(HBDT) – Dỏ la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm dang ản ngă̒nh NN&PTNT, kác diḙ̂ fương va̒ dơn vi̭ liên kwan tích kư̭c chiến khai ta̭i thơ̒i diếm ni̒ nhă̒m chú dôô̭ng dám báw an twa̒n kôông chi̒nh, chấn bi̭ xă̭n xa̒ng kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai (FCTT) tlước muô̒ mươ lṷ năm 2019

Ta̭i hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, ngăi bớ dâ̒w khảng 3, UBND hwiḙ̂ da̒ tiển hă̒nh kiếm tla kôông tác dám báw an twa̒n cho kác kôông chi̒nh dê, hô̒ dâ̭p va̒ FCTT tlêênh diḙ̂ ba̒n. Lẳnh da̭w UBND hwiḙ̂n cho mắt: ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ 14 kôông chi̒nh hô̒ hâ̭p, 59 bai dơng va̒ 4 tla̭m bơm dang hwa̭t dôô̭ng. Tloong xổ ri, UBND hwiḙ̂n dang kwán lỉ 8 kôông chi̒nh hô̒ chưở, 50 bai zơng va̒ 1 tla̭m bơm; Kôông ti TNHH MTV Khai thác kôông chi̒nh thwí lơ̭i chi nhẳnh hwiḙ̂ n kwán lỉ 6 hô̒, 9 bai va̒ 3 tla̭m bơm. Kwa kác dơ̭t kiê̒m tla khânh ni, UBND hwiḙ̂n xác di̭nh 10 kôông chi̒nh dang hwa̭t hư hoóng, kỏ ngwi kơ vất an twa̒n kaw tloong muô̒ mươ lṷ khắp dêểnh rêênh da̒ dê̒ ngi̭ kác kấp thấm kwiê̒n xem xét, hổ chơ̭ kinh fỉ dớ xướ chươ̭ kấp bắch.

UBND hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tích kư̭c dôn dôốc dấi leenh tiển dô̭ khác fṷc kác kôông chi̒nh bi̭ hư hoóng zo thiên tai gâi tha năm 2017 – 2018. Dêểnh ka̭ ni̒ kỏ 6 kôông chi̒nh xướ chươ̭ kỏ 5 kôông chi̒nh dám báw tiển dô̭ dê̒ tha, nhơ kôông chi̒nh ke̒ Khu 5 thi̭ chẩn Ki̒ Xơn, xa̭t lớ dươ̒ng 445 xỏm Tân Tha̒nh, xa̭ Hơ̭p Tha̒nh; xướ chươ̭ nơng kấp hô̒ Kan, xa̭ Dô̭c Lâ̭p...

Kôông tác kwán lỉ dê̒, ra̒ xwát kác hô̭ nă̒m tloong vu̒ng ngwi kơ kaw tloong muô̒ mươ lṷ dang ản hwiḙ̂n Ki̒ Xơn tích kư̭c chiến khai vởi kwiết tâm dám báw an twa̒n cho kôông chi̒nh va̒ ngươ̒i zân, nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác FCTT&TKCN kuố to̒n hwiḙ̂n tloong muô̒ mươ lṷ  2019

