Thú tưởng Chỉnh fú Ngwiḙ̂n Xwân Fúc vươ̒ ban hă̒nh Chí thi̭ xổ 16/CT-TTG wê̒l thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng – chôổng zi̭ch COVID-19


Khu vư̭c test leenh kỏ kết kwá tloong 10 fút ta̭i diếm tlươ̒ng TLHKX Dổng Da (Ha̒ Nô̭i khởm ngă̒i 31/3/2020) Ắnh: Thanh Tu̒ng/TTXVN

 

 

Chí thi̭ ni̒ thư̭c hiḙ̂n kắch li to̒n xa̭ hô̭i tloong woo̒ng 15 ngă̒i kế bớ 0 zơ̒ ngă̒i 1/4/2020 tloong fam vi̭ to̒n kwuốc thew ngwiên tắc za di̒nh kắch li kôô̒ng za di̒nh, thôn bán kắch li kôô̒ng thôn bán, xa̭ kắch li xa̭, hwiḙ̂n kắch li hwiḙ̂n, tính kắch li tính, fân xướng, nha̒ mẳi fái dám báw ngwiên tắc an twa̒n, dew khâw chang, thư̭c hiḙ̂n khứ tlu̒ng, ziḙ̂t vi khwấn thew kwi di̭nh.

Nô̭i zung chí thi̭ nhơ khâw:

Zi̭ch COVID-19 da̒ bu̒ng fát tlêênh fa̭m vi to̒n kâ̒w la̒ tlêênh 72 va̭n ngươ̒i vắc, khanh 3,5 va̭n mo̭l chết tlêênh 200 kwuốc za, vu̒ng lẳnh thố va̒ chươ kả rẩw hiḙ̂w tlư̒ng la̭i. Ớ Viḙ̂t Nam, xổ ka vắc dang tăng lêênh tư̒ng ngă̒i va̒ kỏ ngwi kơ kaw lâi nhiḙ̂m tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Zư̭ bảw zi̭ch bêḙ̂nh xḙ lâi lan leenh tlêênh ziḙ̂n rôô̭ng, de zwa̭ ngiêm tloo̭ng dêểnh tỉnh ma̭ng, khức khwé kon mo̭l va̒ kinh tể – xa̭ hô̭i kuố dất nước.

Thư̭c hiḙ̂n lơ̒i kêw go̭i kuố Tôống Bỉ thư, Chú ti̭ch nước Ngwiḙ̂n Fủ Tloo̭ng, vởi tinh thâ̒n koi tloo̭ng khức khwé va̒ tỉnh ma̭ng kuố kon ngươ̒i la̒ tlêênh hết, dớ tiếp tṷc kiếm xwát zi̭ch bêḙ̂nh, Thú tưởng Chỉnh fú iêw kâ̒w kác bô̭, kơ kwan ngang bô̭, kơ kwan tlư̭c thuô̭c Chỉnh fú, UBNZ tính, thă̒nh fổ tlư̭c thuô̭c Tlung ương tâ̭p chung kaw dô̭ thư̭ hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch da̒ dê̒ tha, nhất la̒ Chí thi̭ 15/CT-TTg ngă̒i 27/3/2020 twân thú kác chí da̭w kuố Ban chí da̭w kwuốc za foo̒ng, chôổng zi̭ch COVID-19, thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kác biḙ̂n fáp kấp bắch khâw:

Thư̭c hiḙ̂n kắch li to̒n xa̭ hô̭i tloong 15 ngă̒i, kế bớ 0 zơ̒ ngă̒i 1/4/2020 tlêênh fa̭m vi to̒n kwuốc thew ngwiên tắc za di̒nh kắch li kôô̒ng za di̒nh, thôn bán kắc li thôn bán, xa̭ kắch li kôô̒ng xa̭, hwiḙ̂n kắch li hwiḙ̂n, tính kắch li tính, fân xướng, nha̒ mẳi fái dám báw khwáng kắch an twa̒n, dew khâw chang, thư̭c hiḙ̂n khứ tlu̒ng, ziḙ̂t khwấn thew kwi di̭nh.

