(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, ta̭i chuô̒ Hwa̒ Bi̒nh Fâ̭t Kwang, Ban Chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂ Nam da̒ tố chức Da̭i lḙ̂ kỉnh mư̒ng Dức Fâ̭t dán xinh 2018 (Fâ̭t li̭ch 2562). Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng da̭i lḙ̂. Chúc mư̒ng da̭i lḙ̂ ko̒n kỏ lảnh da̭w Ban Zân vâ̭n Tính wí, UB MTTQ Viḙ̂tt Nam Tính, UBND tính, VF Tính wí, Xớ Nô̭i vṷ, kác xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Tham zư̭ da̭i lḙ̂ kỏ khânh 3.000 fa̭t tứ da̭i ziḙ̂n cho kác tố fâ̭t tứ tlêênh to̒n tính.

 


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH TW Dáng, Bỉ thư Tính wí ku̒ng dwa̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính va̒ Ban chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam tính zơng hương niḙ̂m Fâ̭t kâ̒w cho kuốc thải, zân an.


 Thăi mă̭t lảnh da̭w Tính wí, HĐND, UB MTTQ Tính, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH TW Dáng, Bỉ thư Tính wí lă̭ng lẳng hwa chúc mư̒ng da̭i lḙ̂. 

 


Hwa̒ thươ̭ng Thích Thanh Hưng – Wí viên Hô̭i dôô̒ng chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t Zảw Viḙ̂t Nam, Fỏ Ban hưởng zẩn fâ̭t tứ TW kứ ha̒nh ngi lḙ̂ thẳm Fâ̭t.

 Da̭i lḙ̂ Fâ̭t Dán la̒ mô̭ch tloong nhửng ngă̒i da̭i lḙ̂ kwan tloo̭ng nhất tloong năm kuố Fâ̭t Zảw ản tố chức dớ kí niḙ̂m ngă̒i Dức Fâ̭t dán xinh.

Ta̭i da̭i lḙ̂, Hwa̒ thươ̭ng Thích Thanh Hưng – Wí viên Hô̭i dôô̒ng chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam, Fỏ Ban hưởng zẩn fâ̭t tứ TW da̒ chiê̒n doo̭c Thông diḙ̂p Fâ̭t dán FL 2562 KUỐ Tlướng la̭w Hwa̒ Thươ̭ng Thíc Fố Twḙ̂, Dức Fáp chú zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam. Thôông diḙ̂p Fâ̭t dán nêw ro̭: Ha̒ng năm baw nhửng ngă̒i khảng 5li̭ch xứ la̒ muô̒ Vesak thiêng liêng, nhửng ngươ̒i Fâ̭t tứ tlênh to̒n thể zởi hân hwan kỉnh mư̒ng ngă̒i dán xinh kuố bơ̭c Da̭i sư Da̭i zác ngô̭ tôn kwỉ dức Fâ̭t Thích Ka Mâ̭w Ni. Hơn 26 thể kí kwa, kon dươ̒ng zác ngô̭ ma̒ nga̒i da̒ xoi tlảng chủng xinh di dêểnh bển bơ̒ ha̭nh fúc, an la̭c mái la̒ chân lỉthư̭c tể fả bó xư̭ bất bi̒nh dắng, chiển chanh, xung dô̭t va̒ nge̒w dỏl, zoong dểnh hwa̒ bi̒nh, thi̭nh vươ̭ng cho nhân lwa̭i khắp ha̒nh tinh... Kí niḙ̂m ngă̒i Fâ̭t dán xinh, ngươ̭c zoo̒ng li̭ch xứ tư̒ ha̒w wơ̒l doỏng kóp kuố vỉ da̭i kuố kác bơ̭c Tố xư da̭i chỉ cho zân tô̭c, Tăng Ni, Fâ̭t Tứ, tổ chức tha̒nh viḙ̂n Zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂t Nam fái nơng kaw tinh thâ̒n: "Chỉ twḙ̂ - Kí kương -Hô̭i nhâ̭p – Fát chiến”, la̒ cho Da̭w Fâ̭t xương mê̒nh, tiếp tṷc doỏng vai tlo̒ kwan tloo̭ng tloong khổi da̭i do̒n kết zân tô̭c tlong xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc Viḙ̂t Nam.  

