(HBDT) – Thẩm nhwâ̒n thiểng Bác Hô̒ ră̭n: "Kản bô̭ la̒ kốc kuố buô wiḙ̂c”, "Muôn wiḙ̂c thee̒nh kôông hăi thất ba̭i dê̒w zo kản bô̭ tốt hwă̭c kẻm”, Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn va̒ BCH Dáng bô̭ xa̭ Iên Fủ da̒ tâ̭p chung xắp xếp, kiḙ̂n to̒n, tố chức bô̭ mẳu Dáng wí, HĐND, UBND xa̭. Ni la̒ bước di kwan tloo̭ng dớ kấp wí, chỉnh kwiê̒n xai Iên Fủ biến thách thức thee̒nh ha̒nh dôô̭ng kṷ thế, hiḙ̂w kwá tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng Dáng, xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, fát chiến KT-XH, dmá báw AN-QP tlêênh diḙ̂ ba̒n.

 


Thươ̒ng chư̭c Dang wí xa̭ Iên Fủ la̒ wiḙ̂c vởi kản bô̭ Wí ban kiếm tla Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn wê̒l thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ kiếm tla, zam xát kuố Dáng bô̭ xa̭.

 

Năm 2016, zo vi fa̭m kí lwâ̭t Dáng, môô̭ch xổ kản bô̭ chú cốt ku̒ng tâ̭p thế chi wí ku̒ng tâ̭p thế chi wí, chi bô̭ kơ kwan xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn) da̒ bi̭ kác kấp kỏ thấm tha kwiết di̭nh thi ha̒nh kí lwâ̭t. Kṷ thế, khảng 7/2018, BTV Tính wí da̒ ban ha̒nh Kwiết di̭nh thi ha̒nh kí lwâ̭t dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Nhi̭nh, Wí viên BCH Dáng bô̭ hwiḙ̂n, Bỉ thư Dáng wí xa̭ bă̒ng hi̒nh thức kách tất ká kác chức vṷ tloong Dáng. BTV Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn ban ha̒nh Kwiết di̭nh kí lwâ̭t kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Nhiến, Fỏ Bi thư Dáng wí, Chú ti̭ch HĐND xa̭; Ngwiển Thi̭ Twiển, Dáng wí viên, Fỏ Chú ti̭ch HĐND xa̭ bă̒ng hi̒nh thức kánh kảw. Dổi vởi tâ̭p thế chi wí, chi bô̭ kơ kwan va̒ kả nhân dôô̒ng chỉ Bỉ thư Chi bô̭ kơ kwan xa̭ nhiḙ̂m 2015 – 2017 bă̒ng hi̒nh thứ kánh kảw. Wa̒i tha môô̭ch dáng viên thuô̭c chi bô̭ xỏm Bơ̭ bi̭ xả thên va̒ 1 dáng viên thuô̭c chi bô̭ tlươ̒ng tiếw hoo̭c bi̭ kí lwâ̭t khiến chách. 

Tloong thư̭c tể năm 2018, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Iên Fủ da̒ fái liên tṷc la̒ wiḙ̂c, zái chi̒nh vởi kác do̒n kiếm tla kuố tính, kuố hwiḙ̂n wê̒l xác minh kác vṷ wiḙ̂c xắi tha tlước ni. Môô̭ch xổ kản bô̭ chú chốt bi̭ thi ha̒nh kí lwâ̭t, ni la̒ thách thức lởn dổi vởi dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên (KB, DV), khôông khỉ kăng thắng, nă̭ng nê̒ ziḙ̂n tha tloong thơ̒i zan khả za̒i.

Khâw khi tố chức bô̭ mẳi ản kiḙ̂n twa̒n, fương châm "Do̒n kết – zân chú – kí kương – dối mởi” kuố Dáng bô̭ xa̭ ta̭w rêênh luô̒ng xinh khỉ mởi tlong KB, DV, xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw tloong nhân zân. Thew rỉ fương thức lảnh da̭w kuố Dáng bô̭ tiếp tṷc ản dối mởi, wiḙ̂c fát hwi zân chú tloong Dáng ản chủ tloo̭ng, foong kách, lê̒ lổi la̒ wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ ản kái tển thew hưởng xâw xát kơ xớ, khânh nhân zân. Kôông tác kiếm tla, zảm xát, dôn dôốc ản tăng kươ̒ng.

