(WBDT) – Khởm 23/9, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức hô̱i ngi̱ tôống kết 15 năm thưpc hiê̱n tỉn zu̱ng chỉnh xách xa̱ hô̱i tlêênh diê̱ ba̒n TPHB zai dwa̱n 2002 - 2015


Dêểnh hết khảng 7, tôống nguô̒n vổn wa̱t dô̱ng tlêênh diê̱ ba̒n da̱t 103.415 tliê̱w dô̒ng kấp 2,4 lâ̒n xo mân năm 2003. Bớ 3 chương chi̒nh tỉn zu̱ng dâ̒w tiên dểnh năi tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh dang thưpc hiê̱n 11 chương chi̒nh tỉn zu̱ng chỉnh xách, tloong dỏ 10/11 chương chi̒nh ản wí thác kwa kác tố chức chỉnh tli̱ - xa̱ hô̱i, zư nơ̱ wí thác tăng ku̒ng tốc dô̱ tăng tlướng tỉn zu̱ng va̒ chiểm dêểnh 97,3% tôống zư nơ̱ tlêênh diê̱ ba̒n. Hiê̱n kỏ 4.931 khéch ha̒ng dang xứ zu̱ng vổn wăl la̒ tố viên Tố TK&VV, wa̱t dô̱ng tloong 170 tố TK&VV, bi̒nh kwân mổi xa̱ vươ̒ng kỏ 11 Tổ, mỗi tổ bi̒nh kwân kỏ 29 tha̒nh viên, zư nơ̱ bi̒nh kwân 569 tliê̱w dô̒ng/ tố, ó kỏ tố iểw kẻm, tloong dỏ 144 Tố ó kỏ nơ̱ kwả ha̱n. Tloong 15 năm kwa, Ban da̱i ziê̱n HĐQT NHCSXH tha̒nh vổ da̒ thư̱c hiê̱n 139 kuô̱c kiếm tla, zảm xát wa̱t dô̱ng kuố Ban zám nge̒w kác xa̱, vươ̒ng, 235 lươ̱t tố TK&VV va̒ 506 hô̱ wăl vổn, zư nơ̱ ản kiếm tla da̱t tlêênh 12,6 tí dô̒ng...


Lảnh da̱w NHCSXH tính tă̱ng thướng cho kác tâ̱p thế va̒ kả nhân xuất xắc.

Tloong zai dwa̱n 2002 – 2017, da̒ kỏ 30.272 khéch ha̒ng la̒ hô̱ nge̒w va̒ kác dổi tươ̱ng chỉnh xách ản wăl vổn bớ kác chương chi̒nh tỉn zu̱ng ưw da̱i kuố NHCSXH. Nguô̒n vổn kuố NHCSXH dal kóp vâ̒n zúp cho 1.790 lươ̱t hô̱ nge̒w; xâi zư̱ng ản 31 kăn nha̒ nhă̒m ốn di̱nh dơ̒i khôổng; xâi zư̱ng 10.726 kông chi̒nh NS&VSMT; kỏ 80 law dô̱ng di xuất khấw law dô̱ng; 4.261 law dô̱ng ản ta̱w wiê̱c la̒ mởi; tlêênh 6.900 HSSV kỏ diê̒w kiê̱n di; zúp cho 2.124 lượt hô̱ za di̒nh ta̱i 4 xa̱ khỏ khăn kuố tha̒nh vổ ản wăl vổn dớ xán xuất, kinh zwanh; zúp cho 8 dổi tươ̱ng lâ̒m lơ̱ ản wăl vổn tỉn zu̱ng chỉnh xách thew Kwiết di̱nh 29/2014/QĐ-TTg dớ xán xuất kinh zwanh wa̒ nhâ̱p kô̱ng dô̒ng, ta̱w ốn di̱nh xa̱ hô̱i...