  

                                                                         Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i “thức zẩl” zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ xa̭ Hang Kiê

Ba̒i 2 – Biển xwi ngi̭ thee̒nh hiḙ̂n thư̭c 
(HBDT) – Nhửng ỉ tướng "khác mo̭l” wê̒l fát chiến zu li̭ch ớ Hang Kiê râ̒n tlớ thee̒nh hi̭en thư̭c. Da̒ deẻnh rẩw thên mêê̒nh lêênh bán dô̒ zu li̭ch, Hang Kiê ản nhê̒w zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước mắt dêểnh. Eenh Nha̒, chi̭ Muổ da̒ thee̒nh kôông bước dâ̒w tlêênh kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p, ko̒n ta̭w diếm tlaảng khới ngiḙ̂p cho kác hô̭ khác tloong bán la̒ thew pơ̭i mṷc dích la̒ zâ̒w chỉnh dảng tlêênh kwê hương.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí – Nhửng diếm nhẩn nướ nhiḙ̂m ki̒

(HBDT) - Pớ xứ do̒n kết, thôổng nhất kaw tloong to̒n Dáng bô̭, pơ̭i tư zwi va̒ khát voo̭ng dối mởi, khâw nướ nhiḙ̂m ki̒ thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXIV (nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020), La̭c Thwí tư̒ng bước khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng, thể meḙnh riêng kỏ, da̒ da̭t ản nhửng kết kwá tloong kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ kác tố chức dwa̒n thế. Hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw fát chiến kinh tể thew hưởng thương ma̭i, zi̭ch vṷ, kôông ngiḙ̂p thew kwi hwă̭ch, fát chiến nôông ngiḙ̂p kỏ lơ̭i thể, nơng kaw thu nhâ̭p ngươ̒i zân, ta̭w nê̒n táng kwan tloo̭ng xâi zư̭ng La̭c Thwí thee̒nh vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể va̒ hwiḙ̂n nôông thôn mởi tloong tương lai khânh.

Hwiḙ̂n Mai Châw dấi nhanh lô̭ chi̒nh báw hiếm i tể to̒n zân

(HBDT) – Nhửng năm kwa, Báw hiếm xa̭ hô̭i (BHXH) hwiḙ̂n Mai Châw da̒ fổi hơ̭p pơ̭i kác nga̒nh, dwa̒n thế, kác xa̭, thi̭ chẩn dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác kơ kwan, dơn vi̭ xứ zṷgn law dôô̭ng, ngươ̒i law dôô̭ng, kác thơ̒ng lớp nhân zân, dă̭c biḙ̂t la̒ hô̭ kâ̭n nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n tham za báw hiếm i tể (BHIT), dô̒ng thơ̒i xâi zư̭ng ma̭ng lưởi, da̭i lỉ baảnh BHIT ta̭i kác xa̭, thi̭ chẩn. Vi̒ thiể, xổ ngươ̒i tham za BHIT tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n ha̒ng năm dê̒w tăng

Thươ̒ng chư̭c Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính dỏn tiếp, hô̭i da̒m pơ̭i Dwa̒n da̭i biếw Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính Tuv, nước Kôô̭ng hwa̒ Nhân zân Mông Kố.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/10, i Dwa̒n da̭i biếw Hô̭i dôô̒ng nhân zân (HDNZ) tính Tuv, nước Kôô̭ng hwa̒ Nhân zân Mông Kố zo nga̒i TS. Enkhbat, Chú ti̭ch HDNZ tính Tuv la̒ tlướng dwa̒n da̒ bắt dâ̒w chiển thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i ti̒nh ha.

Xa̭ Nam Thươ̭ng fát hwi zân chú, ta̭w dôô̒ng thwâ̭n tloong nhân zân

(HBDT) – Xa̭ Nam Thươ̭ng (Kim Bôi) kỏ 433 ha dất kănh tác. Bớ năm 2016 dêểnh la̭ ni̒, xa̭ zô̒n diê̒n, dối thươd da̭t 70% ớ kác xỏm: Ba̭i Xe, Nam Ha̭, Nước Ruô̭ng, Bi̒nh Tân, chú iểw tlôô̒ng bỉl xeenh, zươ chuô̭t, zươ bớ, lă̭c lă̒i. Hô̭ nhê̒w nhất 3 kon na̒, ít nhất 1 na̒. Hal xỏm Nam Thươ̭ng va̒ Bôi Ká dang tloong kwả chính thư̭c hiḙ̂n, zư̭ kiển hwa̒n tha̒nh baw kuổi năm 2018. Kết kwá thiể cho thẩi kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n xa̭ fát hwi tốt tỉnh zân chú, kôông khai, minh bă̭ch, ta̭w niê̒m tin va̒ xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw tloong nhân zân

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p hwa̭t dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p zai dwa̭n 2018 - 2021

(HBDT) – Ngă̒i 17/9, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng UBMTTQ tính – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối tính – Hô̭i Liên hiḙ̂p Fṷ nư̭ tính – Tính Dwa̒n tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p(XHHT) zai dwani 2018 - 2021