Iêw kâ̒w mo̭i ngươ̒i ớ nha̒, chí tha wa̒i khi thâ̭t xư̭ kâ̒n thiết nhơ muô lương thư̭c, thư̭c fấm, thuốc men, kấp kửw, la̒ wiḙ̂c ta̭i nha̒ mẳi, kơ xớ xán xwất, kơ xớ kinh zwănh zi̭ch vṷ, ha̒ng hwả thiêt iểw ó bi̭ doỏng kướ; thư̭c hiḙ̂n ngiêm wiḙ̂c zư̭ khwáng kắch tổi thiếw 2m khi zaw tiếp; ó tâ̭p chung kwả 2 ngươ̒i wa̒i fa̭m vi kôông xớ, tlươ̒ng hoo̭c, bêḙ̂nh viḙ̂n va̒ nơi kôông kôô̭ng.

Thú tưởng Chỉnh fú iêw kâ̒w to̒n thế nhân zân tư̭ zác chấp hă̒nh kác iêw kâ̒w, kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng zi̭ch, tích kư̭c tham za khai bảw i tể tư̭ ngwiḙ̂n, thư̭c hiḙ̂n dâ̒i dú kác biḙ̂n fáp tư̭ báw vḙ̂ mêê̒nh, za di̒nh mêḙ̂nh va̒ tham za kỏ chắch nhiḙ̂m vởi kác hwa̭t dôô̭ng foo̒ng, chổng zi̭ch kuố kơ kwan chức năng...

Bô̭ I tể, Bô̭ Kôông an, UBNZ thă̒nh fổ Ha̒ Nô̭i, UBNZ thă̒nh fổ Hô̒ Chỉ Minh fái thâ̒n tôốc, kương kwiết, zô̒n mo̭i nguô̒n lư̭c va̒ bă̒ng mo̭i zái fáp xứ lỉ chiḙ̂t dế kác "ố zi̭ch” ta̭i bḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai (Ha̒ Nô̭i), kwản Bar Buddha (Tf Hô̒ Chỉ Minh) chănh thú tư̒ng zơ̒, tư̒ng fút dớ chwi vét va̒ áp zṷng kác biḙ̂n fáp fu̒ hơ̭p dổi vởi tất kác kác tlươ̒ng hơ̭p kỏ ngwi kơ, tiếp xúc kôô̒ng ngươ̒i bê, mo̭l kwa la̭i "ố zi̭ch”; tiếp tṷc kêw go̭i ngươ̒i zân da̒ kwa la̭i kác "ố zi̭ch” ni̒ khai bảw i tể..

Iêw kâ̒w Bô̭ kôông an fổi hơ̭p ku̒ng ngă̒nh I tể lâ̭p zănh xắch nhửng ngươ̒i liên kwan dêểnh kác hwa̭t dôô̭ng kuố Kôông ti Trươ̒ng Sinh kỏ ngwi kơ lâi nhiḙ̂m dớ thew ro̭i i tể, zảm xát, kắch li, xứ lỉ leenh chiḙ̂t dế kác nguô̒n lâi bêḙ̂nh

Thư̭c hiḙ̂n kắch li ta̭i za di̒nh, khai bảw i tể dớ fân lo̭i, xét ngiḙ̂m va̒ kắch li tâ̭p chung nểw kâ̒n thiết dỏi vởi nhửng ngươ̒i da̒ kwa la̭i bêḙ̂nh viḙ̂n Bă̭ch Mai bớ ngă̒i 12/3/2020; zaw chỉnh kwiê̒n, kơ xớ tố chức zảm xát chă̭t ớ za di̒nh. Bô̭ Kôông a, UBNZ kấp tính tiếp tṷc khấn chương thư̭c hiḙ̂n ra̒ xwát, kiếm tla i tể, kâ̭p nhâ̭t ti̒nh hi̒nh khức khwé kuố nhửng ngươ̒i da̒ nhâ̭p kắnh bớ 8/3/2020, dơa fân lo̭i, xa̒ng loo̭c, áp zṷng biḙ̂n fáp kắch li fu̒ hơ̭p.

