CHANG NHẤT

Hwiḙ̂n Iên Thwí tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng tloong kôông tác zô̒n diê̒n, dối thướ.

(HBDT) – Dớ thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông môô̭ch wiḙ̂c khỏ nhơ zô̒n diê̒n dối thướ (ZDDT) kâ̒n kỏ xư̭ kwiết tâm kaw kuố kác hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, tloong ri kwan tloo̭ng ha̒ng dâ̒w la̒ tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng. Ni chính la̒ ba̒i hoo̭c thee̒nh kôông kuố hwiḙ̂n Iên Thwí – dơn vi̭ di dâ̒w, da̭t kết kwá tốt nhất khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 35, ngă̒i 22/12/2017 kuố BTV Tính wí wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ chí da̭w kuố Dáng ZDDT tlêênh diḙ̂n ba̒n tính

Xa̠ hô̠i

Ban ha̒nh hưởng zâ̭n chấn dản, diê̒w tli̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus SARS-CoV2

(HBDT) – Thew thôông tin kuố Bô̭ I tể ngă̒i 26/3 cho mắt: Thử tlướng Bô I tể Ngwiḙ̂n Chươ̒ng Xơn, Tlướng Tiếw ban diê̒w tli̭, Ban Chí da̭w Kwuốc za foo̒ng chôổng zi̭ch COVID-19 da̒ kỉ Kwiết di̭nh 1344/QĐ-BYT ban hă̒nh Hưởng zâ̭n chấn dản va̒ diê̒w tli̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus SARS-CoV2 (zi̭ch COVID-19)