiển Tha̒nh, Vó Zảm dốc Kông an tính la̒ Tlướng tiếw ban.

Kác tiếw ban kỏ nhiê̠m vu̠ tham mưw cho Ban tố chức xâi zư̠ng, vát ha̒nh dê̒ kương twiên chwiê̒n70 xâi zư̠ng va̒ tlướng tha̒nh kuố LLVT tính; xâi zư̠ng kêể wa̠ch tố chức Lê̠ kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tỉnh va̒ dỏn nhâ̠n Hwân chương BVTQ ha̠ng nhi̒, chwấn bị ziển văn  kí niê̠m, kác ba̒i vát biếw tloong kuô̠c kă̠p mă̠t kản bô̠ da̒ ngí hưw, ngí kông tác tlêênh diê̠ ba̒n tính va̒ tloong Lê̠ kí niê̠m; xâi zư̠ng kêể wa̠ch la̒ vim chwiê̒n thôổng "LLVT tính Wa̒ Bi̒nh - 70 năm mô̠ch chă̠ng dươ̒ng vé vang”xâi zư̠ng kêể wa̠ch hiê̠p dô̒ng  vổi hơ̠p twiên chwiê̒n tlêênh kác vương tiê̠n thông tin da̠i chủng; dấi  me̠nh kông tác twiên chwiê̒n dêểnh kác thơ̒ng lớp nhân zân wơ̒l mu̠c dích, ỉ ngiê̠ kuố wiê̠c tố chức Lê̠ kí niê̠m; vổi hơ̠p tố chức kác wa̠t dô̠ng chi ân, thăm hói, tă̠ng kwa̒ za di̒nh thương binh, liê̠t xi̠, za di̒nh kỏ kông kơ̒ng kách ma̠ng; tố chức xâi zư̠ng kêể wa̠ch dám báw an ninh, an toa̒n tloong zi̠p diê̠n tha Lê̠ kí niê̠m và nơi ngí kuố da̠i biếw  khéch wơ̒l zư̠ lê̠.

                                                                       Mạnh Hùng

KÁC TIN KHÁC


Năm an twa̒n zaw thôông 2018: Zư̭ tlo̭n mơ ước, tương lai kuố kon rét

(HBDT) – Năm An twa̒n zaw thôông (ATZT) 2018 kỏ chú dê̒: "An twa̒n zaw thôông cho kon rét”. Kăn kử kể hwa̭ch kuố wí ban An twa̒n zaw thông (ATZT) kuốc za wơ̒l dám báw châ̭t tư̭ ATZT, UBND tính da̒ ban ha̒nh kể hwa̭ch tố chức thư̭c hiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Mṷc dích nơng kaw hiḙ̂w kwá Kwán lỉ Nha̒ nước (KwLNN) tloong kông tác dám báw châ̭t tư̭ ATZT; nơng kaw cháh nhiḙ̂m ngươ̒i thư̭c thi kôông vṷ.

Chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w “ Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ”

(HBDT) – Ngă̒i 23/4, Xớ Thôông tin va̒ chiê̒n thôông fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Yên Thwí tố chức chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w " Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ” năm 2018 ta̭i wiḙ̂n Iên Thwí. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w UBND wiḙ̂n Iên Thwí, Xớ Thôông tin va̒ Chiê̒n thôông, Bảw Hwa̒ Bi̒nh. Bô̭ chí wi kwân xư̭ tính, da̭I ziḙ̂n Kôông an tính, kản bô̭ ban, nga̒nh, dwa̒n thế ku̒ng thuối tlée, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chiển kôông nổl tiếp chiển kôông

(HBDT) – Tlong kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, zư̭ zi̒n ANTT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, kác kấp, kác nga̒nh, kác thơ̒ng lớp nhân zân luôn gi nhâ̭n, deẻnh zả kaw nhửng chiển kôông thâ̒m lă̭ng, nhửng doỏng kóp to lởn kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát diê̒w tla (KXDTl) thô̭i fa̭m ma twỉ (Kôông an tính). Thươ̒ng xwiên fái dổi ziḙ̂n khó khăn, ngwi hiếm, nhưng vơie bán li̭nh vưng va̒ng, ngiḙ̂p vṷ tinh thôông, luôn nêw kaw tinh thâ̒n vi̒ nhân zân fṷc vṷ, kản bô̭ (KB), chiển xi̭(CX) Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ luôn xă̭n xa̒ng chiển dẩw dớ hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

Chiển kôông nổl tiếp chiển kôông

(HBDT) – Tlong kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, zư̭ zi̒n ANTT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, kác kấp, kác nga̒nh, kác thơ̒ng lớp nhân zân luôn gi nhâ̭n, deẻnh zả kaw nhửng chiển kôông thâ̒m lă̭ng, nhửng doỏng kóp to lởn kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát diê̒w tla (KXDTl) thô̭i fa̭m ma twỉ (Kôông an tính). Thươ̒ng xwiên fái dổi ziḙ̂n khó khăn, ngwi hiếm, nhưng vơie bán li̭nh vưng va̒ng, ngiḙ̂p vṷ tinh thôông, luôn nêw kaw tinh thâ̒n vi̒ nhân zân fṷc vṷ, kản bô̭ (KB), chiển xi̭(CX) Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ luôn xă̭n xa̒ng chiển dẩw dớ hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

Chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w “ Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ”

(HBDT) – Ngă̒i 23/4, Xớ Thôông tin va̒ chiê̒n thôông fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Yên Thwí tố chức chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w " Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ” năm 2018 ta̭i wiḙ̂n Iên Thwí. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w UBND wiḙ̂n Iên Thwí, Xớ Thôông tin va̒ Chiê̒n thôông, Bảw Hwa̒ Bi̒nh. Bô̭ chí wi kwân xư̭ tính, da̭I ziḙ̂n Kôông an tính, kản bô̭ ban, nga̒nh, dwa̒n thế ku̒ng thuối tlée, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Liḙ̂n tâ̭p chiến tla̭ng thải xă̭n xa̒ng chiển dẩw

(WBDT) – Tloong 2 ngă̒i 13-15/3, Do̒n kôông tác kuố Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 da̒ kỏ kuô̭c kiếm tla kôông tác Liḙ̂n tâ̭p chiến tla̭ng thải xa̭n xa̒ng chiển dẩw (XXCD) ta̭i Bô̭ CHQS tính