(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m


Lư̭c lươ̭ng KXZT Kôông an hwiḙ̂n La̭c Thwí kiếm tla, kiếm xwát fương tiḙ̂n zaw thôông tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Tloong rỉ kỏ 7 xe kheéch, 4 xe container, 98 xe tái, 109 xe kon va̒ 576 xe mô tô. Kác lô̭i vi fa̭m chú iểw la̒ vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l nôô̒ng dô̭ kô̒n, 37 tlươ̒ng hơ̭p vi fa̭m tôốc dô̭, 140 tlươ̒ng hơ̭p lô̭i di baw dươ̒ng kẩm. Lô̭i ó kỏ zẩi fép lải xe hwă̭c dăng lỉ xe 99 tlươ̒ng hơ̭p, 136 tlươ̒ng hơ̭p chớ hă̒ng kwả khố... kác vi fa̭m khác 196 tlươ̒ng hơ̭p.

Lư̭c lươ̭ng KXZT ku̒ng da̒ xứ fa̭t xổ thiê̒n 550 tliḙ̂w dôô̒ng dổi vởi kác hă̒nh vi vi fa̭m, tước kwiê̒n xứ zṷng zẩi fép lải xe 33 tlươ̒ng hơ̭p, tloong rỉ kỏ 17 tlươ̒ng hơ̭p lải xe tái, 1 lải xe kon, 15 tlươ̒ng hơ̭p lải mô tô. Ta̭m zư̭ 103 fương tiḙ̂ng, tloong rỉ kỏ 1 xe tái, 102 xe mô tô

PV


KÁC TIN KHÁC


Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