Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Đa dạng hình thức giáo dục lý luận chính trị

Thứ ba, 2/4/2024 | 8:54:33 Sáng

Thực hiện Chỉ thị số 42, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ luôn quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị (LLCT), xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá XVII (năm 2024) huyện Lạc Thủy tham quan, học tập tại khu di tích lịch sử cách mạng Nhà máy in tiền, xã Phú Nghĩa.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện chủ động phối hợp cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các phòng, ban xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở sát với tình hình, nhu cầu thực tiễn. Đa dạng hoá loại hình bồi dưỡng, chủ động lồng ghép nội dung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh và huyện. Đồng thời, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, NQT.Ư 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp Trường Chính trị tỉnh, các ban thuộc Huyện ủy, Phòng Nội vụ, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện mở 34 lớp đào tạo, bồi dưỡng các loại với 2.068 học viên, đạt 130,8% kế hoạch. Trong đó có 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận cơ bản; 4 lớp bồi dưỡng chuyên đề; 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; 11 lớp bồi dưỡng cho các đoàn thể; 3 lớp cập nhật kiến thức mới. Giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng  với yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Cán bộ cơ sở sau khi được đào tạo,   bồi dưỡng, nâng cao trình độ LLCT đã trưởng thành hơn, vận dụng tốt lý luận vào thực tiễn, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ vững ổn định chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của mỗi địa phương.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn, Trung tâm Chính trị huyện chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức. Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, lấy người học làm trung tâm, tăng cường trao đổi, đối thoại, mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, có sự vận dụng vào thực tế địa phương. Tổ chức cho học viên đi tham quan các di tích cách mạng, những địa chỉ đỏ, mô hình điển hình tiên tiến. Qua đó khắc phục sự khô cứng trong học LLCT, tạo hứng thú cho học viên, nâng cao kết quả học tập.

Bên cạnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, công tác tạo nguồn kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp ngoài    nhà nước được quan tâm cả   về số lượng, chất lượng. Công tác bồi dưỡng quần chúng ưu  tú được gắn với xây dựng nguồn quy hoạch cán bộ cơ   sở; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở có trình độ, năng lực, nhiệt tình, có khả năng vận động quần chúng. Thông qua các phong trào để phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 460 đồng chí, trong đó, đảng viên trẻ 262 đồng chí, 17 đảng viên là học sinh, sinh viên. Công tác phát triển đảng viên từ nguồn học sinh, sinh viên được Huyện uỷ Lạc Thuỷ xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tìm ra nhân tố tích cực. Qua đó ươm những "mầm xanh" cho Đảng, tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho Đảng.


Nguyễn Chung
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Thuỷ)