(WBDT) – Rơ̒i kwê hương Tư̒ Liêm (Hà Nô̱i), ông Ngwiển Hửw Kung dểnh mân ménh dất Dô̒ng Tâm (La̱c Thwí) bớ kuổi năm 1999. Tloong thăi ông khi̒ rỉ chí kỏ zôổng kâl bưới Ziê̱n, dă̱c xán kwê nha̒. Khâw khaanh 20 năm, ó chí kỏ ông Kung ma̒ ko̒n nhê̒w ngươ̒i zân ta̱i Dô̒ng Tâm da̒ khói nge̒w nhơ̒ tlôông bưới Ziê̱n


Ông Ngwiển Hửw Kung (khả dăm) ớ thôn Dô̒ng Bong, x Đô̒ng Tâm (Lc Thwí) chiê xé kinh nghiê̱m chăm xóc kâlới Ziê̱n.

Thew kản bô̱ UBND xa̱ Dô̒ng Tâm, dâ̒n tôi dểnh thăm za di̒nh ông Ngwiển Hửw Kung ớ thôn Dô̒ng Bong, xa̱ Dô̒ng Tâm. Za̱w kwenh wươ̒n nha̒, ông Kung cho hăi wơ̒l kwiết di̱nh rơ̒i kwê hương dểnh mân ménh dất Dô̒ng Tâm lâ̱p ngiê̱p. Ông Kung cho mắt: "Bớ nhửng năm 1980, kâl bưới Ziê̱n vát chiến me̱nh ớ kwê kuố tôi (xa̱ Minh Khai, wiê̱n Tư̒ Liêm – Ha̒ Nô̱i). Bưới Ziê̱n zoong la̱i nguô̒ng thu kaw. Nhê̒w hô̱ da̒ khói nge̒w va̒ kỏ kuô̱c khôổng ốn di̱nh nhơ̒ tlôông bưới Ziê̱n. Tôi nắi tha ỉ di̱nh xe̱ ho̱c hói va̒ bắt thăi baw vát chiến mô hi̒nh. Zo za di̒nh ó kỏ ziê̱n tích dất vươ̒n, tloong khi̒ rỉ chi vỉ muô dất rất kaw. Chính vi̒ rêênh rỉ, tôi ấp ú zư̱ di̱nh xe̱ zoong zôổng bưới Ziê̱n dểnh mô̱ch dươpc vu̒ hơ̱p mân diê̒w kiê̱n tư̱ nhiên dớ vát chiến. Tloong mô̱ch chiển di kwa khu vư̱c xa̱ Dô̒ng Tâm, tôi thẩi dất dai ớ ni mâ̒w mơ, diê̒w kiê̱n thơ̒i tiết lỉ tướng dớ tlôông bưới Ziê̱n. Tôi kwiết di̱nh muô dất kuố Nông tlươ̒ng khôông Bôi dớ tlôông thỉ diếm. Vởi zôổng kâl chất lươ̱ng tloong thăi va̒ kinh ngiê̱m kỏ bớ kwê nha̒, wâ̒n bưới nha̒ tôi tlôông thwâ̱n lơ̱i ó bi̱ khu, bê̱nh”

Khâw khânh 20 năm vát chiến, hiê̱n năi za di̒nh ông Kung vớ rô̱ng ziê̱n tích tlôông bưới lêênh 1,3ha kỏ 350 kốc bưới Ziê̱n. Năm 2016, za di̒nh ông kung kấp cho thi̱ tlươ̒ng 25.000 tlải, zả tlung bi̒nh 25.000 dô̒ng/tlải, ông Kung thu wơ̒l 600 tliê̱w dô̒ng. Thương lải dêểnh thu muô bưới chú iểw dểnh bớ Ha̒ Nô̱i, Ha̒ Nam… Wa̒i tha, za di̒nh ông la̒ diếm baảnh kâl zôổng cho mo̱l tloong vu̒ng hoă̱c kác diê̱ vương khânh rỉ kỏ nhu kâ̒w. Tlung bi̒nh ha̒ng năm ông baảnh bớ 1.000 – 2.000 kâl kaw diếm nhất baw năm 2016 ông baảnh tha thi̱ tlươ̒ng 6.000 kâl zôổng. Wa̒i kung kấp zôổng kâl, ông Kung ko̒n nhiê̱t ti̒nh hưởng zẩn cho nhửng ngươ̒i mởi tlôông bưới wơ̒l kinh ngiê̱m, kỉ thwâ̱t chăm bỏn, áp zu̱ng tiển bô̱ KH-KT baw xán xuất dớ nơng kaw năng xuất, chất lươ̱ng xán vấm.

