(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, ta̭i chuô̒ Hwa̒ Bi̒nh Fâ̭t Kwang, Ban Chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂ Nam da̒ tố chức Da̭i lḙ̂ kỉnh mư̒ng Dức Fâ̭t dán xinh 2018 (Fâ̭t li̭ch 2562). Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng da̭i lḙ̂. Chúc mư̒ng da̭i lḙ̂ ko̒n kỏ lảnh da̭w Ban Zân vâ̭n Tính wí, UB MTTQ Viḙ̂tt Nam Tính, UBND tính, VF Tính wí, Xớ Nô̭i vṷ, kác xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Tham zư̭ da̭i lḙ̂ kỏ khânh 3.000 fa̭t tứ da̭i ziḙ̂n cho kác tố fâ̭t tứ tlêênh to̒n tính.

 


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH TW Dáng, Bỉ thư Tính wí ku̒ng dwa̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính va̒ Ban chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam tính zơng hương niḙ̂m Fâ̭t kâ̒w cho kuốc thải, zân an.


 Thăi mă̭t lảnh da̭w Tính wí, HĐND, UB MTTQ Tính, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH TW Dáng, Bỉ thư Tính wí lă̭ng lẳng hwa chúc mư̒ng da̭i lḙ̂. 

 


Hwa̒ thươ̭ng Thích Thanh Hưng – Wí viên Hô̭i dôô̒ng chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t Zảw Viḙ̂t Nam, Fỏ Ban hưởng zẩn fâ̭t tứ TW kứ ha̒nh ngi lḙ̂ thẳm Fâ̭t.

 Da̭i lḙ̂ Fâ̭t Dán la̒ mô̭ch tloong nhửng ngă̒i da̭i lḙ̂ kwan tloo̭ng nhất tloong năm kuố Fâ̭t Zảw ản tố chức dớ kí niḙ̂m ngă̒i Dức Fâ̭t dán xinh.

Ta̭i da̭i lḙ̂, Hwa̒ thươ̭ng Thích Thanh Hưng – Wí viên Hô̭i dôô̒ng chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam, Fỏ Ban hưởng zẩn fâ̭t tứ TW da̒ chiê̒n doo̭c Thông diḙ̂p Fâ̭t dán FL 2562 KUỐ Tlướng la̭w Hwa̒ Thươ̭ng Thíc Fố Twḙ̂, Dức Fáp chú zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam. Thôông diḙ̂p Fâ̭t dán nêw ro̭: Ha̒ng năm baw nhửng ngă̒i khảng 5li̭ch xứ la̒ muô̒ Vesak thiêng liêng, nhửng ngươ̒i Fâ̭t tứ tlênh to̒n thể zởi hân hwan kỉnh mư̒ng ngă̒i dán xinh kuố bơ̭c Da̭i sư Da̭i zác ngô̭ tôn kwỉ dức Fâ̭t Thích Ka Mâ̭w Ni. Hơn 26 thể kí kwa, kon dươ̒ng zác ngô̭ ma̒ nga̒i da̒ xoi tlảng chủng xinh di dêểnh bển bơ̒ ha̭nh fúc, an la̭c mái la̒ chân lỉthư̭c tể fả bó xư̭ bất bi̒nh dắng, chiển chanh, xung dô̭t va̒ nge̒w dỏl, zoong dểnh hwa̒ bi̒nh, thi̭nh vươ̭ng cho nhân lwa̭i khắp ha̒nh tinh... Kí niḙ̂m ngă̒i Fâ̭t dán xinh, ngươ̭c zoo̒ng li̭ch xứ tư̒ ha̒w wơ̒l doỏng kóp kuố vỉ da̭i kuố kác bơ̭c Tố xư da̭i chỉ cho zân tô̭c, Tăng Ni, Fâ̭t Tứ, tổ chức tha̒nh viḙ̂n Zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam fái nơng kaw tinh thâ̒n: "Chỉ twḙ̂ - Kí kương -Hô̭i nhâ̭p – Fát chiến”, la̒ cho Da̭w Fâ̭t xương mê̒nh, tiếp tṷc doỏng vai tlo̒ kwan tloo̭ng tloong khổi da̭i do̒n kết zân tô̭c tlong xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc Viḙ̂t Nam.  

