(HBDT) – Bớ khi ảng khả Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh dươ baw khai thác năm 2018, dêê̒nh chi̒ ni̒ da̒ ta̭w hiḙ̂w ưửng tích kư̭c thu hút dâ̒w tư baw diḙ̂ ba̒n. Dớ dáp ưửng iêw kâ̒w fát chiến, thu hút dâ̒w tư tloong zai dwa̭n dêểnh, Hwa̒ Bi̒nh daang dê̒ xwất kôô̒ng kác bô̭, ngă̒nh T.Ư ban hă̒nh kơ chể dâ̒w tư vớ rôô̭ng tiển ảng khả nhă̒m vớ tha kơ hô̭i zúp tính dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Daáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII.Dươ̒ng Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh dươ baw xứ zuṷng kóp fâ̒n thúc dấi dâ̒w tư baw tính.

Aảng khả Hwa̒ La̭c -–Hwa̒ Bi̒nh thuô̭c zư̭ ản dâ̒w tư xâi zưư̭ng aảng khả Hwa̒ La̭c -–hwa̒ Bi̒nh va̒ kái ta̭w, nơơng kấp kwuốc lô̭ 6 dwa̭n Xwân Mái -–Hwa̒ Bi̒nh da̒ ản dươ baw khai thác, xứ zuṷng bớ ngă̒i 10/10/2018.  Tiển dươ̒ng kỏ chiê̒w za̒i khwáng 25,7km thew kwi mô aảng khả kấp 3 -–dôô̒ng bă̒ng kỏ 2 la̒n xe kơ giởi, biê̒l rôô̭ng nê̒n aảng khả 12m, mă̭t dươ̒ng 11m. Bớ khi dươ baw khai thác da̒ ta̭w tha khức noỏng thu hút dâ̒w tư baw tính. Dêểnh chi̒ ni̒ tôống zư̭ ản dâ̒w tư wa̒i ngân xắch tlêênh diḙ̂ ba̒n tín la̒ 594 zư̭ ản, kỏ 41 zư̭ ản dâ̒w tư chư̭c tiếp nước wa̒i, vổn dăng kỉ khwáng 100.962 tí dôô̒ng.

Dớ thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw ngi̭ kwiết ngă̒i 1/9/2021, UBNZ tính kỏ Tơ̒ chi̒nh xổ 163/TTr-UBND dê̒ xwất kôô̒ng Thú tưởng Chỉnh fú cho fép dâ̒w tư vớ rôô̭ng aảng khả Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh thew fương thức PPP, vởi kơ chể dă̭c thu̒ ản xứ zuṷng fân vổn kóp bớ ngân xắch Nha̒ nước chiểm hơn 50% tôống mức dâ̒w tư zư̭ ản (tổi da 70%). Tloong zai dwa̭n 2021 – 2025, thư̭c hiḙ̂n dâ̒w tư tiển aảng khả kwi mô 6 la̒n xe, zái foỏng mă̭t bă̒ng to̒n bô̭ fa̭m vi dâ̒w tư kuố zư̭ ản, ta̭w diê̒ kiḙ̂n hwa̒n thiḙ̂n kác haa̭ng mṷc ko̒n la̭i tloong tương lai.

Tloong woo̒ng 5 năm dêểnh, khi kác zư̭ ản dâ̒w tư tlêênh diḙ̂ ba̒n hwa̒n thă̒nh, lưw lươ̭ng xe xḙ za tăng dô̭t biển, la̒ za tăng áp lư̭c vâ̭n tái, tloong rỉ ắnh hướng nhất la̒ tiển ảng khả Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh, tiển tlṷc chỉnh kết nổl tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi riêng va̒ vuu̒ng Tâi Bắc nỏi chung kôô̒ng thú dô Ha̒ Nô̭i. Zư̭ bảw tôống lưw lươ̭ng xe tlêênh tiển Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2025  da̭t 12.818 xe/ngă̒i dêm, dêểnh năm 2030 da̭t 19.510 xe/ ngă̒i dêm, dêểnh năm 2050 da̭t 53.118 xe/ ngă̒i dêm.