Kác kơ kwan, dơn vi̭ nha̒ nước bổ chỉ cho kản bô̭, kôông chức xứ zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin la̒ wiḙ̂c ta̭i nha̒; chí nhửng tlươ̒ng hơ̭p thư̭c xư̭ kâ̒n thiết nhơ chư̭c chiển dẩw, chư̭c kơ kwan, kung ửng ha̒ng hwả zi̭ch vṷ thiết iểw, xứ lỉ ta̒i liḙ̂w mâ̭t va̒ kác nhiḙ̂m vṷ kâ̒n thiết khác thew iêw kâ̒w mḙ̂ dêểnh la̒ wiḙ̂c ta̭i kôông xớ; tăng kươ̒ng tố chức ho̭p chư̭c tiển.

Ngươ̒i dửng dâ̒w kơ kwan chi̭w chắch nhiḙ̂m wê̒l kản bô̭, nhân viên i tể lâi nhiḙ̂m zi̭ch bêḙ̂nh zo ó chấp hă̒nh ngiêm kwi di̭nh foo̒ng, chôôngt zi̭ch ta̭i kôông xớ.

Bô̭ Zaw thôông vân tái, UBNZ kác tính, thă̒nh fổ chí da̭w kơ bán zư̒ng hwa̭t dôô̭ng vâ̭n chiến kheéch kôông kôô̭ng. Ha̭n chể tổi da wiḙ̂c zi chiến bớ diḙ̂ ba̒n, khu vư̭c ni̒ la̭i diḙ̂ ba̒n, khu vư̭c khác... chư̒ tlươ̒ng hơ̭p dă̭c biḙ̂t vi̒ lỉ zo kôông vṷ va̒ kác tlươ̒ng hơ̭p kung kấp lương thư̭c, nhu iểw fấm kâ̒n thiết, xe dươ dỏn kôông nhân, chwiên za zwănh ngiḙ̂p, chwiên chớ ngwiên vâ̭t liḙ̂w xán xwất.

Zaw Bô̭ I tể: Chí da̭w kác bêḙ̂nh viḙ̂n thư̭c hiḙ̂n kác kwi chi̒nh va̒ kwán lỉ chă̭t chḙ, tleẻnh lâi nhiḙ̂m chẻw tloong bêḙ̂nh viḙ̂n; kiếm xwát chă̭t chḙ, iêw kâw kê khai i tể bắt buô̭c dổi vởi bêḙ̂nh nhân, ngươ̒i nha̒, ngươ̒i chăm xoóc bêḙ̂nh nhân...

Dê̒ xwất kṷ thế kơ chể, chỉnh xắch hổ chơ̭ zwănh ngiḙ̂p tloong nước xán xwất chăng thiết bi̭; zṷng kṷ i tể, dă̭c biḙ̂t la̒ mẳi thớ, mẳi thew ro̭i bêḙ̂nh nhân. Mẳi chiê̒n zi̭ch, mẳi loo̭c mẩw, bảw kảw Fỏ thú tưởng Tli̭nh Di̒nh Zủng chí da̭w

Bảw kảw Thú tưởng Chỉnh fú kác fương ản, ki̭ch bán va̒ khá năng ửng kửw dổi vởi tlươ̒ng hơ̭p khấn kấp wê̒l zi̭ch baw khuô̭ng 31/3/2020

Tố chức, xắp xếp wiḙ̂c tiếp tṷc khảm, chươ bêḙ̂nh ta̭i bêḙ̂nh viên Bă̭ch Mai (Ha̒ Nô̭i), báw dám an twa̒n cho kản bô̭, nhân viên i tể va̒ nhân zân thew dê̒ ngi̭ kuố Ban Chí da̭w va̒ Bô̭ I tể.