Nhân zi̱p ni̒ kỏ 5 tâ̱p thêế val 10 kả nhân kỏ nhê̒w tha̒nh tích tloong kông tác tỉn zu̱ng chỉnh xách 15 ản NHCSXH tính tă̱ng thướng. UBND TP tă̱ng zẩi khen cho 10 tâ̱p thêế va̒ 12 kả nhân xuất xắc

 Dêểnh hết khảng 7, tôống nguô̒n vổn wa̱t dô̱ng tlêênh diê̱ ba̒n da̱t 103.415 tliê̱w dô̒ng kấp 2,4 lâ̒n xo mân năm 2003. Bớ 3 chương chi̒nh tỉn zu̱ng dâ̒w tiên dểnh năi tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh dang thưpc hiê̱n 11 chương chi̒nh tỉn zu̱ng chỉnh xách, tloong dỏ 10/11 chương chi̒nh ản wí thác kwa kác tố chức chỉnh tli̱ - xa̱ hô̱i, zư nơ̱ wí thác tăng ku̒ng tốc dô̱ tăng tlướng tỉn zu̱ng va̒ chiểm dêểnh 97,3% tôống zư nơ̱ tlêênh diê̱ ba̒n. Hiê̱n kỏ 4.931 khéch ha̒ng dang xứ zu̱ng vổn wăl la̒ tố viên Tố TK&VV, wa̱t dô̱ng tloong 170 tố TK&VV, bi̒nh kwân mổi xa̱ vươ̒ng kỏ 11 Tổ, mỗi tổ bi̒nh kwân kỏ 29 tha̒nh viên, zư nơ̱ bi̒nh kwân 569 tliê̱w dô̒ng/ tố, ó kỏ tố iểw kẻm, tloong dỏ 144 Tố ó kỏ nơ̱ kwả ha̱n. Tloong 15 năm kwa, Ban da̱i ziê̱n HĐQT NHCSXH tha̒nh vổ da̒ thư̱c hiê̱n 139 kuô̱c kiếm tla, zảm xát wa̱t dô̱ng kuố Ban zám nge̒w kác xa̱, vươ̒ng, 235 lươ̱t tố TK&VV va̒ 506 hô̱ wăl vổn, zư nơ̱ ản kiếm tla da̱t tlêênh 12,6 tí dô̒ng...

Tloong zai dwa̱n 2002 – 2017, da̒ kỏ 30.272 khéch ha̒ng la̒ hô̱ nge̒w va̒ kác dổi tươ̱ng chỉnh xách ản wăl vổn bớ kác chương chi̒nh tỉn zu̱ng ưw da̱i kuố NHCSXH. Nguô̒n vổn kuố NHCSXH dal kóp vâ̒n zúp cho 1.790 lươ̱t hô̱ nge̒w; xâi zư̱ng ản 31 kăn nha̒ nhă̒m ốn di̱nh dơ̒i khôổng; xâi zư̱ng 10.726 kông chi̒nh NS&VSMT; kỏ 80 law dô̱ng di xuất khấw law dô̱ng; 4.261 law dô̱ng ản ta̱w wiê̱c la̒ mởi; tlêênh 6.900 HSSV kỏ diê̒w kiê̱n di; zúp cho 2.124 lượt hô̱ za di̒nh ta̱i 4 xa̱ khỏ khăn kuố tha̒nh vổ ản wăl vổn dớ xán xuất, kinh zwanh; zúp cho 8 dổi tươ̱ng lâ̒m lơ̱ ản wăl vổn tỉn zu̱ng chỉnh xách thew Kwiết di̱nh 29/2014/QĐ-TTg dớ xán xuất kinh zwanh wa̒ nhâ̱p kô̱ng dô̒ng, ta̱w ốn di̱nh xa̱ hô̱i...

