Ngi̭ kwiết wê̒l chiến dối xổ tính zai dwa̭n 2021 – 2025

(HBDT) - Ngă̒i 24/1/2022, Bỉ tư Tính wí NGÔ VĂN TWẨN kỉ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 08-NQ/TU kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wê̒l wiḙ̂c chiến dối xổ (CDX) tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2021 - 2025, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030.

La̭c Xơn hưởng dêểnh nê̒n hă̒nh chỉnh hiḙ̂n da̭i

(HBDT) - Nhửng năm khânh ni, hwiḙ̂n La̭c Xơn tâ̭p chuung dối mởi fương thức lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh kôông tác kái kắch ha̒nh chỉnh (KKHC) bớ hwiḙ̂n dêểnh kư xớ, nơơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố bô̭ mẳi chỉnh kwiê̒n kác kấp; tăng kươ̒ng kí kương, kí lwâ̭t hă̒nh chỉnh, chắch nhiḙ̂m thư̭c thi kôông vṷ kuố kản bô̭, kôông chức, hưởng dêểnh xâi zưư̭ng nê̒n hă̒nh chỉnh zân chú, hiḙ̂n da̭i, kóp fâ̒n nơơng kaw hiḙ̂w kwá kwán lỉ Nha̒ nước, thúc dấi fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương.

Hwiḙ̂n Iên Thwí: Nhê̒w tỉn hiḙ̂w tích kư̭c tloong kôông tác fát chiến daáng viên

(HBDT) - Dêểnh ngă̒i 24/12/2021, Daáng bô̭ hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 33 tố chức dáng, tloong ri kỏ 18 dáng bô̭ kơ xớ, 15 chi bô̭ kơ xớ va̒ 22 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c dáng wí kơ xớ. Tôống xổ 5.475 daáng viên, tloong rỉ: chỉnh thức 5.234 dôô̒ng chỉ; zư̭ bi̭ 141 dôô̒ng chỉ.

135 năm thă̒nh lâ̭p tính - Nhưửng cô̭t son li̭ch xứ

(HBDT) - Tính Hwa̒ Bi̒nh ản thă̒nh lâ̭p thew Ngi̭ di̭nh kuố Kinh lươ̭c Bắc ki̒ ngă̒i 22/5=6/1886 kỏ thên hôốc la̒ tính Mươ̒ng, gô̒m 4 fú: Waa̒ng An, Lương Xơn, Chơ̭ Bơ̒, ản tắch tha bớ kác fâ̒n dất kỏ mo̭l Mươ̒ng khinh khôổng bớ kác tính: Hưưng Hwả, Xơn Tâi, Ha̒ Nô̭i, Ninh Bi̒nh. Tính li̭ dă̭ch ta̭i thi̭ chẩn Chơ̭ Bơ̒

Hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew Bác gẳn thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, kác kấp, ngă̒nh, kơ kwan, dơn vi̭ da̒ tố chức kwản chiḙ̂t, chiến khai khu rôô̭ng Chí thi̭ 05 wê̒l dấi meḙnh hoo̭c â̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh. Kác kấp wí kác kấp da̒ chiến khai chí thi̭ gẳn kông thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết T.Ư 4 wê̒l tăng kươ̒ng xâi ziư̭ng, chính dổn Daáng, kác kwi di̭nh wê̒l chắch nhiḙ̂m nêw kương kuố ngươ̒i dưửng dâ̒w, kuố kản bô̭, daáng viên, kôô̒ng wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ ản zaw kuố kơ kwan, dơn vi̭, diḙ̂ fương.

Thi̭ chẩn Ba Haa̒ng Dô̒i: Chiến chiển tích kư̭c tloong kái kắch ha̒nh chỉnh

(HBDT) - Xác di̭nh kôông tác kái kắch hă̒nh chỉnh (KKHC) la̒ môô̭ch tloong nhưửng nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng nhă̒m thúc dấi KT-XH, nhưửng năm kwa, UBNZ thi̭ chẩn Ba Ha̒ng Dô̒l (La̭c Thwí) ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n kác văn bán kấp tlêênh wê̒l kôông tác KKHC, fân kôông kản bô̭ chư̭c ta̭i Bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n va̒ tlá kết kwá. Thươ̒ng xwiên bảm xát nô̭i zuung kác ngi̭ di̭nh, chí thi̭, ngi̭ kwiết, kể hwă̭ch ... kuố kấp tlêênh, bớ rỉ kỏ hưởng chí da̭w va̒ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá.

