(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.
Chú "bướng” Ba̭ch Xwân Hưng bi̭ TANZ tính twiên fa̭t 12 khảng tu̒ wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 1, Diê̒w 227, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015

Thew hô̒ xơ vṷ ản năm 2016, Ba̭ch Xwân Hưng nhâ̭n thâ̒w la̭i dất tlôông lo̭ dác kuố 19 hô̭ zân thôn Lô̭ng, xa̭ Thanh Nông dớ kái ta̭w la̭i thee̒nh aw ruôi thwí xán. Twi nhiên  wiḙ̂c chiến dối mṷc dích xứ zṷng dất kuố Hưng chăng dủng kwi di̭nh. Ngă̒i 22/12/2017, UBND hwiḙ̂n La̭c Thwí tha kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m ha̒nh chỉnh dổi vởi Ba̭ch Xwân Hưng xổ thiê̒n 20 tliḙ̂w dôô̒ng va̒ buô̭c fái xan lấp tlá la̭i mă̭t bă̒ng nhơ ku. Tloong kwả chi̒nh xan lấp dát, Hưng mắt tloong khu vư̭c hang Kô̭t Kơ̒ thuô̭c thôn Lô̭ng, xa̭ Thanh Nông kỏ wa̒ng xa khwảng. Khwáng kuổi khảng 10/ 2018, Hưng liên la̭c, thwá thwâ̭n va̒ thê Kwách Kông Twa̭, Ba̭ch Ngo̭c Kwiê̒n, Fu̒ng Xwân Hu̒ng, Chương Kông Chảnh, Bu̒i Văn Thú khai thác wa̒ng ta̭i khu vư̭c hang Kô̭t Kơ̒, thiê̒n kôông la̒ 200.000 dôô̒ng/ ngươ̒i/ ngă̒i.
Khwáng 22h  ngă̒i 3/11/2018, khâw khi hết zơ̒ khai thác, Ba̭ch Xwân Hưng ku̒ng mo̭i ngươ̒i tha khói hang wê̒l nha̒. Dêểnh khwáng 2h30 ngă̒i 4/11/2018, Ba̭ch Xwân Hưng nhâ̭n ản tin bảw bế meḙch hô̒ dác tloong hang Kô̭t Kơ̒ ngâ̭p kỉn kướ hang la̒ cho Chương Kông Chảnh va̒ Bu̒i Văn Thủ vất tích. Ngăi khâw khi nhâ̭n ản tin bảw, Ba̭ch Xwân Hưng da̒ dêểnh hang Kô̭t Kơ̒ hwi dôô̭ng ngươ̒i thân, za di̒nh tố chức hút dác dớ thi̒m kiểm, kửw Chảnh,Thủ. Twi nhiên zo lươ̭ng dác va̒ bu̒n tloong hang kwả nhê̒w cho rêênh Hưng da̒ bảw dêểnh chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương dớ zúp dơ̭, kửw hô̭, kửw na̭n. Khâw khi nhâ̭n ản tin bảw, UBND hwiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w dớ kửw hô̭ kửw na̭n khấn kấp. Khâw nhê̒w ngă̒i thi̒m kiểm, lư̭c lươ̭ng kửw hô̭ da̒ thi̒m ản thi thế , Chương Kông Chảnh, Bu̒i Văn Thú ớ tloong hang.
Ngă̒i 5/11/2018, Ba̭ch Xwân Hưng dêểnh kơ kwan Kôông an dâ̒w thủ va̒ khai bảw wê̒l ha̒nh vi kuố mêê̒nh. Vởi ha̒nh vi fa̭m thô̭i nêw tlêênh, Ba̭c Xwân Hưng da̒ bi̭ Viḙ̂n KXNZ tính chwi tổ wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán  2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.
Ta̭i fiên twa̒, khâw khi xem xét to̒n ziḙ̂n nô̭i zung vṷ ản ku̒ng nhơ xem xét dơn xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố da̭i ziḙ̂n kác na̭n nhân. Hô̭i dôô̒ng xét xứ da̒ twiên fa̭t Ba̭ch Xwân Hưng 12 khảng tu̒. Wê̒l chắch nhiḙ̂m zân xư̭, da̭i ziḙ̂n za di̒nh ngươ̒i bi̭ ha̭i va̒ bi̭ kảw da̒ tư̭ ngwiḙ̂n thwá thwâ̭n bô̒i thươ̒ng, Hô̭i dôô̒ng xét xứ chăng xem xét.

PV

KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