(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.Ngươ̒i zân xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn) chăm xoóc rư̒ng tlôông năm thử 3.

Ngăi bớ dâ̒w năm, Ha̭t Kiếm lâm hwiḙ̂n da̒ tâ̭p chung kôông tác chí da̭w, tăng kươ̒ng kản bô̭ Kiếm lâm vien diḙ̂ ba̒n bảm xát kơ xớ, chú dôô̭ng tham mưw, chỉnh kwiê̒n kác xa̭, thi̭ chẩn thư̭c hiḙ̂n tốt chức năng kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l rư̒ng va̒ dất lâm ngiḙ̂p; xâi zư̭ng kể hwă̭ch chiến khai kôông tác foo̒ng chẳl, chươ chẳl rư̒ng (FCCCR), FCR, kiếm tla, kiếm twản lâm xán...

Xác di̭nh kôông tác tiên chiê̒n la̒ môô̭ch tloongnhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, dơn vi̭ chú dôô̭ng tiên chiê̒n, fố biển kác văn bán, kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ FCR dêểnh mo̭i thoơ̒ng lớp nhân zân, kác tố chức, kả nhân dớ hiếw va̒ thư̭c hiḙ̂n. Tloong năm 2019, bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức, dơn vi̭ da̒ fổi hơ̭p tiên chiê̒n cho hơn 7.000 lươ̭t mo̭l ta̭ kác xa̭ tloong hwiḙ̂n. Thă̒nh lâ̭p, kiḙ̂n ti̒n 360 tố dô̭i kwâ̒n chủng báw vḙ̂ rư̒ng kỏ hơn 1.500 ngươ̒i tham za. Tố chức tiếp nhâ̭n, ba̒n zaw kôông kṷ FCCC rư̒ng thô xô, hưởng zâ̭n báw kwán, xứ zṷng dêểnh kác xa̭, thi̭ chẩn, gô̒m: 140 daw fát; 40 kaw zâ̭p lướ, 55 ba̒n zâ̭p lướ nhă̒m năơng kaw năng lưck FCCCR cho kác lư̭c lươ̭ng kấp xa̭

Kản bô̭ kiếm lâm diḙ̂ ba̒n kết hơ̭p ku̒ng chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương thươ̒ng xwiên kiếm tla, zảm xát, hưởng zâ̭n nhân zân, kác zư̭ ản tlôông rư̒ng tloong wiḙ̂c xứ lỉ thư̭c bi̒, foo̒ng chôổng chẳl rư̒ng. Tố chức cho ngươ̒i zân kỉ kam kết wê̒l báw vḙ̂ rư̒ng gẳn vởi FCCCR. Phổi hơ̭p vởi Ban chí hwi kwân xư̭, Kôông an hwiḙ̂n, UBNZ xa̭ Văn Xơn tố chức ziḙ̂n tâ̭p FCCCR va̒ thi̒m kiểm, kửw na̭n ta̭i xa̭ Văn Xơn. Chấn bi̭ tố kác diê̒w kiḙ̂n fṷc vṷ kôông tác FCCCR thew fương châm "4 ta̭i chô̭”, tiẻn hă̒nh chươ chẳl ki̭p thơ̒i vṷ chẳl rư̒ng ta̭i khu vư̭c dô̒l Dô̭l thuô̭c 2 xa̭ Liên Vṷ va̒ Iên Fủ kỏ tôống ziḙ̂n tích 3,5ha rư̒ng kew 3 thuối. Tloong năm 2019 dơn vi̭ da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭, lâ̭p hô̒ xơ xứ lỉ 10 vṷ vi fa̭m lâm xán, ti̭ch thu 5,3 m3 kâl kác lo̭i va̒ 96 kg kâl ngiển za̭ng thớt, xứ lỉ vi fa̭m hă̒nh chỉnh tlêênh 899 tliḙ̂w dôô̒ng.

Dôô̒ng chỉ Dinh Bả Hu̒ng, Ha̭t fỏ kiếm lâm hwiḙ̂n cho mắt: Dớ nơơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ FCR, tloong thơ̒i zan dêểnh, Ha̭t Kiếm lâm hwiḙ̂n tăng kươ̒ng fổi hơ̭p vởi kác lư̭c lươ̭ng chức năng, dă̭c biḙ̂t la̒ xa̭, xỏm xâi zư̭ng nô̭i kwi, kwi ước va̒ hương ước báw vḙ̂ rư̒ng, thư̭c hiḙ̂ ki̭p thơ̒i wiḙ̂c chi tlá zi̭ch vṷ rư̒ng cho kác chú rư̒ng, kóp fâ̒n kái thiḙ̂n, nêơng kaw kuô̭c khôổng ngươ̒i zân khi̒ báw vḙ̂ rư̒ng. Xâi zư̭ng, thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh niơng kaw năng lư̭c la̒ wiḙ̂c cho kản bô̭, kôông chức, viên chức tloong mối dơn vi̭, kane bô̭ hơ̭p dôô̒ng FCCCR ớ kác xa̭ bă̒ng kác chương chi̒nh tâ̭p hwẩn, tlaw dối ngiḙ̂p vṷ, kinh ngiḙ̂m kôông tác.


Hái Linh


KÁC TIN KHÁC


Kuúng kổ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ dám báw an ninh châ̭t tư̭ ta̭i hal xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ la̒ 2 xa̭ vuu̒ng kaw thuô̭c wiḙ̂n Mai Châw, zân xổ khânh 6 ngi̒n mo̭l, tloong rỉ zân tôô̭c Môông chiểm 98,83%, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw; ha̭ thơơ̒ng KT-XH ko̒n nhê̒w khỏ khăn; nhâ̭n thức wê̒l fáp lwâ̭t nhân zân ko̒n ha̭n chể, ANCT – CHTATXH, nhất la̒ thô̭i fa̭m ma twỉ ziển biển fức ta̭p.

Hiḙ̂w kwá xâi zưng La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng an ninh ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) – Xâi zư̭ng thee̒nh kôông mô hi̒nh "La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng – an ninh (KF-AN)” xỏm Da̭i Dôô̒ng, xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c wê̒l kinh tể, chỉnh tli̭, văn hwả, KF-AN, kóp fâ̒n xâi zư̭ng thể tlâ̭n loo̒ng zân, tăng kươ̒ngkhức meḙnh chỉnh tli̭, tinh thâ̒n tloong khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) hwiḙ̂n

Kṷm an ninh záp rănh Bắc Tân Iên: Fổi hơ̭p zư̭ bi̒nh iên diḙ̂ ba̒n

(HBDT) – Fổi hơ̭p chă̭t tloong kôông tác dẩw chănh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, 9 xa̭ thuô̭c kác hwiḙ̂n: Da̒ Bắc (Hwa̒ Bi̒nh), Fu̒ Iên (Xơn La), Tân Xơn (Fủ Tho̭) tloong Kṷm ANCT khu vư̭c záp rănh Bắc – Tân – iên kóp fâ̒n zư̭ vưng ốn di̭nh an ninh, CTATXH ta̭i diḙ̂ ba̒n.