Xôi nối foong tla̒w thi duô thư̭c hiḙ̂n "Mṷc tiêw kép"

(HBDT) - Năm 2021 la̒ năm ziḙ̂n tha nhê̒w xư̭ kiên tloo̭ng da̭i kuố dất nước, la̒ năm dâ̒w tiên Chiển lươ̭c fát chiến KT-XH 10 năm 2020 - 2030; kể hwă̭ch fát chiến KT-XH 5 zai dwa̭n 2021 - 2025. Tloong ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 dang ziḙ̂n tha fức ta̭p. Dớ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá "mṷc tiêw kép" vươ̒ foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19, zư̭ diḙ̂ ba̒n an twa̒n va̒ fṷc hô̒i, fát chiến kinh tể, UBNZ tính da̒ fát dôô̭ng foong tla̒w "Thi duô thư̭c hiḙ̂n "mṷc tiêw kép" vươ̒ foo̒ng chổng zi̭ch Covid-19, vươ̒ fṷc hô̒i KT-XH năm 2021".

Thăm hói, tă̭ng kwa̒ kác zảw xử nhân zi̭ lḙ̂ Noel

(HBDT) - Vươ̒ kwa, thăi mă̭t Tính wí, HDNZ, UBNZ, WBMTTK tính, dwa̒n kôông tác zo dôô̒ng chỉ Xa Dức Tho̭, Fỏ Chú ti̭ch WBMTTK tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm, tă̭ng kwa̒ Zaw xử Go̒ Mu, xa̭ Thănh Kaw (Lương Xơn); Zảw xứ Khwan Zṷ - xa̭ Khwan Zṷ, Zảw xử Dôô̒ng Zănh - xa̭ Fủ Thă̒nh (La̭c Thwí).

Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Lương Xơn: Gẳn kác foong tla̒w thi duô, kuô̭c vâ̭n dôô̭ng kôô̒ng thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 05

(HBDT) - Tloong nhửng năm kwa, Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác foong tla̒w thi duô (FTTD), kuô̭c vâ̭n dôô̭ng (KVD) gẳn kôô̒ng wiḙ̂c dấi meḙnh wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh thôông kwa nhê̒w kôông chi̒nh, fâ̒n wiḙ̂c zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.

Xa̭ Fủ Kươ̒ng: Chiến dôô̭ng bớ thư̭c hiḙ̂n ngi̭ kwiết da̭i hô̭i Daáng

(HBDT) - Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKDH) xa̭ Fủ Kươ̒ng (Tân La̭c) lâ̒n thử XXIII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025 dê̒ tha mṷc tiêw: Fẩn dẩw xâi zưư̭ng Daáng bô̭ tloong kheḙch, vưưng meḙnh; fát hwi khức meḙnh da̭i do̒n kết kác zân tôô̭c, chú dôô̭ng, xaảng ta̭w, khai thác tiê̒m năng, tiếp tṷc hwi dôô̭ng mo̭i nguô̒n lư̭c cho fát chiến KT-XH, fẩn dẩw tloong nhiḙ̂m ki̒ xa̭ wê̒l dích nôông thôn mởi.

Kwiết vươ̭t khỏ, ta̭w tiê̒n dê̒ bứt fả

(HBDT) - Năm 2021 dổi mă̭t kôô̒ng nhê̒w khỏ khăn zi̭ch bêḙ̂nh, xoong da̒ gi nhâ̭n xư̭ kổ gẳng kuố Daáng bô̭ va̒ Nhân zân tloong tính da̭t ản nhưửng kết kwá tloong fát chiến kinh tể, dám báw an xinh xa̭ hô̭i. BCH Daáng bô̭ tính tiếp tṷc dối mởi kắch la̒, tâ̭p chuung chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm năm 2022, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Daáng bô̭ tính lâ̒n thử VXII, xâi ziư̭ng tính fát chiến leenh, bê̒n vưưng, chăm lo tốt hơn dơ̒i khôổng Nhân zân.

Bỉ thư Tính wí Ngô Văn Twẩn tiếp Da̭i xử kwản Israel

(HBDT) - Khởm ngă̒i 13/12, ta̭i chṷ xớ Tính wí, dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Wí viên BC T.Ư Daáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng Dwa̒n DBKH tính tiếp dwa̒n kôông tác Da̭i xử kwản Israel zo ngài Nadav Eshcar, Da̭i xử Isrel ta̭i Viḙ̂t Nam la̒ tlướng dwa̒n dêểnh la̒ wiḙ̂c ta̭i tính. Kuu̒ng tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c kôô̒ng dwa̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bí thư tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính; lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh.