Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ: Công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, 21/11/2023 | 6:53:16 Sáng

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) trên địa bàn huyện Lạc Thủy có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động. Huyện chỉ đạo kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các chi, đảng bộ. Công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.


UBND xã Thống Nhất (Lạc Thuỷ) công khai các thủ tục hành chính để người dân nắm khi đến giao dịch.

Thực hiện Công văn số 1655/ UBND-NVK, ngày 22/9/ 2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 3690/HD-SNV, ngày 12/10/2023 về việc rà soát, huỷ bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng, tiền thưởng, đầu tháng 11/2023, UBND huyện Lạc Thủy chỉ đạo Phòng Nội vụ thực hiện các bước rà soát theo quy định đối với các tập thể, cá nhân đã được khen thưởng từ ngày 1/6/2014 đến nay. Theo đó, có 3 cá nhân là lãnh đạo xã và nguyên lãnh đạo xã để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác bị xử lý kỷ luật nên UBND huyện đã huỷ bỏ các quyết định khen thưởng trước đây của các cá nhân bị kỷ luật. Đây là minh chứng cho việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương.

Thời gian qua, công tác thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ. Công tác PCTN, TC ngày càng quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chấp hành tốt quy định của pháp luật về công khai, minh bạch. Nội dung công khai tập trung trên các lĩnh vực như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất cho chủ đầu tư; bồi thường giải phóng mặt bằng; kết quả đấu thầu dự án, đơn vị trúng thầu mua sắm tài sản; bán đấu giá đất đai, tài sản, tịch thu xung công quỹ; tuyển dụng cán bộ, công chức nhà nước tại cơ quan hành chính thông qua các đợt thi tuyển; dự toán, quyết toán tài chính theo quy định hiện hành; thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức; thủ tục hành chính; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước…

Đồng chí Bùi Trung Kiên, Bí thư Huyện uỷ Lạc Thuỷ cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC. Gắn việc thực hiện PCTN, TC với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác PCTN, TC, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

 

Chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, cơ quan chức năng tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội, góp phần phòng ngừa sai phạm và xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định công tác tổ chức cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện những sai phạm, bất cập trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC để có đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế, xã hội.Đinh Thắng