(WBDT) – Ngă̒i 10/10, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh dal tố chức Da̠i hô̠i thi duô Kwiết thẳng (TDKwT) tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh zai dwa̠n 2012 – 2017Lnh da̠w Thnh tlaw zẩi khen cho kác tâ̠p thế kỏ thnh tích xwất xắc tloong vong tla̒w TDKwT LLVT thnh vổ zai dwa̠n 2012 - 2015

Bớ năm 2012 dêểnh chi̒ ni̒, vong tla̒w TDKwT kuố LLVT tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh da̒ kỏ xư̠ vát chiến dô̒ng dê̒w, vưng chắc; kác tâ̠p thế, kả nhân diến hi̒nh xwất hiê̠n ngă̒i ka̠ng nhê̒w, ó ko̒n dơn vi̠ iểw kẻm. Nhê̒w năm liê̒n LLVT tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh da̠t nhê̒w tha̒nh tích tloong vong tla̒w thi duô kwiết thẳng kuố LLVT tính. Vong tla̒w thi duô kuố LLVT tha̒nh vổ thư̠c xư̠ la̒ do̒n bấi thúc dấi kơ kwan va̒ kác dơ vi̠ hwa̒n tha̒nh xwất xắc nhiê̠m vu̠. Kóp vâ̒n xâi zư̠ng bán li̠nh chỉnh tli̠, la̒ cho LLVT tha̒ng vổ thư̠c xư̠ la̒ lư̠c lươ̠ng chỉnh tli̠ chung tha̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diê̠ vương. Ha̒ng năm 100% CBDV LLVT tha̒nh vổ dê̒w hwa̒n tha̒nh nhiê̠m vu̠. Tloong dỏ kỏ 82,25 – 87,5% dáng viên hwa̒n tha̒nh tốt nhiê̠m vu̠, ó kỏ dáng viên vi va̠m kí lwâ̠t; 100% kản bô̠ chú chốt, chủ chi̒ hwa̒n tha̒nh nhiê̠m vu̠ bớ khả tlớ lêênh; 100% chi bô̠ da̠t Tl KVM. Tloong 5 năm kwa, LLVT tha̒nh vổ ku̒ng da̒ tă̠ng kwa̒ cho za di̒nh chỉnh xách va̒ CBCX tloong kác zi̠p lê̠, thết tli̠ zả khaanh 500 tliê̠w dô̒ng; vâ̠n dô̠ng doỏng kóp, xâi zư̠ng, ba̒n zaw 12 nha̒ ti̒nh ngiê̠, nha̒ dô̒ng dô̠i. Tư vẩn, khảm khức khwé, kấp thuốc miê̠n vỉ cho hơn 4.185 lươ̠t dổi tươ̠ng chỉnh xách, tli̠ zả tlêênh 1 tí dô̒ng; muô 30 xe da̠p tă̠ng cho 30 ho̠c xinh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn với tôống tli̠ zả tlêênh 45,75 tlê̠w dô̒ng. Bớ wiê̠c dấi me̠nh vong tla̒w TDKwT da̒ kóp vâ̒n nơng kaw chất lươ̠ng xâi zư̠ng lư̠c lươ̠ng, hwẩn liê̠n, chi̒nh dô̠ khá năng xă̠n xa̒ng chiển dẩw, chấp ha̒nh kí lwâ̠t, xâi zư̠ng chỉnh kwi, dấi me̠nh CCHC kwân xư̠, xâi zư̠ng LLVT tha̒nh vổ vưng me̠nh to̒n ziê̠n; nơng kaw chất lươ̠ng xâi zư̠ng lư̠c lươ̠ng ZKwTV ZBDV thew dủng Lwâ̠t, tloong dỏ chủ tloo̠ng nơng kaw chất lươ̠ng wơ̒l chỉnh tli̠, chi̒nh dô̠ kuố kản bô̠, chiển xi̠ Zân kwân tư̠ vê̠. Ku̒ng mân rỉ, bớ vong tla̒w TDKwT da̒ tích kư̠c kóp vâ̒n dám báw hâ̠w kâ̒n, ta̒i chỉnh cho kác nhiê̠m vu̠ va̒ nơng kaw dơ̒i khôổng cho KBCX LLVT tha̒nh vổ; thư̠c hiê̠n kỏ hiê̠w kwá Kuô̠c vâ̠n dô̠ng "Kwán lỉ, khai thác VKTBKT tốt, an twa̒n, tiết kiê̠m va̒ an twa̒n zaw thông”; kóp vâ̒n xâi zư̠ng mổi do̒n kết kwân zân, tô thẳm vấm chất enh bô̠ dô̠i Ku̠ Hô̒.