Xem xét, xứ lỉ kác kiển ngi̭ kuố UBNZ thă̒nh fổ Ha̒ Nô̭i, hổ chơ̭ va̒ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho Ha̒ Nô̭i kiếm xwát zi̭ch bêḙ̂nh tlêênh diḙ̂ ba̒n

Bô̭ I tể tôống hơ̭p va̒ di̭nh ki̒ kôông bỏ 2 lâ̒n/ngă̒i kết kwá xét ngiḙ̂m zương tỉnh ớ kác diḙ̂ fương, dám báw chỉnh xác.

Ta̭m thơ̒i doỏng kướ kác kướ khấw chỉnh, kướ khấw fṷ ză̒nh cho mo̭l kwa la̭i bớ 0 zơ̒ ngă̒i 1/4/2020 tlêênh tiển biên zởi Viḙ̂t – La̒o va̒ Campuchia. Kiếm xwát chă̭t chḙ wiḙ̂c nhâ̭p kắnh kwa la̭i kác kướ khấw kwuốc tể, tất ká mo̭l nhâ̭p kắnh bớ La̒o, Campuchia dê̒w fái kắch li tâ̭p chung 14 ngă̒i

` Bô̭ Kwuốc foo̒ng chí da̭w tố chức, xắp xếp, vớ rôô̭ng kác kơ xớ kắch li tâ̭p chung, tắch bă̭ch kác tlươ̒ng hơ̭p mởi kắch li va̒ dang kắch kắch li, ó dớ lâi chẻw, tăng kươ̒ng kwán lỉ dươ̒ng mo̒n, lổi vớ tlêênh kác tiển biên zởi.

Bô̭ Kôông an tăng kươ̒ng chí da̭w wiḙ̂c dám báw an ninh châ̭t tư̭, foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m, nhất la̒ ớ vu̒ng nôông thôn

Bô̭ Ta̒i chỉnh chí da̭w Tôống kṷc Hái kwan xứ lỉ kác vưởng vắc tloong xwất khấw khấw chang bái; iêw kâ̒w kác zwănh ngiḙ̂p kinh zwănh báw hiếm ó zởi thiḙ̂w va̒ chiến khai gỏi báw hiếm liên kwan dêênh báw hiếm dổi vởi bêênhk COVID-19

Kác bô̭, ngă̒nh, diḙ̂ fương va̒ kác kơ kwan bảw chỉ tiếp tṷc dấi meḙnh thôông tin, tiên chiê̒n úng hô̭ chú chương báw vḙ̂ khức khwé nhân zân, chẩn chính môô̭ch xổ bảw rút tít gâi hwang mang hiếw nhâ̒m. Ngươ̒i chi̭w chắch nhiḙ̂m foo̒ng, chôổng zi̭ch ó fát ngôn gâi hwáng lwa̭n tloong nhân zân

Bô̭ Kôông thương, UBNZ kác diḙ̂ fương chủ ỉ dám báw ha̒ng hwả, lương thư̭c, thư̭c fấm thiết iểw cho nhân zân.

ThewBaotintuc.vn


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi tú tể, dủng kwi chi̒nh chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi

(HBDT) – btv Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí tâ̭p chung chí da̭w da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp báw dám tiển dô̭, chất lươ̭ng, ra̒ xwát ki̭, dủng kwi chi̒nh tloong kôông tác nhân xư̭, lươ̭ chon baw kấp wí khwả mởi nhửng dôô̒ng chỉ dú dức, dú ta̒i, wi tỉn, kỏ khá năng kwi tṷ, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ, hưởng dêểnh mṷc tiêw ta̭w bước dô̭t fả tloong lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong nhiḙ̂m ki̒ mởi.