KÁC TIN KHÁC


Dươ̭c tâ̭p hơ̭p nhửng kản bô̭ tlé di dâ̒w

(HBDT) - Nhửng năm kwa thư̭c hiḙ̂n lơ̒i hưở kúo to̒n Dáng, to̒n zân ha kôô̒ng Bác Hô̒ vỉ da̭i, kác kấp bô̭ Dwa̒n tloong tính dă̭c biḙ̂t chủ tloo̭ng dêểnh kôông tác bô̒i zươ̭ng, zaw zuc thể hḙ̂ tlé. Dổi vởi bô̭ fâ̭n da̒wn viên, thanh niên (DVTN) la̒ kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng la̒ wiḙ̂c ta̭i kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p, dê̒w dâ̒n tôi chăn chớ nhất là là nò xâi zựng ản dội ngụ nì kỏ bán lịnh chỉnh tlị, năng lư̭c thâ̭t xư̭, rẳm ngi̭, rẳm la̒ va̒ kỏ tâm hwiết dổi vởi xư̭ ngiḙ̂p xâi zưngj, fát chiến kwê hương. kwa 4 năm hwa̭t dôô̭ng. Kâw la̭c bô̭ (KLB) Kản bô̭ tlé tính da̒ fâ̒n no̒ dáp ửng ản iêw kâ̒w rỉ"” -–dôô̒ng chỉ Bu̒i Kwuốc Hwa̒n, Fỏ Bỉ thư Tính Dwa̒n khắng di̭nh