(HBDT) – Lâm xơn ản cho̭n la̒ 1 tloong 5 xa̭ tloo̭ng diếm tloong kể hwă̭ch nơơng kấp dô thi̭ kuố hwiḙ̂n. Nhê̒w năm kwa, zưởi xư̭ lẳnh da̭w, chí da̭w kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n ku̒ng xư̭ do̒n kết, xảng ta̭w kuố nhân zân, xa̭ da̒ khắ fṷc khỏ khăn, fát hwi lơ̭i thể, fẩn dẩw da̭t nhửng kết kwá dảng tư̭ ha̒w wê̒l mo̭i mă̭t. Xư̭ fát chiếntích kư̭c va̒ to̒n ziḙ̂n da̒ fúc lêênh Lâm Xơn môô̭ch bô̭ mă̭t mởi, tkớ thee̒nh vu̒ng kwê chu̒ fủ.

 


Lẳnh da̭w Dáng wí xa̭ Lâm Xơn thi̒m hiêw, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh kác hô̭ xán xwất, kinh zwănh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tloong nhiḙ̂m ki̒ vươ̒ kwa, Dáng bô̭ xa̭ Lâm Xơn da̒ lẳnh da̭w, chí da̭w Nhân zân thư̭c hiḙ̂n 23/24 tiêw da̭t va̒ vươ̭t xo kôô̒ng nghi̭ kwiết. Tôốc dô̭ tăng tlướng kinh tể bi̒nh kwân 5 năm da̭t 13,5% thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 39 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, vươ̭t 14%. Tí lḙ̂ hô̭ nge̒w bớ 0,84% năm 2015, zám ko̒n 0,36% năm 2020. Năm 2016 xa̭ fẩn dẩw wê̒l dich NTM va̒ da̭t chấn nơơng kaw năm 2019. Kác diếm zu li̭ch xân golf Fương Hwa̒ng, khu ngí zươ̭ng Arichenco tiếp tṷc ản dâ̒w tư fát chiến, bớ rỉ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kác lo̭i hi̒nh zi̭ch vṷ di ke̒m, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho nhê̒w law dôô̭ng diḙ̂ fương, zả tli̭ thương ma̭i tloong nhiḙ̂m ki̒ kwa da̭t 459,2 tí dôô̒ng, chiểm 45,3%, tăng 150% xo vởi năm 2015

Xa̭ luôn chú dôô̭ng fát hwi, zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng kuố zân tôô̭c, lưw zư̭ va̒ fát chiến la̒ng ngê̒ gô̭ luô̭, dả kắnh da̒ tô̒n ta̭i 20 năm. Kác lỉnh vư̭c i tể, zân xổ za di̒nh, tlé em ản kwan tâm...

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thể Hu̒ng, Bỉ thư Dáng wí xa̭ chiê xé: Tloong nhiḙ̂m ki̒ 2020 – 2025, xa̭ Lâm Xơn, thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ 4 xa̭ vu̒ng ớ khânh da̒ da̭t dú kác tiêw chỉ dô thi̭ lo̭i IV. Ku̒ng với kơ xớ ha̭ thơơ̒ng ản dâ̒w tư, nơơng kấp hwa̒n chính la̒ kơ hô̭i dớ kác thă̒nh fâ̒n kinh tể, kác zwanh ngiḙ̂p, ta̭w thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân. Nhă̒m dám báw thu hút dâ̒w tư thwâ̭n lơ̭i, Dáng bô̭ xa̭ tiếp tṷc lẳnh da̭w nhân zân fát hwi tổi da nô̭i lư̭c, ta̭w chiến biển ro̭ wê̒l mo̭i mă̭t. Fẩn dẩw thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒wngươ̒i da̭t 87 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, thu ngân xắch nha̒ nước tăng 12%, tí lḙ̂ law dôô̭ng kwa da̒w ta̭w da̭t 75%... Fẩn dẩw xa̭ ó ko̒n hô̭ nge̒w, kỏ 3 khu zân kư kiếw mâ̭w, 10 vươ̒n kiếw mâ̭w ản kôông nhâ̭n…

Khảnh Linh


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Tân La̭c: Chiến voo̭ng bớ mô hi̒nh tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh

(HBDT) – Năm 2016, Tlung tâm Khwiển nôông tính chiến khai zư̭ ản "xâi zư̭ng va̒ fát chiến mô hi̒nh áp zṷng dôô̒ng bô̭ kác tiển bô̭ ki̭ thwâ̭t tlôông rư̒ng kâl to moo̭c leenh” ta̭i xa̭ Tứ Nê va̒ Fủ Vinh (Tân La̭c). Tôống ziḙ̂n tích zư̭ ản 38 ha, kỏ 20 hô̭ tham za. Khâw 4 năm chiến khai, zư̭ ản deẻnh zả tí lḙ̂ kâl khôổng bớ 95 – 98%, kâl kon xinh tlướng dôô̒ng dê̒w, chiê̒w kaw bút ngo̭n bớ 10 – 12m, dươ̒ng kỉnh kôốc bớ 15 - 20cm.