Lḙ̂ kí niḙ̂m 75 năm Ngă̒i Thương binh - Liḙ̂t xi̭ pơ̭i kă̭p mă̭t biếw zương mo̭l kỏ kôông tiêw biếw năm 2022

(HBDT) – Khởm ngă̒i 27/7, Tính wí – HDNZ – WBNZ – WBMTTK tính tố chức tloo̭ng thế Lḙ̂ kí niḙ̂m 75 năm ngă̒i Thương binh – Liḙ̂t xi̭ (27/7/1947-27/7/2022) pơ̭i kă̭p mă̭t da̭i biếw mo̭l kỏ kôông pơ̭i kắch maa̭ng (MKK) tiêw biếw tính năm 2022.

500 dwa̒n viên, thănh niên thắp nển tli ân ta̭i ngiḙ̂ tlaang Liḙ̂t xi̭ Chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Pân thổl 24/7, tloong khuôn khố hwa̭t dôô̭ng kí niḙ̂m 75 năm ngă̒i Thương binh - Liḙ̂t xi̭ (27/7/1947 - 27/7/2022, Tính Dwa̒n fổi hơ̭p Thă̒nh Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ zơng hương, thắp nển tướng niḙ̂m kác eenh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i ngiḙ̂ tlaang liḙ̂t xi̭ Chiển zi̭ch Hwa̒ Bi̒nh. Zư̭ puối lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Vo̭ Ngoo̭c Kiên, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w WBMTTK tính, môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh kôô̒ng hơn 500 dwa̒n viên thănh niên (DVTN) tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh, Dwa̒n Thănh niên Kâng an tính, Bô̭ CHKX tính kôô̒ng Dwa̒n khổi Kác kơ kwan tính.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH Tluung ương Dáng ản fân kôông la̒ Bỉ thư Tính wí Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Khuô̭ng 25/7, Tính wí Hwa̒ Bi̒nh tố chức hô̭i ngi̭ kôông bổ kwiết di̭nh kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l kôông tác kản bô̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Tlương Thi̭ Mai, Wí biên Bô̭ Chỉnh tli̭, Bỉ thư T.Ư Dáng, Tlướng Ban Tố chức T.Ư; kác dôô̒ng chỉ Wí biên BCH T.Ư Dáng: Ngwiḙ̂n Kwang Zương, Fỏ ban Tố chức T.Ư; Ngô Văn Twẩn, Bỉ thư Ban Kản xư̭ Dáng Kiếm twản Nha̒ nước, Fỏ Tôống Kiếm Twản fṷ tlắch Kiếm twản Nha̒ nước, Tlướng Dwa̒n DBKH tính Hwa̒ Bi̒nh; Hô̒ Kuốc Zṷng, Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính Bi̒nh Di̭nh; Kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí Bi̒nh Di̭nh; da̭i ziḙ̂n kác ban, bô̭, ngă̒nh T.Ư. Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng tlư̭c HDNZ, WBNZ tính; Wí biên BCH Dáng bô̭ tính, kác xớ, ngă̒nh.

354 chi bô̭ da̒ tố chức xoong da̭i hô̭i chi bô̭ tlư̭c thuô̭c dáng bô̭ kơ xớ nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2025.

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 22-CT/TU, ngă̒i 30/3/2022 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wê̒l da̭i hô̭i chi bô̭ chư̭c thuô̭c dáng bô̭ kơ xớ nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2025. Thew rỉ, thơ̒i zan tiển hă̒nh da̭i hô̭i chi bô̭ chăng kwả 1 ngă̒i, bắt dâ̒w bớ khảng 7, hwa̒n thă̒nh tlước 31/8/2022. Ka̭ ni̒, to̒n tính kỏ 3.181 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c dáng bô̭ kơ xớ, tloong rỉ kỏ 3.169 chi bô̭ tiển hă̒nh da̭i hô̭i chi bô̭ nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2025; 13 chi bô̭ chăng tố chức da̭i hô̭i zo mởi thă̒nh lâ̭p.

Nhân zân kỏ nhưửng doỏng kóp dă̭c biḙ̂t cho dất nước tlảng lêênh zoo̒ng diḙ̂n khôông Da̒

(HBDT) - Kôông chi̒nh Nha̒ mẳi thwí diḙ̂n (NMTD) Hwa̒ Bi̒nh la̒ bán huu̒ng ka wê̒l xâi zưư̭ng dất nước. Nhân zi̭p 40 năm chiến zân loo̒ng hô̒ khôông Da̒, foỏng viên bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlaw dối kôô̒ng dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Liển, TWV, Bỉ thư hwiḙ̂n wí Da̒ Bắc, Chú ti̭ch HDNZ hwiḙ̂n Da Bắc wê̒l nhưửng doỏng kóp, hi xinh va̒ nô̭ lư̭c vư̭ơt khỏ vươn lêênh kuố nhân zân kác zân tôô̭c tloong hwiḙ̂n.

Khới dôô̭ng chương tli̒nh xêi 120 nha̒ da̭i dwa̒n kết, nha̒ ti̒nh ngi̭a cho mo̭l kỏ kôông

(HBDT) - Khởm 21/7, UB MTTK tính fổi hơ̭p vởi Bảw Tiến Fong, Kôông ti CF Tâ̭p dwa̒n Fúc Xơn tố chức lḙ̂ ba̒n zaw, tiếp nhâ̭n kinh fỉ xêi 120 nha̒ da̭i dwa̒n kết cho mo̭l kỏ kôông tlêêng diḙ̂ ba̒n tính.

Fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể buu̒ng loo̒ng hô̒ - kâ̒n kỏ tư̒ chỉnh xắch dă̭c thu̒

(HBDT) - Wa̒i lơ̭i thể wê̒l kắnh kwan thiên nhiên thươi thôốch, khỉ hâ̭w maách mé, bán xắc văn hwả foong fủ, da za̭ng, kon mo̭l thân thiḙ̂n, mển kheéch… Da̒ Bắc ko̒n kỏ tlêênh 6.000 ha mă̭t hô̒ khôông Da̒ ản bỉ nhơ "Ha̭ Loong tlêênh ka̭n” Kỏ bi̭ tlỉ diḙ̂ lỉ khêênh TF Hwa̒ Bi̒nh pơ̭i Thú dô Ha̒ Nô̭i. Ni chỉnh la̒ tiê̒m năng, lơ̭i thể to lởn tí hwiḙ̂n thu hút dâ̒w tư fát chiến KT-XH.