Khi dê̒ xwất ản chấp thwâ̭n cho chiến khai xḙ vớ tha kơ hôin rất lởn cho tính Hwa̒ Bi̒nh thu hút dâ̒w tư va̒ khai thác kác tiê̒m năng, lơ̭i thể vuu̒ng Thú dô, fát chiến dô thi̭, thương ma̭i, zi̭ch vṷ, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw NKDH Daáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII fát chiến kinh tể leenh, bê̒n vưưng.

KÁC TIN KHÁC


Chiến voo̭ng xwất khấw miể

(HBDT) - Nổl tiếp nhưửng chiển miể da̒ xwất khấw thee̒nh kôông xang thi̭ tlươ̒ng Nhâ̭t Bán tloomg năm 2019. Mă̭c zu̒ zi̭ch Covid-19 ziển biển fức ta̭p, dâ̒w khảng 11 vươ̒ kwa chiển miể thươi ản bớ Hwa̒ Bi̒nh ản xwất khấw la̭i Dức tôống khổi lươ̭ng 10 tẩn. Ni la̒ tỉn hiḙ̂w daảng mơơ̒ng, la̒ kơ hô̭i vớ tha hưởng fát chiến cho kâl miể Hwa̒ Bi̒nh tloong thơ̒i zan dêểnh

Thuổng fổ chơ̭ fiên: Kết nổl muôn nơi - baảnh ha̒ng khắp chổn

(HBDT) - Khởm ngă̒i 28/11, ta̭i 81 Ngwiḙ̂n Thải hoo̭c, Liên minh HTX tính Hwa̒ Bii̒nh fổi hơ̭p kôô̒ng Kôông ti chiê̒n thôông ABHUD, Kôông ti̭ xư̭ kiḙ̂n Ngoo̭c Tuu̒ng event, Kôông ti cha̒ KIC Viḙ̂t Nam và Da̒i chwiê̒n hi̒nh Ha̒ Nô̭i tố chức chương chi̒nh "Thuổng fổ chơ̭ fiên: Kết nổl muôn nơi - baảnh ha̒ng khắp chổn". Tham za fiên chợ gồm 15 HTX thă̒nh viên kuố Liên minh HTX tính. Chương chi̒nh zư̭ kiển ziện tha tloong 6 ngă̒i bớ 28/11 - 3/12 năm 2021

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Dấi meḙnh Chương chi̒nh OCOP nhă̒m nơơng kaw zả tli̭ nôông xán

(HBDT) - Tlước nhửng zả tli̭, lơ̭i ích Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) zoong la̭i, thơ̒i zan kwa, kác diḙ̂ fương tleenh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c fẩn dẩw xâi zưư̭ng xán fấm da̭t chấn OCOP. Dêểnh chi̒ ni̒ kỏ 5 hwiḙ̂n da̭t chấn OCOP va̒ môô̭ch xổ xán fấm daang tlêênh hă̒nh chi̒nh cha̭m dích

Thúc dấi hơ̭p tác dâ̒w tư nước wa̒i

(HBDT) - Hơn 2 năm kwa, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ -NQ/TW, ngă̒i 20/8/2019 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l di̭nh hưởng hwa̒n thiḙ̂n thế chể ,chỉnh xắch, nơơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá hơ̭p tác dâ̒w tư nước wa̒i dêểnh năm 2030, tính da̒ xâi zưư̭ng kể hwă̭ch chiến khai kṷ thế, chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác ngwa̭i zaw kinh tể, nhă̒m thúc dấi thu hút dâ̒w tư nước wa̒i, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến.

Thi̒m kiểm vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Dâ̒w khaảng 11 ni̒, tin bui lởn dêểnh kôô̒ng ngă̒nh nôông ngiḙ̂p kuố tính, khi lâ̒n dâ̒w tiên Hwa̒ Bi̒nh xwất khấw ản 10 tẩn miể thươi xaang Dức, môô̭ch thi̭ tlươ̒ng khỏ tỉnh kuố châw Âw, do̒i hói tiêw chấn, chất lươ̭ng xán fấm rất cao, kwi chi̒nh kiếm di̭nh ngiêm ngă̭t, khắt khe.