  

                                                                         Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Chiến biển tích kư̭c tloong kôông tác báw vḙ̂ rư̒ng ớ xa̭ Ngố Lương

(HBDT) – La̒ xa̭ kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng lởn thử 2 tloong Khu báw tô̒n thiên nhên (Khu BTTN) Ngo̭c Xơn – Ngố Luông, xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng 3.400ha, tí lḙ̂ che fú rư̒ng tư̭ nhiên lêênh dêểnh 90%. Nhâ̭n thức ro̭ vai tlo̒, tâ̒m kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c zư̭ zi̒n, báw vḙ̂ rư̒ng, xa̭ Ngố Luông da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp nhă̒m tăng kươ̒ng báw vḙ̂, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng chă̭ch, fả rư̒ng tlải fép.

Kôông an wiḙ̂n Tân La̭c dôô̒ng bô̭ zái fáp dẩw chanh kác lo̭i thô̭i fa̭m

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Tân La̭c thơ̒i zan vươ̒ rô̒i xắi tha 20 vṷ wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i pơ̭i 35 dổi tươ̭ng, da̒ zám 3 vṷ, xoong chươ bê̒n vưng. Dă̭c biḙ̂t, thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ 8 vṷ kỏ chiê̒w hưởng za tăng. Môô̭ch xổ vṷ lô̭m ta̒i xán chươ ản diê̒w tla tha, kôông tác kai ngiḙ̂n ta̭i kôô̭ng dôô̒ng, kwán lỉ khâw kai, lâ̭p hô̒ xơ dươ mo̭l ngiḙ̂n baw kơ xớ kai ngiḙ̂n bắt buô̭c ko̒n ha̭n chể... Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, lư̭c lươ̭ng Kôông an wiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp dám báw tính hi̒nh an ninh châ̭t tư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w kả, thôm hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh zâ̒w tiê̒m năng fát chiến ngê̒ ruôi, khai thác thwí xán dác ngo̭ch, dă̭c biḙt hô̒ thwí diḙ̂n khôông Da̒ diḙ̂ fâ̭n tính rôô̭ng khânh 8.900 ha, foong fủ kác lo̭i kả, tloong rỉ kỏ nhê̒w lo̭i kwỉ hiểm. Wa̒i khái thác tư̭ nhiên, nhửng năm kwa, ngê̒ ruôi kả lôô̒ng fát chiến meḙnh, dổi tươ̭ng euôi da za̭ng. Kác xán fấm thôm, kả ruôi va̒ khai thác tư̭ nhiên chất lươ̭ng dám báw, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng Ha̒ Nô̭i va̒ nhê̒w tính tha̒nh tin zu̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, fát chiến kinh tể, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng ngươ̒i zân.

Thuối tlé Tân La̭c chung khức xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Dỏ la̒ chú dê̒ Hô̭i thi vươ̒ ản Hwiḙ̂n Dwa̒n Tân La̭c tố chức tlung twâ̒n khảng 8/2018. Hô̭i thi kỏ xư̭ tham za kuố 5 kṷm xa̭ vu̒ng kaw, kṷm xa̭ zo̭c QL12B (1), kṷm xa̭ zo̭c QL12B (2), kṷm xa̭ vu̒ng Tha̭ch Bi, kṷm vu̒ng xâw va̒ vu̒ng thươ̭ng.

Fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thú tưởng Chỉnh fú vươ̒ fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

Ban chí da̭w wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ thew kể hwă̭ch dê̒ tha

(HBDT) – Khởm 10/8, Ban chí da̭w (BCD) wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh tố chức ho̭p deẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ 6 khảng dâ̒w năm, fương hưởng nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2018. Dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlươ̒ng BCD chủ chi̒ hô̭i ngi̭. Tham za hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tha̒nh viên BCD, lảnh da̭w kác wiḙ̂n Kim Bôi, Kaw Fong, Tân La̭c, La̭c Xơn.