(WBDT) – Rơ̒i kwê hương Tư̒ Liêm (Hà Nô̱i), ông Ngwiển Hửw Kung dểnh mân ménh dất Dô̒ng Tâm (La̱c Thwí) bớ kuổi năm 1999. Tloong thăi ông khi̒ rỉ chí kỏ zôổng kâl bưới Ziê̱n, dă̱c xán kwê nha̒. Khâw khaanh 20 năm, ó chí kỏ ông Kung ma̒ ko̒n nhê̒w ngươ̒i zân ta̱i Dô̒ng Tâm da̒ khói nge̒w nhơ̒ tlôông bưới Ziê̱n


Ông Ngwiển Hửw Kung (khả dăm) ớ thôn Dô̒ng Bong, x Đô̒ng Tâm (Lc Thwí) chiê xé kinh nghiê̱m chăm xóc kâlới Ziê̱n.

Thew kản bô̱ UBND xa̱ Dô̒ng Tâm, dâ̒n tôi dểnh thăm za di̒nh ông Ngwiển Hửw Kung ớ thôn Dô̒ng Bong, xa̱ Dô̒ng Tâm. Za̱w kwenh wươ̒n nha̒, ông Kung cho hăi wơ̒l kwiết di̱nh rơ̒i kwê hương dểnh mân ménh dất Dô̒ng Tâm lâ̱p ngiê̱p. Ông Kung cho mắt: "Bớ nhửng năm 1980, kâl bưới Ziê̱n vát chiến me̱nh ớ kwê kuố tôi (xa̱ Minh Khai, wiê̱n Tư̒ Liêm – Ha̒ Nô̱i). Bưới Ziê̱n zoong la̱i nguô̒ng thu kaw. Nhê̒w hô̱ da̒ khói nge̒w va̒ kỏ kuô̱c khôổng ốn di̱nh nhơ̒ tlôông bưới Ziê̱n. Tôi nắi tha ỉ di̱nh xe̱ ho̱c hói va̒ bắt thăi baw vát chiến mô hi̒nh. Zo za di̒nh ó kỏ ziê̱n tích dất vươ̒n, tloong khi̒ rỉ chi vỉ muô dất rất kaw. Chính vi̒ rêênh rỉ, tôi ấp ú zư̱ di̱nh xe̱ zoong zôổng bưới Ziê̱n dểnh mô̱ch dươpc vu̒ hơ̱p mân diê̒w kiê̱n tư̱ nhiên dớ vát chiến. Tloong mô̱ch chiển di kwa khu vư̱c xa̱ Dô̒ng Tâm, tôi thẩi dất dai ớ ni mâ̒w mơ, diê̒w kiê̱n thơ̒i tiết lỉ tướng dớ tlôông bưới Ziê̱n. Tôi kwiết di̱nh muô dất kuố Nông tlươ̒ng khôông Bôi dớ tlôông thỉ diếm. Vởi zôổng kâl chất lươ̱ng tloong thăi va̒ kinh ngiê̱m kỏ bớ kwê nha̒, wâ̒n bưới nha̒ tôi tlôông thwâ̱n lơ̱i ó bi̱ khu, bê̱nh”

