Huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc

Đảng bộ huyện Đà Bắc: Sinh hoạt chi bộ đi vào thực chất

Thứ ba, 4/6/2024 | 4:46:16 Sáng

Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 31-QĐi/TU, ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tỉnh (Quy định số 31), góp nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.


Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Đà Bắc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Việc sinh hoạt đảng tại các chi bộ được thực hiện khá nghiêm túc, đúng theo quy định, hướng dẫn, đảm bảo yêu cầu đề ra. Đảng viên tích cực đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Đồng chí Bàn Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Đà Bắc cho biết. Xác định chi bộ là hạt nhân lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định số 31 và các văn bản về xây dựng Đảng. Thông qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo của Đảng được cải thiện. Các chi bộ cơ sở hoạt động nền nếp hơn. Đảng bộ thị trấn đã thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Năm 2023, Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 12 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết giao, 10 chỉ tiêu hoàn thành 100% nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,25 triệu đồng/năm.

Đảng bộ huyện Đà Bắc có 51 tổ chức cơ sở sở đảng, trong đó 20 đảng bộ, 31 chi bộ cơ sở, 215 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 4.824 đảng viên. Cùng với quan tâm chỉ đạo thực hiện các văn bản về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 31, đưa nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vào nghị quyết, chương trình công tác hàng năm. Sau 5 năm thực hiện Quy định số 31 đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Chất lượng sinh hoạt tiến bộ rõ rệt, tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Nội dung, hình thức sinh hoạt từng bước được đổi mới, vận dụng linh hoạt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.  

Việc chấm điểm chất lượng sinh hoạt được chú trọng, ngày càng thực chất hơn. Phần lớn đảng viên chấp hành tốt chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề. Đảng viên dự sinh hoạt đạt 85%, không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 3 lần liên tiếp trong năm. Số đảng viên phát biểu đạt trên 90%. Các đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ chấp hành nghiêm túc giờ theo chương trình sinh hoạt. Các cấp ủy, chi bộ cơ bản thực hiện tốt khâu chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, mỗi đảng viên dự sinh hoạt đều có sổ ghi chép diễn biến cuộc họp. Nội dung, chất lượng sinh hoạt cơ bản đảm bảo yêu cầu. Các chi bộ quan tâm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tinh thần tự phê bình và phê bình. Qua đó, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của tập thể chi ủy chi bộ, đảng viên và đề ra biện pháp khắc phục. 


Lê Chung