(HBDT) – Ngă̒i 27/7, Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính da̒ loong tloo̭ng tố chức Lḙ̂ tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng lă̭c lươ̭ng vṷ chang nhan zân, Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba va̒ tă̭ng, chwi tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ kác ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒iThươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch nước, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng LLVTND cho dôô̒ng chỉ Fa̭m Minh Zảm.

Zư̭ buối lḙ̂, khả Tlung ương kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Twỉ, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên UBTV Kuốc hô̭i, Fỏ Tlướng Ban Tố chức T.Ư, Chú ti̭ch Hô̭i hửw nghi̭ Viḙ̂t – La̒w; Fỏ dô dốc, Tlung tưởng Châ̒n Hwa̒i Chung, Bỉ thư Dáng wí, Chỉnh wí Binh chúng Hái kwân nhân zân Viḙ̂t Nam. Da̭i ziḙ̂n Bô̭ Tư lḙ̂nh Kwân khu 3. Khả tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính, kác dôô̒ng chỉ wí viên BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c HĐND tính, lảnh da̭w UBND tính, Thươ̒ng chư̭c UBMTTTQ tính, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tính, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Tloong 2 kuô̭c khảng chiển za̒nh dô̭c lâ̭p tư zo cho dất nước, kỏ ha̒ng tliḙ̂w ngươ̒i kon ưw tủ da̒ chiển dẩw hwi xinh, kôổng hiển xương mẩw, thuối thanh xwân cho Tố kuốc. Dớ thế hiḙ̂n da̭w lỉ "Ỏong dác nhở nguô̒n”, dấi mḙnh foong tla̒w "Dê̒n ơn, dáp ngiḙ̂” nhân kí niḙ̂m 71 năm "Ngă̒i Thương binh, Liḙ̂t xi̭ 27/7” Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng lă̭c lươ̭ng vṷ chang nhan zân, Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba va̒ tă̭ng, chwi tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ kác ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i.

Thươ̒ wí kwiê̒n Chú ti̭ch nước, Thú tưởng Chỉnh fú, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tính wí, HĐND, UBND da̒ lâ̒n lươ̭t tlaw kác zanh hiḙ̂w: Anh hu̒ng LLVTND cho dôô̒ng chỉ Fa̭m Minh Zảm, ngwiên Tlung dô̭i tlướng, Da̭i dô̭i dă̭c kôông 24, Tlung dwa̒n 866, Xư dwa̒n 31, Kwân dwa̒n 3 (ka̭ ni̒ dang ớ fươ̒ng Fương Lâm, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh); tlaw tă̭ng Hwân chương dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba cho 2 za di̒nh ôông Bu̒i Văn Ă̒i va̒ ba̒ Bu̒i Thi̭ Niḙ̂w, xa̭ Di̭ch Zảw va̒ za di̒nh ôông Bu̒i Văn Thươ̒, ba̒ Bu̒i Thi̭ Thi̭nh, xa̭ Fong Fủ, wiḙ̂n Tân La̭c kỏ kon zwi nhất la̒ liḙ̂t xi̭ va̒ tlaw 30 Kí niḙ̂m chương cho 30 chiển xi̭ kách ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i.


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch nước dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính tlaw tă̭ng Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba cho 2 za di̒nh kỏ kon zwi nhất la̒ liḙ̂t xi̭Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Thú tưởng Chỉnh fú dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính tlaw Kí niḙ̂m chương cho 30 chiển xi̭ kách ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i


Thwỉ Hăng


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.