Vởi nhửng tha̒nh kwá da̠t ản tloong 5 năm vươ̒ rô̒i LLVT tha̒nh vổ da̒ kỏ khânh 300 lươ̠t tâ̠p thế, kả nhân ản kác kấp khen thươnge. Ta̠i Da̠i hô̠i Bô̠ CHQS tính tă̠ng zẩi khen cho 3 tâ̠p thế, 2 kả nhân; UBND tha̒nh vổ da̒ tă̠ng zẩi khen cho 16 tâ̠p thế, 22 kả nhân vi̒ kỏ nhửng tha̒nh tích xwất xắc tloong vong tla̒w TDKwT LLVT tha̒nh vổ zai dwa̠n 2012 - 2017


                                                                                     P.V

KÁC TIN KHÁC


Mai ChâwZiḙ̂n tâ̭p khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) wiḙ̂n năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 2/8, UBND wiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức Ziḙ̂n tâ̭p KVFT va̒ foo̒ng chôổng khúng bổ (FCKB) năm 2018. Zư̭ va̒ chí da̭w ziển tâ̭p kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng Ban chí da̭w ziển tâ̭p tính, Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 ku̒ng kác dôô̒ng chỉ tloong Thươ̒ng chư̭c HĐND tính, Thươ̒ng chư̭c UBND tính, lảnh da̭w kác ban, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng LLVTND, Tă̭ng kí niḙ̂m chương chiển xi̭ kách ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒ dă̒i

(HBDT) – Ngă̒i 27/7, Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính da̒ loong tloo̭ng tố chức Lḙ̂ tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng lă̭c lươ̭ng vṷ chang nhan zân, Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba va̒ tă̭ng, chwi tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ kác ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i

Nhửng ngươ̒i chiẻn xi̭ ngăn chă̭n thô̭i fa̭m kwái kwảng “kẳi chết tlẳng”

(HBDT) – Dớ kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng ma twỉ kỏ hiḙ̂w kwá, Foo̒ng Kánh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ (Kôông an tính) da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p lư̭c lươ̭ng kơ xớ 11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác foo̒ng chức năng nẳm chắc ziển biển ti̒nh hi̒nh, fương thức, thú dwa̭n hwa̭t dôô̭ng kuố thô̭i fa̭m ma twỉ. Kwa rỉ xác di̭nh kác diḙ̂ ba̒n va̒ dổi tươ̭ng tloo̭ng diếm, chiến khai kác biḙ̂n fáp dẩw chanh, tâ̭p chung lư̭c lươ̭ng, xác lâ̭p chwiên ản, fương ản kṷ thế deẻnh meḙnh baw kácdawf mổl kung káp nhă̒m chiḙ̂t xwả tâ̭n kốc diếm, tṷ diếm muô baảnh, xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ, dă̭c biḙ̂t la̒ thô̭i fa̭m muô baảnh, vâ̭n chiến ma twỉ tlêênh tiển kuốc lô̭ 6 bớ kác tính Tâi Bắc di dôô̒ng bă̒ng Bắc Bô̭.

Tôống kết 24 năm thư̭c hiḙ̂n fáp lêḙ̂nh Báw vḙ̂ kôông chi̒nh Kuốc foo̒ng va̒ khu Kwân xư̭ (1994 - 2018)

(HBDT) – Ngă̒i 26/6, ta̭i Bô̭ CHQS tính, UBND tính da̒ tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 24 năm thư̭c hiên fáp lêḙ̂nh Báw vḙ̂ kôông chi̒nh Kuốc Foo̒ng va̒ khu Kwân xư̭ (1994 - 2018)

Dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m ớ diḙ̂ ba̒n kướ ngo̭

(HBDT) – Nhửng ngă̒i dâ̒w năm 2018, kwa nẳm ti̒nh hi̒nh, fát hiḙ̂n ớ xa̭ Tiển Xơn (Lương Xơn) kỏ dỏi tươ̭ng tố chức dươ 8 ngươ̒i di xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép. Kôông an wiḙ̂n da̒ tham mưw UBND xa̭ Tiẻn Xơn tiên chiê̒n xổ ngươ̒i tlêênh zái tản ó xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép.

Dẩw chanh hiḙ̂w kwá pơ̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ nam kơ̒ ba̭c, xổ dê̒

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kôông tác dẩw chanh, foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, kác xớ, ban, nga̒nh, UBND kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ xâi zư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch, chú dôô̭ng chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng – chôổng, foo̒ng ngươ̒. Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, dáng viên, hô̭i viên, dwa̒n viên va̒ nhân zân ản dấi meḙnh, nhất la̒ ớ kác diḙ̂ ba̒n fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i