Khâw khânh 20 năm vát chiến, hiê̱n năi za di̒nh ông Kung vớ rô̱ng ziê̱n tích tlôông bưới lêênh 1,3ha kỏ 350 kốc bưới Ziê̱n. Năm 2016, za di̒nh ông kung kấp cho thi̱ tlươ̒ng 25.000 tlải, zả tlung bi̒nh 25.000 dô̒ng/tlải, ông Kung thu wơ̒l 600 tliê̱w dô̒ng. Thương lải dêểnh thu muô bưới chú iểw dểnh bớ Ha̒ Nô̱i, Ha̒ Nam… Wa̒i tha, za di̒nh ông la̒ diếm baảnh kâl zôổng cho mo̱l tloong vu̒ng hoă̱c kác diê̱ vương khânh rỉ kỏ nhu kâ̒w. Tlung bi̒nh ha̒ng năm ông baảnh bớ 1.000 – 2.000 kâl kaw diếm nhất baw năm 2016 ông baảnh tha thi̱ tlươ̒ng 6.000 kâl zôổng. Wa̒i kung kấp zôổng kâl, ông Kung ko̒n nhiê̱t ti̒nh hưởng zẩn cho nhửng ngươ̒i mởi tlôông bưới wơ̒l kinh ngiê̱m, kỉ thwâ̱t chăm bỏn, áp zu̱ng tiển bô̱ KH-KT baw xán xuất dớ nơng kaw năng xuất, chất lươ̱ng xán vấm.

Hiê̱n năi ngươ̒i tiêw zu̒ng luôn dă̱ch iểw tổ thư̱c vấm xa̱ch va̒ ro̱ nguô̒n kốc lêênh tlước. Chính vi̒ rêênh rỉ, dớ ha̱n chêể tổi da wiê̱c xứ zu̱ng thuốc báw vê̱ thư̱c vâ̱t, ông Kung ho̱c hói kách la̒ hăi ta̱i kwê hương mê̒nh nhơ ngâm dâ̱w tương va̒ rố rố baw rác tloong 3 khảng, khâw rỉ thưới baw kốc kâl. Kẳi ni̒ kỏ tác zu̱ng kung kấp chất zinh zươ̱ng cho kâl khwé hơn va̒ mủi bưới xe̱ ngo̱ch kỏ vi̱ dâ̱m. Bên ke̱nh rỉ dớ ha̱n chể rôi ha̒, ông muô thủl "bái mếch” hăi ko̒n hôốc la̒ baw bo̱c bưới ta̱i Bển Tre – mô̱ch biê̱n váp vo̒ng chôổng khu, bê̱nh hiê̱w kwá baw thơ̒i diếm tlải bưới ko̒n non. Wiê̱c baw bo̱c bưới ko̒n kỏ tác zu̱ng tlẻnh tiếp xúc mân rẳng mă̱t tlơ̒i, tlẻnh ti̒nh tla̱ng tlải bi̱ xảm va̒ rấch.

Thẩi hiê̱w kwá kuố kâl bưới Ziê̱n zoong la̱i, zân diê̱ vương da̒ me̱nh za̱n chiến dối ziê̱n tích dất vươ̒n ta̱p, ho̱c thew kách la̒ kuố ông Kung dớ tlôông thỉ diếm. Dêểnh năi, tlêênh diê̱ ba̒n xa̱ Dô̒ng Tâm da̒ tlôông ản 20 ha, tloong dỏ khwáng 7 ha dang tloong thơ̒i ki̒ thu wa̱ch. Mô hi̒nh tlôông bưới da̒ thu hút 45 hô̱ tham za. Nhê̒w hô̱ da̒ kỏ thu nhâ̱p bớ 300 – 600 tliê̱w dô̒ng mổi năm ti̒ baw ziê̱n tích dất vươ̒n. Diến hi̒nh nhơ za di̒nh kác ông: Ngwiển Xuân Xinh, Kwách Kông Bi̒nh, Kwách Zanh Nam…


                                                                P.V

KÁC TIN KHÁC


Khới xắc kôông ngiḙ̂p tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dớ xửng dảng la̒ tlung tâm chỉnh tli̭, ha̒nh chỉnh, kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ dâ̒w tư fát chiến to̒n ziḙ̂n kác lỉnh vư̭c. Tloong dỏ lỉnh vư̭c kôông ngiḙ̂p ản koi tloo̭ng, ta̭w thwâ̭n lơ̭i cho kác zwanh ngiḙ̂p fát chiến xán xwất – kinh zwanh