Hiê̱n năi ngươ̒i tiêw zu̒ng luôn dă̱ch iểw tổ thư̱c vấm xa̱ch va̒ ro̱ nguô̒n kốc lêênh tlước. Chính vi̒ rêênh rỉ, dớ ha̱n chêể tổi da wiê̱c xứ zu̱ng thuốc báw vê̱ thư̱c vâ̱t, ông Kung ho̱c hói kách la̒ hăi ta̱i kwê hương mê̒nh nhơ ngâm dâ̱w tương va̒ rố rố baw rác tloong 3 khảng, khâw rỉ thưới baw kốc kâl. Kẳi ni̒ kỏ tác zu̱ng kung kấp chất zinh zươ̱ng cho kâl khwé hơn va̒ mủi bưới xe̱ ngo̱ch kỏ vi̱ dâ̱m. Bên ke̱nh rỉ dớ ha̱n chể rôi ha̒, ông muô thủl "bái mếch” hăi ko̒n hôốc la̒ baw bo̱c bưới ta̱i Bển Tre – mô̱ch biê̱n váp vo̒ng chôổng khu, bê̱nh hiê̱w kwá baw thơ̒i diếm tlải bưới ko̒n non. Wiê̱c baw bo̱c bưới ko̒n kỏ tác zu̱ng tlẻnh tiếp xúc mân rẳng mă̱t tlơ̒i, tlẻnh ti̒nh tla̱ng tlải bi̱ xảm va̒ rấch.

Thẩi hiê̱w kwá kuố kâl bưới Ziê̱n zoong la̱i, zân diê̱ vương da̒ me̱nh za̱n chiến dối ziê̱n tích dất vươ̒n ta̱p, ho̱c thew kách la̒ kuố ông Kung dớ tlôông thỉ diếm. Dêểnh năi, tlêênh diê̱ ba̒n xa̱ Dô̒ng Tâm da̒ tlôông ản 20 ha, tloong dỏ khwáng 7 ha dang tloong thơ̒i ki̒ thu wa̱ch. Mô hi̒nh tlôông bưới da̒ thu hút 45 hô̱ tham za. Nhê̒w hô̱ da̒ kỏ thu nhâ̱p bớ 300 – 600 tliê̱w dô̒ng mổi năm ti̒ baw ziê̱n tích dất vươ̒n. Diến hi̒nh nhơ za di̒nh kác ông: Ngwiển Xuân Xinh, Kwách Kông Bi̒nh, Kwách Zanh Nam…


                                                                P.V

KÁC TIN KHÁC


Dỏn nhâ̠n nhản hiê̠w tâ̠p thế “Bưới dó Tân La̠c”

(WBDT) - Ngă̒i 25/11, ta̠i xa̠ Dông Lai, UBND wiê̠n Tân La̠c tố chức lê̠ kôông bổ dỏn nhâ̠n văn bă̒ng báw hô̠ nhản hiê̠w tâ̠p thế "Bưới dó Tân La̠c”

“Dớ the̒nh kôông, thất ba̠i la̒ dê̒w khỏ tleẻnh khói...”

(WBDT) – Rỉ la̒ chiê xé gâi ẩn tươ̠ng me̠nh kuố Bu̒i Văn Hwể, xỏm Dáng1, xa̠ (Chỉ Thiê̠n) ta̠i ziê̠n da̒n thanh niên Wa̒ Bi̒nh xảng ta̠w – khới ngiê̠p zo BTV Tính Dwa̒n tố chức baw khảng 3-2017. Enh Hwể ản mắt dêểnh la̒ ngươ̒i tlái kwa nhê̒w lâ̒n thất ba̠i, xong dêểnh chi̒ ni̒ da̒ thi̒m ản cho mê̒nh hưởng fát chiến kinh tể hiê̠w kwá, da̒ the̒nh tliê̠w fủ khi̒ mởi 26 thuối.

Do̒n kôông tác kuố tính tham zư̠ hô̠i ngi̠ APEC 2017

(WBDT) – Tloong twâ̒n lê̠ kấp kaw ziê̠n da̒n châw Ả - Thải Bi̒nh Zương (APEC) ta̠i tha̒nh vổ Da̒ Nẳng, khai ma̠c bớ ngă̒i 6 dêểnh 11/11/2017, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính mân do̒n kôông tác kuố tính da̒ tham zư̠ kác wa̠t dôô̠ng tloong hô̠i ngi̠

Tân Lạc baw muô̒ bưới

(WBDT) – Mụ tôi tlớ la̠i Dông Lai – mô̠ch tloong nhửng xa̠ nă̒m tloong vu̒ng tloo̠ng diếm bưới kuố wiê̠n Tân La̠c. Zoong dâ̒n tôi di ngỏ mô̠ch xổ hô̠ tlôông bưới, tlướng xỏm Dô̒ng Tiển, Lê Dức Kánh vẩn khởi cho mắt: Bưới năm năi ản muô̒, tlải khai hơn vu̠ tlước

The̒nh kông wiê̠c ruôi “chim la̠c da̒”

(WBDT) - "Chim la̠c da̒” la̒ thên hôốc khác kuố zôổng da̒ diếw ma̒ hai vơ̠ chôô̒ng enh chi̠ Van Xi̠ Hái va̒ Lê Hái Iển me̠nh za̠n dươ wơ̒l ruôi ta̠i xỏm Mi̠, xa̠ Iên Mông (TP Wa̒ Bi̒nh). Mă̠c zu̒ mổi ngươ̒i dê̒w kỏ kông wiê̠c riêng nhưng vởi chỉ la̒ zâ̒w, ông ba̒ chi̠ Iển da̒ "bẻn ziên” mân lo̠i chim kaw kel ni̒.

1.790 hô̱ thwát nge̒w nhơ̒ vổn chỉnh xách

(WBDT) – Khởm 23/9, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức hô̱i ngi̱ tôống kết 15 năm thưpc hiê̱n tỉn zu̱ng chỉnh xách xa̱ hô̱i tlêênh diê̱ ba̒n TPHB zai dwa̱n 2002 - 2015