(HBDT) – Ngă̒i 7/4, UBND tính tố chức Lḙ̂ kôông bổ Kwiết di̭nh Thă̒nh fổ hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM va̒ dỏn bă̒ng kôông nhân kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM năm 2018. Dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng buối lḙ̂ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Vương Di̒nh Hwḙ̂, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú, Tlướng Ban Chí da̭w Tlung ương kác Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za zai dwa̭n 2016 – 2020; Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lẳnh da̭w kác bô̭, ngă̒nh T.Ư, diḙ̂ fương va̒ dôông dú nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Fta biếw khai ma̭c buối lḙ̂, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chúc mư̒ng va̒ biếw zương nhửng thă̒nh tích kuố Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Nét nối bâ̭t tloong xâi zư̭ng NTM kuố thă̒nh fổ (TF) Hwa̒ Bi̒nh la̒ vâ̭n zṷng dủng dẳn va̒ xảng ta̭w tloong hwi dôô̭ng khức zân vởi fương châm lể khức zân dớ lo cho zân. Kwa 8 năm chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM kuố TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ da̭t ản nhửng kết kwá to̒n ziḙ̂n, nói bâ̭t, bô̭ mă̭t nôông thôn thăi dối ro̭: 100% kác xa̭ da̭t kác chí tiêw zaw thôông, thwí lơ̭i, 100% xa̭ kỏ hḙ̂ thôổng diḙ̂n hô̭ xứ zṷng diḙ̂n thươ̒ng xwiên, an twa̒n, dáp ửng iêw kâ̒w kuố ngă̒nh diḙ̂n; 100% xa̭ kỏ nha̒ văn hwả va̒ khu thế thaw da̭t iêw kâ̒w, 86% tlươ̒ng hoo̭c kác kấp tlêênh diḙ̂ ba̒n ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn kuốc za; 100 xa̭ da̭t tiêw chỉ chơ̭ nôông thôn... Dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ản kái thiḙ̂n, thu nhâ̭p bi̒nh kwân khu vư̭c nôông thôn tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ da̭t 39 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm ; tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 1,05%; 90,3% ngươ̒i zân tham za BHIT; 100% xổ hô̭ da̭t tiêw chỉ văn hwả thew kwi di̭nh...


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Fỏ Thú tưởng Vương Di̒nh Hwḙ̂ tlaw bă̒ng kôông nhâ̭n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM năm 2018 va̒ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tă̭ng hwa chúc mư̒ng

Gi nhâ̭n xư̭ vươn lêênh kuố Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân kác zân tôô̭c thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM zai dwa̭n 2011 – 2018, Thú tưởng Chỉnh fú kwiết di̭nh kôông nhâ̭n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM năm 2018. Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh la̒ dơn vi̭ kấp hwiḙ̂n dâ̒w tiên tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM; 7/7 xa̭ dê̒w da̭t chwấn NTM thew Bô̭ tiêw chỉ zai dwa̭n 2016 – 2020 tloong rỉ, kỏ 1 xa̭ thuô̭c vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlước ni la̒ vu̒ng khỏ khăn. Ni la̒ niê̒m vinh zư̭ tư̭ ha̒w kuố TF Hwa̒ Bi̒nh nỏi riêng, tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi chung.

Zai dwan 2019 – 2020, TF Hwa̒ Bi̒nh dă̭ch mṷc tiêw tiếp tṷc zwi chi̒ va̒ nơng kaw chất lươ̭ng kác tiêw chỉ NTM. Dêểnh năm 2020 xổ xa̭ ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn xa̭ NTM nơng kaw la̒ 7/7 xa̭ da̭t 100%. Kỏ ít nhất 1 xa̭ kỏ bớ 1 khu zân kư kiêw mâ̭w, vươ̒n mâ̭w tlớ lêênh va̒ 1 xa̭ da̭t chwấn NTM kiếw mâ̭w (xa̭ Iên Mông)

Nhân zi̭p ni̒, kỏ 10 tâ̭p thế va̒ 20 kả nhân kỏ nhê̒w thă̒nh tích tloong foong tla̒w xâi zư̭ng NTM zai dwa̭n 2011 – 2018 ản UBND tính tă̭ng Băng khen.


KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh khấn chương khắc fṷc hâ̭w kwá ba̭w xổ 3

(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.