(HBDT) – Ngă̒i 01/3 Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng dơ̭t thi duô kaw diếm kỏ chú dê̒ "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”Lẳnh da̭w Bô̭ CHQS tính kiếm tla mô hi̒nh hoo̭c kṷ kôông tác hwẩn liḙ̂n kuố LLVC tính

Chấp hă̒nh mêḙ̂nh lêḙ̂nh va̒ kể hwă̭ch hwẩn liḙ̂n chiển dẩw năm 2019, LLVC tính tâ̭p chung baw wiḙ̂c kwản chiḙ̂t, thư̭c hiḙ̂n tốt ngi̭ kwiết kuố Kwân wí tlung ương va̒ kác kấp tlênh wê̒l nơng kaw chất lươ̭g hwẩn liḙ̂n zai dwa̭n 2013 – 2020. Zi chi̒ ngiḙ̂m chể dô̭ chư̭c xă̭n xa̒ng chiển dẩw (XXCD) ớ kác kấp, chú dôô̭ng foo̒ng chổng thiên tai, thi̒m kiểm kửw hô̭ va̒ Foo̒ng chôổng chẳl rố – chẳl rư̒ng. Nơng kaw chất lươ̭ng fổi hơ̭p zươ̭ Quân dô̭i, Kôông an tloong kôông tác zư̭ zi̒n, dám báw ANCT – CTATXH, tham mưw cho Tính wí, UBND tính chiến khai thư̭c hiḙ̂n tốt Dê̒ ản Dám báw Kuốc foo̒ng thew lô̭ chi̒nh da̒ xác di̭nh. Thư̭c hiḙ̂n tốt, kỏ hiḙ̂w kwá nhiḙ̂m vṷ FTKV ớ kác kấp... Tố chức zảw zṷc, bô̒i zươ̭ng kiển thức Kuốc foo̒ng - an ninh cho kác dổi tươ̭ng thew kwi di̭nh. Nẳm vưng xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng lư̭c lươ̭ng kwân nhân zư̭ bi̭, tố chưc skiếm tla xă̭n xa̒ng cdôô̭ng viên, hwẩn liḙ̂n XXCD kwân nhân zư̭ bi̭ va̒ fương tiḙ̂n ki̭ thwâ̭t kuố nê̒n kinh tể kuốc zân, hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ chí tiêw zaw kwân.

Nhân zịp nì Bộ CHQS tính dà fát dôngqj dợt thi duô kă diếm kỏ chú dề "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất” tloong to̒n thế KBCX LLVC tính. Thew rỉ, foong tla̒w thi duô tâ̭p chung baw xâi zư̭ng 100% kơ kwan, dơn vi̭ vưng meḙnh wê̒l chỉnh tli̭, tư tướng va̒ tố chức. 100% KBCX kỏ bán li̭nh chỉnh tli̭ vưng va̒ng, tư tướng, dôô̭ng kơ kwiết tâm thi duô dủng dẳn, chắch nhiḙ̂m kaw nhất. Luôn xă̭n xa̒ng nhâ̭n va̒ hwa̒n thă̒nh mo̭i nhiḙ̂m vṷ ản zaw. Luôn nêw kaw tinh thâ̒n XXCD kaw, ó dớ bi̭ dôô̭ng, bất ngơ̒, fổi hơ̭p ku̒ng kác lư̭c lươ̭ng báw vḙ̂ vưng chắc ANCT – TTANXH ớ diḙ̂ fương. Ó ngư̒ng nơng kaw chất lươ̭ng hwẩn liḙ̂n kết hơ̭p ku̒ng xâi zư̭ng chỉnh kwi, re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t ngiêm nhất. Thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá 3 khâw dô̭t fả, zmá dêểnh mức thấp nhất kác vṷ wiḙ̂c vi fa̭m kí lwâ̭t thôông thươ̒ng, ó dớ xăi tha kác vṷ wiḙ̂c vi fa̭m kí lwâ̭t ngiêm tloo̭ng hwă̭c vất an twa̒n zaw thôông zo lô̭i chsu kwan. Xâi zư̭ng ản nhê̒w diến hi̒nh tiên tiển wê̒l re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t, xâi zư̭ng nê̒ nếp chỉnh kwi. Thơ̒i zan thi duô tỉnh dểnh hết ngă̒i 07/5. Ngăi khâw fát dôô̭ng, kác dơn vi̭ da̒ kỉ kết zaw ước bắt thăi thi duô.

Cũng trong ngày 01/3, cùng với Bộ CHQS tỉnh, LLVT 11 huyện, thành phố cũng đã đồng loạt tổ chức Lế ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất”.

Ku̒ng ngă̒i 1/3, ki̒nh Bô̭ CHQS tính, LLVC 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ dê̒w da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng thi duô kaw diếm "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.