(HBDT) – Năm An twa̒n zaw thôông (ATZT) 2018 kỏ chú dê̒: "An twa̒n zaw thôông cho kon rét”. Kăn kử kể hwa̭ch kuố wí ban An twa̒n zaw thông (ATZT) kuốc za wơ̒l dám báw châ̭t tư̭ ATZT, UBND tính da̒ ban ha̒nh kể hwa̭ch tố chức thư̭c hiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Mṷc dích nơng kaw hiḙ̂w kwá Kwán lỉ Nha̒ nước (KwLNN) tloong kông tác dám báw châ̭t tư̭ ATZT; nơng kaw cháh nhiḙ̂m ngươ̒i thư̭c thi kôông vṷ.


Lảnh da̭w Foo̒ng Kánh xát zaw thôông (Kôông an tính) tiên chiê̒n kwi di̭nh kố fáp lwâ̭t wê̒l châ̭t tư̭ ATZT ta̭i tlươ̒ng tiếw ho̭c Trâ̒n Kuốc Twán, fươ̒ng Tân Thi̭nh, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh..

Tiếp tṷc fẩn dẩw zám ta̭i na̭ zaw thôông bớ 5 – 10% ká 3 tiêw chỉ xon ku̒ng năm 2017. Nơng kaw nhâ̭n thức, ỉ thức chấp ha̒nh fáp lwâ̭t kuố ngươ̒i tham za zaw thôông, xâi zư̭ng văn hwả zaw thôông tloong kôô̭nô̒nn, dă̭c biḙ̂t la̒ thanh – thiểw niên. UBND tính iêw kâ̒w tố chức thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp ngăi bớ dâ̒w năm bớ tính dêểnh kơ xớ, gẳn liê̒n chách nhiḙ̂m ngươ̒i dửng dâ̒w.

Chung tả Dinh Thi̭ Thu Hă̒ng, Fỏ tlướng Foo̒ng Kánh xát zaw thôông (Kôông an tính) cho mắt: Ku̒ng vởi kác biên fáp ngiḙ̂p vṷ, thăi dối fương thức, thơ̒i zan, chwiên dê̒, diḙ̂ ba̒n twâ̒n tla kiếm xwát, Foo̒ng chú dôô̭ng kôông tác tiên chiê̒n fáp lwâ̭t wơ̒l châ̭t tư̭ ATZT. Koi ni̒ la̒ kôông tác tloo̭ng tâm, kơ nán va̒ lô za̒i dớ da̭t hiḙ̂w kwá bê̒n vưng. Tloong rỉ, tlêênh 70% buối tiên chiê̒n ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i kác tlươ̒ng hoo̭c. Foo̒ng da̒ fổi hơ̭p ku̒ng kác tlươ̒ng, Kôông ti Anh Ki̒ tố chức nhê̒w kuô̭c thi tâ̭p hwấn wơ̒l ATZT nhă̒m xâi zư̭ng van hwả zaw thôông cho thể hḙ̂ kôông zân tương lai. Foo̒ng xiết chă̭t kí kương, kí lwâ̭t, chẩn chính wiḙ̂c chấp ha̒nh Diê̒w lêḙ̂nh Kôông an nhân zân dớ nơng kaw chách nhiḙ̂m, dê̒ foo̒ng tiêw kư̭c

