(HBDT) – Diê̒w dă̭c biḙ̂t tloong Lḙ̂ khai záng năm hoo̭c 2018 – 2019, dó la̒ tă̭ng mu báw hiém chi hoo̭c xinh lớp 1


Ni la̒ chương chi̒nh nă̒m tloong chiển zi̭ch tlaw tă̭ng mu báw hiếm lởn nhất bớ tlước dêểnh ka̭ ni̒ cho tất ká kác hoo̭c xinh lớp 1 năm hoo̭c 2018 – 2109, kỏ xưk fổi chiến khai kuố Wí ban An twa̒n zaw thôông (ATZT) Kuốc za, Bô̭ GD&ĐT VA̒ Kôông ti Honda Viḙ̂t Nam nhă̒m hướng ửng năm ATZT 2018 vởi chú dê̒ "ATZT cho tlé em”. Mṷc tiêw kwan tloo̭ng la̒ dêểnh năm 2020 nơng tí lḙ̂ dô̭i mu báw hiếm cho tlé em ớ nước ha lên 80%. Ta̭i lḙ̂ khai záng 19.813 hoo̭c xinh lớp 1 kác tlươ̒ng tiếw hoo̭c tloong tính ản nhâ̭n mu báw hiếm.

Tiếp khâw lḙ̂ khai záng, "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l ATZT năm 2018” da̒ ản chiến khai râ̒m rô̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính.

Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Ban ATZT tính, tloong năm 2018, tính da̒ tố chức 7 lớp tiên chiê̒n fáp lwâ̭t wê̒l ATZT cho 700ngươ̒i la̒ zân kavs vu̒ng xâw, vu̒ng xa ớ kavs hwiḙ̂n Tân La̭c, Lương Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Ki̒ Xơn, iên Thwí, La̭c Xơn... Văn foong Ban fổi hơ̭p vởi Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông (KXZT), Kôông ti Honda Anh Ki̒ tố chức tiên chiê̒n Lwâ̭t Zaw thôông dươ̒ng bô̭, ki̭ năng lải xe an twa̒n cho kavs thâ̒i, kô, hoo̭c xinh kác hwiḙ̂n cho khânh 6.000 ngươ̒i, tlaw tă̭ng 300 mu báw hiếm. Fổi hơ̭p ku̒ng Liên dwa̒n law dôô̭ng hwiḙ̂n Kim Bôi tố chức tiên chiê̒n ta̭i xa̭ Tủ Xơn cho 300 mo̭l, tăng 300 mu báw hiếm xe mẳi. Tố chức tlaw tă̭ng mu báw hiếm cho hoo̭c xinh tlươ̒ng THPT Kôông Ngiḙ̂p, Tlươ̒ng Fố thôông Zân tôô̭c nô̭i chủ tính xổ lươ̭ng 2.000 mu.


Kản bô̭ Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông (Kôông an tính) dêểnh kác tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Thung Nai (Kaw Fong) tiên chiê̒n kiển thức fáp lwâ̭t va̒ ki̭ năng dám báw an twa̒n khi tham za zaw thôông cho hoo̭c xinh

Tlaw dổi kungg mṷ tôi, Tlung tả Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Tlươ̒ng Foo̒ng KXZT (Kôông an tính) cho mắt: Lư̭c lươ̭ng kánh xát zaw thôông da̒ xâi zư̭ng fương ản, kể hwă̭ch twâ̒n tla, kiếm xwát, tham mưw cho Ban ATZT tính dấi meḙnh tiên chiê̒n wê̒l Lwâ̭t Zaw thôông dươ̒ng bô̭, dươ̒ng thwí, hawi dôô̭ng lư̭c lươ̭ng dwa̒n viên, thanh niên, kư̭w chiển binh, kác tố an ninh tư̭ kwán... chung thăi tham za kôông tác dám báw ATZT. Tloong năm 2018 kác lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ kấp fát hơn 10 ngi̒n kwiến ta̒i liḙ̂w tiên chiê̒n wê̒l ATZT. Tố chức kỉ kam kết chấp ha̒nh Lwâ̭t Zaw thôông dươ̒ng bô̭ cho khânh 97% tố zân fổ, khu zân kư, thôn, bán. Fát 15 foỏng xư̭ chiê̒n hi̒nh wê̒l Lwâ̭t Zaw thôông dươ̒ng bô̭ tlêênh kác fương tiḙ̂n chwiê̒n thôông. Tiêng Foo̒ng KXZT da̒ fổi hơ̭p ku̒ng kác kơ kwan bảw, da̒i, xâi zư̭ng 11 foỏng xư̭ va̒ 35 ba̒i viết tiê̒n chiê̒n kác nô̭i zung wê̒l ATZT. Tố chức cho hơn 14.000 lươ̭t kản bô̭, nhân zân, tă̭ng hơn 2.700 mu báw hiếm, 450 ảw fao va̒ zṷng kṷ nối cho ngươ̒i zân.

Ban ATZT tính, Xớ GD&ĐT chiến khai kuô̭c thi "Zaw thôông hoo̭c dươ̒ng” năm hoo̭c 2018 – 2019 kết kwá kỏ 60 ủn da̭t thă̒nh tích xwất xắc woo̒ng thi kấp tlươ̒ng, 6 ủn da̭t zái kấp tính, 2 ủn lo̭t baw woo̒ng thi kấp kuốc za, dửngt thử 12/63. Vươ̒ kwa, Xớ GD&ĐT da̒ tố chức hô̭itháw "Nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác dám báw ATZT va̒ kỉ kam kết dám báw ATZT tlong tlươ̒ng hoo̭c năm 2019”

Kác lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ, twâ̒n tla kiếm xwát, hưởng zâ̭n, xứ fa̭t chú fương tiḙ̂n vi fa̭m ATZT. Chí da̭w xâi zư̭ng, chiến khai kác kể hwă̭ch kaw diếm dám báw CT ATZT dă̭c biḙ̂t baw kác zi̭p lḙ̂, thết... Tloong năm 2018, lư̭c lươ̭ng KXZT da̒ fát hiḙ̂n, lâ̭p biên bán tlêênh 12.600 tlươ̒ng hơ̭p vi fa̭m, xứ fa̭t hơn 11.000 tlươ̒ng hơ̭p tôống xổ thiê̒n nô̭p ngân xắch 10.8 tí dôô̒ng, ta̭m zư̭ tlêênh 2.790 fương tiḙ̂n, tước 859 zẩi fép lải xe.


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.