(WBDT) - Ngă̒i 12/7/2017 Ban Twiên zảw T.Ư tố chức hô̠i ngi̠ bảw kảw viên tlư̠c tiển kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7. Ta̠i diếm kâ̒w tính ha kỏ lảnh da̠w Ban Twiên zảw Tính úy, kác bảw kảw viên T.Ư ta̠i tính va̒ vớ rôô̠ng dêểnh kác bảw kảw viên kấp tính


Lảnh da̠w Ban Twiên zảw Tính úy và dô̠i ngu̠ bảw kảw viên tham zư̠ hô̠i ngi̠ ta̠i diếm kâ̒w tính ha

Kác dô̒ng chỉ zư̠ hô̠i ngi̠ da̒ iểng lảnh da̠w Bô̠ Ngwa̠i zaw, Văn vo̒ng Kuốc hô̠i thông tin wơ̒l ti̒nh hi̒nh thể zởi va̒ kông tác dổi ngwa̠i kuố Dáng, Nha̒ nước ha tloong khẩw khảng dâ̒w năm; nhửng kết kwá kwan tloo̠ng kuố Ki̒ ho̠p thử 3, Kuốc hô̠i khwả XIV, ziển tha bớ ngă̒i 22/5 - 21/6

Ti̒nh hi̒nh tloong nước 6 khảng dâ̒w năm zwi chi̒ môi tlươ̒ng wa̒ bi̒nh ốn di̠nh dớ vát chiến. Ta̠i ki̒ ho̠p thử 3, Kuốc hô̠i da̒ thôông kwa 12 lwâ̠t, 12 ngi̠ kwiết va̒ cho ỉ kiển 6 zư̠ ản lwâ̠t khác. Tiển ha̒nh zảm xát tổi kaw chwiên dê̒ "Wiê̠c thư̠ hiê̠n chỉnh xách, váp lwâ̠t wơ̒l ATTP zai dwa̠n 2011 - 2016”. Tlêênh kơ xớ rỉ, Kuốc hô̠i da̒ thôông kwa Ngi̠ kwiết wơ̒l dấi me̠nh wiê̠c thư̠c hiê̠n chỉnh xách, váp lwâ̠t wơ̒l ATTP zai dwa̠n 2016 - 2020. Kác viên tháw lwâ̠n ta̠i ngi̠ tlươ̒ng chiển bớ "Kuốc hô̠i vát biếw tham lwâ̠n” the̒nh "Kuốc hô̠i chenh lwâ̠n”. Kwa rỉ la̒ ro̠ kác vẩn đê̒, thế hiê̠n không khỉ zân chú, dối mởi.

Wơ̒l di̠nh hưởng tiên chiê̒n tloogn thơ̒i zan dêểnh, dô̠i ngu̠ bảw kảw viên ku̒ng nhơ hê̠ thôổng twiên zảw tâ̠p tlung chiến khai ho̠c tâ̠p, dươ Ngi̠ kwiết T.Ư 5 (khwả XII) baw kuô̠c khôổng; chủ tloo̠ng tiên chiê̒n kí niê̠m 70 ngă̒i Thương binh - Liê̠t xi̠ 27/7


                                                           P.V


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Hô̭i Kư̭w chirn binh tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác”

(HBDT) – Ngă̒i 15/6 ta̭i fươ̒ng Tân Hwa̒, Hô̭i Kưw chiển binh (KCB) tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức Lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác” cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i thi duô kương KCB kương mâ̭w lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2019 - 2024

Ki̒ Xơn: Tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 13/6 Bam chí da̭w ziển tâ̭p wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

Nướ nhiḙ̂m ki̒ dươ Ngi̭ kwiết kuố Dang paw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXVII, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, kác năm kwa Dáng bô̭ xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tâ̭p chung lảnh da̭w kản bô̭, nhân zâ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kác chí tiêw, Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̒ dê̒ tha.

BCD vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 12/6, Ban chí da̭w(BCD) vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̭i hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w Hô̭i Chư thâ̭p dó tính, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/6, ta̭i Xân vâ̭ dôô̭ng wiḙ̂n La̭c Xơn, UBND tính tố chức Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh UV BTV Tính wí, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ buối lḙ̂. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, dwa̒n thế tính; kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ; Hiḙ̂p hô̭i zwanh ngiḙ̂p tính; Hiḙ̂p hô̭i khai thác khṷ tính ku̒ng hơn 500 kản bô̭, kôông chức, viên chức, hoo̭c xinh, xinh viên va̒ dôông nhê̒w nhân zân tl diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn.

“Tư̭ tôi mối twâ̒n hoo̭c mô̭ch lơ̒i Bác Hô̒ ră̭i”

(HBDT) - Ẩn tươ̭ng kuố mṷ tôi wơlt Da̭i tả Bu̒i Văn Hu̒ng, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Dáng wí Kwân xư̭ tính, Chỉnh wí Bô̭ CHQS tính ó fái la̒ mô̭ch ngươ̒i kỏ tác foong kwân nhân mẩw mư̭c, ma̒ la̒ "chất lỉnh” luôn xâw xát, dă̭ch tỉnh hiḙ̂w kwá tloong kôôg wiḙ̂c lêênh tlêênh hết.