(WBDT) - Ngă̒i 13-15/3 wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức tha̒nh kôông zái Kâ̒w lôông – Boỏng ba̒n KNVCLD wiḙ̂n Ki̒ Xơn năm 2018


Tham za zái kỏ khânh 300 vâ̭n dôô̭ng viên kuố 25 dơn vi̭ dêểnh bớ 10 xa̭, thi̭ chẩn va̒ 15 kơ kwan, dơn vi̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n. Tloong 3 ngă̒i, kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw, chenh ta̒i 16 bô̭ wi chương ớ kác nô̭i zung boỏng ba̒n, kâ̒w lôông (khổi xa̭, thi̭ chẩn 7 bô̭, 9 bô̭ khổi wiḙ̂n)

Khâw 3 ngă̒i thi dẩw, BTC da̒ tlaw wi chương cho kác vâ̭n dôô̭ng viên da̭t tha̒nh tích kaw. Khổi xa̭, thi̭ chẩn (chí dăng zái nhất): Nô̭i zung boỏng ba̒n, dơn nam 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Văn Thăn (Mông Wả), dơn nam 41 thuối tlớ lêênh: Ngwiển Kwang Twẩn (Zân Wa̒). Nô̭i zung kâ̒w lôông: Dôi nam 40 thuối tlớ thuổng: Ngwiển Chung Thông- Dă̭ng Viḙ̂t Zủng (TT Ki̒ Xơn), dôi nam 41 thuối tlớ thuổng: Ngwiển Văn Chung – Châ̒n Văn Khảnh (Hơ̭p Tha̒nh), dôi nư̭ 40 thuối tlớ thuổng: Dă̭g Thu Hươ̒ng – Bu̒i Bích Hô̒ng (TT Ki̒ Xơn), dôi nư̭ 41 thuối tlớ lêênh: Lương Thi̭ Bi̒nh – Ngwiển Thi̭ Ngiḙ̂ (TT Ki̒ Xơn), dôi nam nư̭ 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Kuốc Lwân – Châ̒n Lḙ̂ Zang (TT Ki̒ Xơn)


Kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw no̭i zung boỏng ba̒n dơn nam

Khổi wiḙ̂n (Chí dăng zái nhất): Nô̭i zung boỏng ba̒n, dơn nam 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Hái Nam (UBND wiḙ̂n), dơn nam 41 thuối tlớ lênh: Ngwiển Hô̒ng Hái (UBND wiḙ̂n), dơn nư̭ 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Thi̭ Bích Da̒m (UBND wiḙ̂n). Nô̭i zung kâ̒w lôông: Dôi nam 40 thuối tlớ thuổng: Ngwiển Anh Chiển – Ngwiển Di̒nh Thi (TT i tể), dôi nam 41 thuối tlớ lênh: La̭i Anh Xảng – Châ̒n Thể Vinh (Foo̒ng GD&ĐT), dôi nư̭ 41 thuối tlớ lêênh: Dinh Thi̭ Vân – Ngwiển Thi̭ Vân (TT i tể), dôi nam 40 thuối tlớ thuổng: Chu Tha̒nh Hưng – Ngô Thi̭ Tâm ( Foo̒ng GD&ĐT), dôi nam nư̭ 41 thuối tlớ lênh: Ngwiển Thanh Fương – Châ̒n Thi̭ Bích Hwiê̒n (Wiḙ̂n wí)


Hô̒ng Ngo̭cKÁC TIN KHÁC


Xa̭ Văn Ngiḙ̂ dấi meḙnh foong tla̒w thế zṷc – thế thaw

(HBDT) – Hướng ửng kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”, nhửng năm kwa foong tla̒w thế ṷc – thế thaw (TZTT) xa̭ Văn Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) luôn ản kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n kwan tâm cho rêênh da̒ kỏ bước fát chiến meḙnh vởi nhê̒w hi̒nh thức da za̭ng, thu hút ản nhêw ngươ̒i zân ớ nhê̒w thơ̒ng lớp, lưở thuối tham za liḙ̂n tâ̭p.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí dwa̭t kúp vô di̭ch Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

(HBĐT) - Bớ ngă̒i 17 – 22/9, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng La̭c Xơn, Xớ VH-TT&ZL fổi hơ̭p vởi UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

Tiếp tṷc thi dẩw kác nô̭i zung Zái Vô di̭ch Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.