Nhă̒m dám báw châ̭t tư̭ ATZT tloong diḙ̂ ba̒n tính, Ban ATZT da̒ ban ha̒nh kác kể hwa̭ch, văn bán nhă̒m thư̭c hiḙ̂n. Tloong dỏ kỏ kôông văn wơ̒l dấi meḙnh chiến khai kuô̭c thi "Zaw thôông hoo̭c dươ̒ng” gă̒n ku̒ng chú dê̒ ATZT 2018. Kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t wơ̒l châ̭t tư̭ ATZT ản kác kấp, nga̒nh liên kwan tâm, fương fáp tiếp kâ̭n fu̒ hơ̭p tư̒ng dổi tươ̭ng, fát mu báw hiếm, xân khẩw hwả... Văn foo̒ng Ban ATZT tính da̒ tố chức 5 lớp tiên chiê̒n cho 500 ngươ̒i zân kác xa̭ vu̒ng xâw, xa ta̭i 5 hwiḙ̂n, in, xaw 14 diḙ̂ tiên chiê̒n kác th diḙ̂p wơ̒l ATZT. Tloong kôông tác báw vḙ̂ kết kẩw kôông chi̒nh zaw thôông, kác dơn vi̭ zwi tu, xướ chươ̭, bố xung kác biến bảw hiḙ̂w ko̒n thiểw hwă̭c da̒ hư hoóng thuổng kấp. Ban ATZT kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ fổi hơ̭p kúng kác lư̭c lươ̭ng chức năng zái, tháw zơ̭ kác vi fa̭m, lẩn chiểm, tải lẩn chiểm ha̒nh lang ATZT dươ̒ng bô̭. Kiếm tla, zảm xát wiḙ̂c chấp ha̒nh kác kwi dinh kinh zwanhvâ̭n tái kheéch.

Tloong kwỉ I/2018, Xớ ZTVT da̒ kấp mởi, dối 18 zẩi fép kinh zwanh vâ̭n tái bă̒ng ô tô mởi, dối 149 hô̒ xơ xin káp fu̒ hiḙ̂w xe tacxi, xe hơ̭p dôô̒ng, xe dâ̒w kẻw... Kiếm di̭nh 2.698 fương tiḙ̂n, kỏ 83,88% fương tiḙ̂n da̭t tiḙ̂w chấn, kác fương tiḙ̂n kwả niên ha̭n xứ zṷng bi̭ di̒nh chí, kấp 5.465 zẩi fép lải xe mô tô ha̭ng A1, 831 zẩi fép lải xe ô tô. Dươ̒ng zâi noỏng fán ánh wơ̒l ti̒nh hi̒nh hwa̭t dôô̭ng vâ̭n tái tiếp tṷc ản zwi chi̒. Lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ kiếm tla, kiếm xwát fát hiḙ̂n va̒ lâ̭p biên bán 2.204 tlươ̒ng hơ̭p fi va̭m, ta̭m zư̭ 621 fương tiḙ̂n, tước zẩi fép lải xe kỏ thơ̒i ha̭n 123 tlươ̒ng hơ̭p... Tloong kwỉ, ta̭i na̭ zaw thôôngxắi tha 27 vṷ, tloong dỏ 2 vṷ liên kwan dêểnh kon rét, 2 tleé tứ voong. Xo ku̒ng ki̒ năm 2017 zám wơ̒l xổ vṷ nỏi chung, tăng wơ̒l xổ vṷ liên kwan dêểnh kon rét va̒ xổ tleé tư̒ voong.

