Ngă̒u 20/5/2019, Ban Bỉ thư da̒ ban hă̒nh Chí thi̭ xổ 34-CT/TW wê̒l wê̒l thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kôông tác foo̒ng chôổng, khôổng chể bêḙ̂nh zi̭ch tá kủi châw Fi.

Khăi rẳng va̒ kắch foo̒ng tleẻnh tloong dơ̭t rẳng noỏng dính diếm

Khăi rẳng la̒ chiḙ̂w chửng thươ̒ng kă̭p baw muô̒ he̒, nhất la̒ nhửng ngă̒i rẳng noỏng dính diếm nhơ mẩi ngă̒i kwa