Ngiê hôi vớ hưởng thwát nge̒w ớ Miê̒n Dô̒l

(HBDT) – Tlước ni khi̒ zắc dêểnh kâl ngiê hôi, ngươ̒i zân xa̭ Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) ngi̭ dêểnh nhửng bo ngiê hơm fức, vươ̒ la̒ za vi̭ tloong ấm thư̭c vươ̒ la̒ thuốc tli̭ hen cho kon rét. Ko̒n ka̭ ni̒ nhửng zả tli̭ kinh tể zo ngiê hôi zoong la̭i dang vớ khả cho ha̒nh chỉnh xwả dỏl – zám nge̒w ớ nơi vu̒ng kaw ni̒.

Xa̭ Tân Tha̒nh (Lương Xơn): Thiết thư̭c tư vẩn wiḙ̂c la̒, ră̭i ngê̒ cho nôông zân

(HBDT) – Kác năm kwa Hô̭i nôông zân xa̭ Tân Tha̒nh (Lương Xơn) fổi hơ̭p tốt ku̒ng UBND xa̭, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng, kác nga̒nh, dwa̒n thế, dă̭c biḙ̂t la̒ Hô̭i Nôông zân wiḙ̂n tố chức kác lớp tâ̭p hwẩn ră̭i ngê̒, tư vẩn wiḙ̂c la̒ cho nôông zân. Thew thôổng kê zai dwa̭n 2014 – 2018, Hô̭i da̒ vớ 56 lớp cho 3.560 lươ̭t hô̭i viên nôông zân tham za. Bớ rỉ tí lḙ̂ hô̭i viên nôông zân kỏ wiḙ̂c la̒, tăng thu nhâ̭p, ha̒ng năm zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 4.00 law dôô̭ng, bi̒n kwân thu nhâ̭p bớ 4,5 – 5 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/khảng

Xa̭ An La̭c tlôông ớt zoong la̭i “tlải ngo̭ch”

(WBDT) – Vởi hiḙ̂w kwá kâl ớt zoong la̭i, kỏ thế ră̒ng, ngươ̒i zân xa̭ An La̭c (La̭c Thwí) da̒ thi̒m ản lơ̒i zái dáp cho ba̒i twản "tlôông kâl chi, ruôi kon chi”. Kâl ớt zu̒ mởi tlôông da̭i cha̒, da̒ thế hiḙ̂n xư̭ fu̒ hơ̭p cho dôô̒ng dất nơi ni̒, tloong khi rỉ, ba̒i ca muôn thướ kỏ thên "dâ̒w tha xán fấm” ó ko̒n la̒ nổi lo lẳng kuố mo̭l zân An La̭c.

Kôông bổ kwi hwa̭ch chi tiết xâi zư̭ng tí lḙ̂ 1/500 Khu kôông ngiḙ̂p Iên Kwang

(WBDT) – Khởm ngă̒i 4/4, Ban kwán lỉ (BKwL) kác Khu kôông Ngiḙ̂p (KKN) tính fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Ki̒ Xơn va̒ Kôông ti CP An Viḙ̂t Hwa̒ Bi̒nh tố chức kôông bổ kwi hwa̭ch chi tiết xâi zư̭ng tí lḙ̂ 1/500 KKN Iên Kwang, wiḙ̂n Ki̒ Xơn.

Khâw văng dêểnh miển doong Kim Bôi chinh fṷc thi̭ tlươ̒ng

(WBDT) - Khâw xán fấm văng Kim Bôi kỏ thương hiḙ̂w riêng tlêênh thi̭ tlươ̒ng, mởi ni Kôông ti kố fâ̒n (kf) Nôông lâm xán Kim Bôi tiếp tṷc tha̒nh kôông dươ xán fấm miển doong Kim Bôi – mô̭ch xán fấm nôông ngiḙ̂p kỏ chất lươ̭ng tốt, dáp ửng iêw kâ̒w ngă̒i ka̭ng khắt khe kuố thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i nước.