Tlêênh thư̭c tể, ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh di xe da̭p diḙ̂n, xe da̭p za̒n ha̒ng ngang, di xe mẳi diḙ̂n ó dô̭i mu báw hiếm xắi tha khả nhê̒w. Kwi di̭nh rét bớ 6 thuối tlớ lêênh fái do̭i mu báw hiếm chươ ản nhê̒w fṷ hwinh kwan tâm. Ti̒nh tlaa̭ng thanh, thiểw niên diê̒w khiến xe mẳi, xe da̭p diḙ̂n la̭ng lách, kwả tốc dô̭ vấn xắi tha. Mô̭ch xổ ngươ̒i ó dô̭i mu báw hiếm ó da̭t chwấn chớ dớ dổi fỏ lư̭c lươ̭ng chức năng.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Thẳng, Zảm dôốc xớ ZTVT, Fỏ tlướng BanTT Ban ATZTtính cho mắt: Thơ̒i zan dêênhr, Ban ATZT tính tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n kác ngi̭ kwiết, chí thi̭, kể hwa̭ch kuố T.ư, tính. Kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n nơng kaw vai tlo̒ lảnh da̭w, chí da̭w dám báw châ̭t tư̭ ATZT, di khu baw chú dê̒ năm 2018; nơng kaw hiḙ̂w kwá thiết thư̭c thư̭c hiḙ̂n kwi di̭nh dô̭i mu báw hiếm cho kon rét. Tố chức chiển zi̭ch tiên chiê̒n thew chwiên dê̒, kác ngwiên nhân chỉnh gâi tai na̭n zaw thông: vi fa̭mốa dô̭, ôô̒ng dô̭ kô̒n, di xai fâ̒n dươ̒ng, la̒n dươ̒ng... Fổi hơ̭p kác kấ, kác nga̒nh, dwa̒n thế zảw zṷc, xứ lỉ kác tlươ̒ng hơ̭p vi fa̭m khi chươ kỏ thôông bảw kuố kác kơ kwan chức năng. Kiếm tla kác kôông chi̒nh thi kôông, xứ lỉ ngiêm kác dơn vi̭ thi kôông ó dủng tiển dô̭, ó thư̭c hiḙ̂n dâ̒i dú fương ản dám báw châ̭t tư̭ ATZT. Tăng kư̒ng kiếm xwát tái tloo̭ng, kwán lỉ kôông tác da̒w ta̭w, xát ha̭ch, kấp zẩi fép lải xe. Chí da̭w zwanh ngiḙ̂p vâ̭n tái kwán lỉ, zảw zṷc lải xe twân thú fáp lwâ̭t, kác kwi di̭nh wơ̒l kinh zwanh vâ̭n tái. Tăng kươ̒ng twâ̒n tla, kiếm xwát, xứ lỉ vi fa̭m wơ̒l châ̭t tư̭ ATZT...


                                                                                                            C.L


KÁC TIN KHÁC


Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.

Chẩn chính hwa̭t dôô̭ng kuố kác chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t – do̒i hói bức thiết khi zi̭ch tá kủi châw Fi bu̒ng fát.

(HBDT) – Ka̭ ni̒ tính ha la̒ môô̭ch tloong 13 tính tlêênh to̒n kuốc xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF). Tlước ri, khởm 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển chiến kai kấp bắch khôổng chể ZTKCF ớ kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính.

Zan lâ̭n thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh: Da̒ nhâ̭n thie̒n xướ diếm thi Kuốc za bớ nhê̒w năm tlước

Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an xác di̭nh ó chí tloong năm 2018, ma̒ ngăi bớ năm 2017, ôông Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn, chwiên viên Foo̒ng Kháw thỉ va̒ Kwán lỉ chất lươ̭ng zảw zṷc, Xớ GD&ĐT tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kan thiḙ̂p, xướ diếm.

Tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 01/3 Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng dơ̭t thi duô kaw diếm kỏ chú dê̒ "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”

Chung thăi báw dám châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông

(HBDT) – Diê̒w dă̭c biḙ̂t tloong Lḙ̂ khai záng năm hoo̭c 2018 – 2019, dó la̒ tă̭ng mu báw hiém chi hoo̭c xinh lớp 1

Kaw diếm chôổng buôn lâ̭w, zan lâ̭n thương ma̭i zi̭p Thết Ngwiên dản

(HBDT) - Thết Ngwiên dản Kí Hơ̭i dang dêểnh. Ni la̒ thơ̒i diếm khức muô kuố nhân zân tăng meḙnh. Thew zư̭ bảw kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát Kinh tể (Kôông an tính), kác dổi tươ̭ng buôn lâ̭w, kinh zwanh, vâ̭n chiến, buôn baảnh ha̒ng kẩm, ha̒ng zá za tăng hwa̭t dôô̭ng, dă̭c biḙ̂t la̒ kác nhỏm ha̒ng thư̭c fấm, ha̒ng tiêw zu̒ng, diḙ̂n tứ, mi̭ fấm... Hwa̭t dôô̭ng khai thác vâ̭n chiến khwảng xán, lâm xán ziḙ̂n tha fức ta̭p, khỏ lươ̒ng.