Kản bô̭ chú chốt nhâ̭n wiḙ̂c khỏ, kwản xwiển nhửng diḙ̂ ba̒n fức ta̭p, thew kách la̒ rỉ, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Dáng wí, Chú ti̭ch HĐND xa̭ Bu̒i Văn Nhiến ớ xỏm Tlẳng Kaách ản fân kôông xinh hwa̭t ta̭i chi bô̭ xỏm Nhṷn, xỏm kỏ 100% hô̭ zân fái zi chiến dớ xâi zư̭ng hô̒ Kảnh Ta̭ng. Khânh zân, luôn tlảng iểng, nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng kuố nhân zân da̒ zúp cho kôông tác dê̒n bu̒, zái foỏng mă̭t bă̒ng, tải di̭nh kư thwâ̭n lơ̭i, dám báw zư̭ ản chiến khi dủng tiển dô̭.

Za di̒nh Fỏ Bỉ thứ Dáng wí, Chú ti̭ch UBND xa̭ Bu̒i Văn Dức ớ xỏm Hủng, ản fân kôông xinh hwa̭t ớ chi bô̭ xỏmTlẳng Dô̒l, diḙ̂ ba̒n fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m, tḙ̂ nan ma twỉ. Vởi tinh thâ̒n xâw xát kơ xớ, nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, fát hwi kwiê̒n la̒ chú kuố nhân zân, khânh 1 năm kwa, dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Dức da̒ káp fâ̒n chiḙ̂t fả kác diếm ta̒ng chư̭ ma twỉ va̒ ngăn chă̭n ó dớ fát xinh mo̭l ngiḙ̂n mởi.

Kết kwá xáp nhâ̭p 18 xỏm ko̒n 10 xỏm thew Dê̒ ản "Thỉ diếm xáp nhâ̭p, kiḙ̂n to̒n xỏm, tố zân fổ thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh” kuố UBND tính la̒ minh chửng kṷ thế ớ Iên Fủ. Bỉ thư Dáng wí xa̭ Kwách Di̒nh Vinh chiê xé: Ban dâ̒w nhân zân dươ tha nhửng khỏ khăn wê̒l mo̭i mă̭t, twi nhiên khi̒ ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n zái thích ro̭ wê̒l mo̭i mă̭t, nhân zân da̒ hiếw va̒ bó fiểw dôô̒ng ỉ.

Ka̭ ni̒ Iên Fủ la̒ xa̭ zẩn dâ̒w La̭c Xơn tloong thư̭c hiḙ̂n zô̒n diê̒n, dối thướ tống ziḙ̂n tích 107,79 ha ta̭i kác xỏm Bơ̭, Dả, Tlẳng Kaách, Tlẳng Dô̒l, Bu̒i Bải. Kác xỏm ko̒n la̭i zư̭ kiển tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n tloong nhửng khảng kuổi năm. Bớ năm 2018, Iên Fủ da̒ kái ta̭w ản 27ha vươ̒n ta̭p dớ tlôông kác lo̭i kâl cho hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.

Biển thách thức thee̒nh ha̒nh dôô̭ng kṷ thế da̒ ta̭w rêênh khôông khỉ kới vớ, thắng thẳn, ta̭w zư̭ng tinh thâ̒n zân chú, do̒n kết, thôổng nhất tloong to̒n Dáng bô̭ va̒ xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw kuố kác thơ̒ng lớp nhân zân. Dỏ la̒ iểw tổ kwan tloo̭ng dớ bớ năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, Dáng bô̭ xa̭ Iên Fủ da̒ kết na̭p ản 21 Dáng viên mởi; xa̭ hwa̒n tha̒nh 12/19 chí tiêw xâi zư̭ng nôông thôn mởi. Dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố nhân zân ản kái thiḙ̂n, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 11,2%

Dức Fươ̭ng

 

 


KÁC TIN KHÁC