Nhân zi̱p ni̒ kỏ 5 tâ̱p thêế val 10 kả nhân kỏ nhê̒w tha̒nh tích tloong kông tác tỉn zu̱ng chỉnh xách 15 ản NHCSXH tính tă̱ng thướng. UBND TP tă̱ng zẩi khen cho 10 tâ̱p thêế va̒ 12 kả nhân xuất xắc

 

KÁC TIN KHÁC


Dỏn nhâ̠n nhản hiê̠w tâ̠p thế “Bưới dó Tân La̠c”

(WBDT) - Ngă̒i 25/11, ta̠i xa̠ Dông Lai, UBND wiê̠n Tân La̠c tố chức lê̠ kôông bổ dỏn nhâ̠n văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”

“Dớ the̒nh kôông, thất ba̠i la̒ dê̒w khỏ tleẻnh khói...”

(WBDT) – Rỉ la̒ chiê xé gâi ẩn tươ̠ng me̠nh kuố Bu̒i Văn Hwể, xỏm Dáng1, xa̠ (Chỉ Thiê̠n) ta̠i ziê̠n da̒n thanh niên Wa̒ Bi̒nh xảng ta̠w – khới ngiê̠p zo BTV Tính Dwa̒n tố chức baw khảng 3-2017. Enh Hwể ản mắt dêểnh la̒ ngươ̒i tlái kwa nhê̒w lâ̒n thất ba̠i, xong dêểnh chi̒ ni̒ da̒ thi̒m ản cho mê̒nh hưởng fát chiến kinh tể hiê̠w kwá, da̒ the̒nh tliê̠w fủ khi̒ mởi 26 thuối.

Do̒n kôông tác kuố tính tham zư̠ hô̠i ngi̠ APEC 2017

(WBDT) – Tloong twâ̒n lê̠ kấp kaw ziê̠n da̒n châw Ả - Thải Bi̒nh Zương (APEC) ta̠i tha̒nh vổ Da̒ Nẳng, khai ma̠c bớ ngă̒i 6 dêểnh 11/11/2017, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính mân do̒n kôông tác kuố tính da̒ tham zư̠ kác wa̠t dôô̠ng tloong hô̠i ngi̠

Tân Lạc baw muô̒ bưới

(WBDT) – Mụ tôi tlớ la̠i Dông Lai – mô̠ch tloong nhửng xa̠ nă̒m tloong vu̒ng tloo̠ng diếm bưới kuố wiê̠n Tân La̠c. Zoong dâ̒n tôi di ngỏ mô̠ch xổ hô̠ tlôông bưới, tlướng xỏm Dô̒ng Tiển, Lê Dức Kánh vẩn khởi cho mắt: Bưới năm năi ản muô̒, tlải khai hơn vu̠ tlước

Ngươ̒i zoong tlải ngo̱ch wơ̒l Dô̒ng Tâm

(WBDT) – Rơ̒i kwê hương Tư̒ Liêm (Hà Nô̱i), ông Ngwiển Hửw Kung dểnh mân ménh dất Dô̒ng Tâm (La̱c Thwí) bớ kuổi năm 1999. Tloong thăi ông khi̒ rỉ chí kỏ zôổng kâl bưới Ziê̱n, dă̱c xán kwê nha̒. Khâw khaanh 20 năm, ó chí kỏ ông Kung ma̒ ko̒n nhê̒w ngươ̒i zân ta̱i Dô̒ng Tâm da̒ khói nge̒w nhơ̒ tlôông bưới Ziê̱n

The̒nh kông wiê̠c ruôi “chim la̠c da̒”

(WBDT) - "Chim la̠c da̒” la̒ thên hôốc khác kuố zôổng da̒ diếw ma̒ hai vơ̠ chôô̒ng enh chi̠ Van Xi̠ Hái va̒ Lê Hái Iển me̠nh za̠n dươ wơ̒l ruôi ta̠i xỏm Mi̠, xa̠ Iên Mông (TP Wa̒ Bi̒nh). Mă̠c zu̒ mổi ngươ̒i dê̒w kỏ kông wiê̠c riêng nhưng vởi chỉ la̒ zâ̒w, ông ba̒ chi̠ Iển da̒ "bẻn ziên” mân lo̠i chim kaw kel ni̒.