(WBDT) - Ngă̒i 12/7/2017 Ban Twiên zảw T.Ư tố chức hô̠i ngi̠ bảw kảw viên tlư̠c tiển kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7. Ta̠i diếm kâ̒w tính ha kỏ lảnh da̠w Ban Twiên zảw Tính úy, kác bảw kảw viên T.Ư ta̠i tính va̒ vớ rôô̠ng dêểnh kác bảw kảw viên kấp tính


Lảnh da̠w Ban Twiên zảw Tính úy và dô̠i ngu̠ bảw kảw viên tham zư̠ hô̠i ngi̠ ta̠i diếm kâ̒w tính ha

Kác dô̒ng chỉ zư̠ hô̠i ngi̠ da̒ iểng lảnh da̠w Bô̠ Ngwa̠i zaw, Văn vo̒ng Kuốc hô̠i thông tin wơ̒l ti̒nh hi̒nh thể zởi va̒ kông tác dổi ngwa̠i kuố Dáng, Nha̒ nước ha tloong khẩw khảng dâ̒w năm; nhửng kết kwá kwan tloo̠ng kuố Ki̒ ho̠p thử 3, Kuốc hô̠i khwả XIV, ziển tha bớ ngă̒i 22/5 - 21/6

Ti̒nh hi̒nh tloong nước 6 khảng dâ̒w năm zwi chi̒ môi tlươ̒ng wa̒ bi̒nh ốn di̠nh dớ vát chiến. Ta̠i ki̒ ho̠p thử 3, Kuốc hô̠i da̒ thôông kwa 12 lwâ̠t, 12 ngi̠ kwiết va̒ cho ỉ kiển 6 zư̠ ản lwâ̠t khác. Tiển ha̒nh zảm xát tổi kaw chwiên dê̒ "Wiê̠c thư̠ hiê̠n chỉnh xách, váp lwâ̠t wơ̒l ATTP zai dwa̠n 2011 - 2016”. Tlêênh kơ xớ rỉ, Kuốc hô̠i da̒ thôông kwa Ngi̠ kwiết wơ̒l dấi me̠nh wiê̠c thư̠c hiê̠n chỉnh xách, váp lwâ̠t wơ̒l ATTP zai dwa̠n 2016 - 2020. Kác viên tháw lwâ̠n ta̠i ngi̠ tlươ̒ng chiển bớ "Kuốc hô̠i vát biếw tham lwâ̠n” the̒nh "Kuốc hô̠i chenh lwâ̠n”. Kwa rỉ la̒ ro̠ kác vẩn đê̒, thế hiê̠n không khỉ zân chú, dối mởi.

Wơ̒l di̠nh hưởng tiên chiê̒n tloogn thơ̒i zan dêểnh, dô̠i ngu̠ bảw kảw viên ku̒ng nhơ hê̠ thôổng twiên zảw tâ̠p tlung chiến khai ho̠c tâ̠p, dươ Ngi̠ kwiết T.Ư 5 (khwả XII) baw kuô̠c khôổng; chủ tloo̠ng tiên chiê̒n kí niê̠m 70 ngă̒i Thương binh - Liê̠t xi̠ 27/7


                                                           P.V


KÁC TIN KHÁC


Kí niê̱m 70 năm ngă̒i tha̒nh lâ̱p LLVT va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 16/8 ta̱i hô̱i tlươ̒ng Bô̱ CHQS tính, UBND tính da̒ long tloo̱ng tố chức Lê̱ kí niê̱m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 – 16/8/2017) va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒

Tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông tính Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khởm 1/8 UBND tính da̒ tố chức Lê̠ tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông (Tlung tâm) tính Wa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Uý viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính; Dinh Dức Zư̠c, Vỏ Chú ti̠ch HĐND tính; kác dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức, kác wiê̠n, tha̒nh vổ.

Hội ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III/2017

(WBDT) - Ngă̒i 14/7, Ban Twiên zảw Tính úy tố chức hô̠i ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III năm 2017. Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, UVBTV, Tlướng Ban Twiên zảw chú chi̒ hô̠i ngi̠

Zơng hương ta̠i ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn, ngiê̠ chang Dươ̒ng 9 va̒ tha̒nh kố Kwáng Tli̠

(WBDT) - Ngă̒i 8/7 dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w Tâi Bắc zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Bi̒nh, UV Bô̠ Chỉnh tli̠, Tlướng Ban Kinh tể T.Ư, Tlướng Ban chí da̠w Tâi Bắc la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh dă̠ch wo̒ng wa, zơng hương tướng niê̠m kác anh hu̒ng liê̠t xi̠ tai Ngiê̠ chang Kuốc za Chươ̒ng Xơn, Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ kuốc za Dươ̒ng 9 va̒ Tha̒nh kố Kwáng Tli̠, tính (Kwáng Tli̠). Tham za lê̠ zơng hương tướng niê̠m wơ̒l khả tính ha kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH.TƯ Dáng Bí thư Tính úy

Khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l “Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh


(WBDT) - Khwô̠ng 20/6 Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lê̠ khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l "Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh. Zư̠ lê̠ khai chương kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toàn, UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; Lảnh da̠w Xớ TT&TT; Xớ Ta̒i chỉnh; Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; Hiê̠p hô̠i Zwanh ngiê̠p tính; Hiê̠p hô̠i zwanh ngiê̠p tleé tính; Liên minh HTX ku̒ng dông dáw kản bô̠, voỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh.

Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c


(WBDT) - Khởm 21/6 dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH.TƯ Dáng, Bỉ thư Tính úy da̒ kỏ buối la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c tính wơ̒l kết kwá thư̠c hiê̠n kác kơ chêể, chỉnh xách hổ chơ̠ zân tô̠c thiếw xổ tlêênh diê̠ ba̒n tính. Dê̒w zư̠ kỏ lảnh da̠w mô̠t xổ xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế kuố tính.