Ku̒ng nhơ Ki̒ Xơn, kác diḙ̂ fương, dơn vi̭ liên kwan da̒ va̒ dang tăng kươ̒ng kôông tác kiếm tla kôông chi̒nh thwí lơ̭i tlước mô̒ mươ lṷ. Ni la̒ mô̭t tlong nhửng hiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm kấp bắch da̒ ản UBND tính chí da̭w thôông kwa Chí thi̭ xổ 03/CT-UBND ngă̒i 22/1/2019 wê̒l tăng kươ̒ng kôông tác FCTT&TKCN, dám báw an twa̒n kôông chi̒nh thwí lơ̭i dê diê̒w va̒ chấn bi̭ xă̭n xa̒ng hô̭ dê, chôổng mươ lṷ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính năm 2019.  Thew rỉ riêng kác diḙ̂ fương kỏ kôông chi̒nh hô̒ thwí lơ̭i, dê, ke̒, UBND tính chí da̭w kâ̒n chú dôô̭ng tố chức kiếm tla, deẻnh zả mức dô̭ an twa̒n kuố kôông chi̒nh; xâi zư̭ng fương ản tích dác thích hơ̭p, ha̭n chể tích dác kác hô̭ hư hoóng, thuổng kấp. Chú dôô̭ng fương ản dám báw an twa̒n kôông chi̒nh va̒ zân kư vu̒ng ha̭ zu, khởm kiḙ̂n to̒n kác BCHFCTT&TKCN kôông chi̒nh dớ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá wiḙ̂c dám báw an twa̒n cho kôông chi̒nh tlước, tloong va̒ khâw muô̒ lṷ.


 
Kôông chi̒nh xướ chươ̭, nơng kấp dươ̒ng va̒ ngâ̒m xỏm Kwêl Kho, xa̭Tủ Xơn (Kim Bôi) ản dấi leenh tiển dô̭ thi kôông, dám báw an twa̒n tlước muô̒ mươ lṷ

Wê̒l khả Xớ NN&PTNT, dôô̒ng chỉ Châ̒n Kuốc Twán, Chi Kṷc tlươ̒ng Chi kṷc Thwí lơ̭i cho mắt: Lẳnh da̭w Xớ NN&PTNT da̒ chí da̭w kác dơn vi̭ tlư̭c thuô̭c chú dôô̭ng fổi hơ̭p vởi kác diḙ̂ fương, dơn vi̭ liên kwan chiến khai kwiết liḙ̂t, hiḙ̂w kwá Chí thi̭  xổ 03/CT-UBND kuố UBND tính. Bớ dâ̒w khảng 4 dêểnh ka̭ ni̒, Xớ tố chức kác do̒n di kiếm tla, dôn dôốc kôông tá PCTT va̒ dám báw an twa̒n kôông chi̒nh dê diê̒w, hô̒ dâ̭p tlước muô̒ mươ lṷ ta̭i kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ Kôông ti TNHH MTV Khai thác kôông chi̒nh thwí lơ̭i. Ni la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm ta̭i thơ̒i diếm ni̒, kóp fâ̒n nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác thwí lơ̭i va̒ FCTT, dám báw an twa̒n cho kôông  chi̒nh va̒ ngươ̒i zân tloong muô̒ mươ lṷ, bớ rỉ ha̭n chể thấp nhất mức dô̭ thiḙ̂t ha̭i zo thiên tai gâi tha.

Tlong 2 năm 2017 – 2018, ti̒nh hi̒nh thiên tai ziển biển fức ta̭p da̒ gâi ánh hướng nă̭ng nê̒ we̒l ngươ̒i va̒ ta̒i xán. Tloong rỉ nhê̒w kôông chi̒nh thwí lơ̭i da̒ hư hoóng, thuổng kấp ngiêm tloo̭ng, dă̭ch tha thắch thức vởi kôông tác FCTT&TKCN tloong muô̒ mươ lṷ năm năi. Thew Tlung tâm Zư̭ bảw Khỉ tươ̭ng Thwí văn Kuốc za: Twi muô̒ mươ lṷ năm năi dêểnh muô̭n hơn xo tlung bi̒nh nhe̒w năm, kác doḙ̂ fương kâ̒n chú dôô̭ng dê̒ foo̒ng kác hiḙ̂n tươ̭ng thơ̒i tiết ngwi hiếm nhơ zôông, khét, lôốc, tle chưở... tloong thơ̒i ki̒ zaw muô̒ bớ nướ kuổi khảng  3 dêểnh khảng 5. Dă̭c biḙ̂t ngwi kơ xwất hiḙ̂n lṷ nhó tlêênh kác khôông hỏl khu vư̭c Bắc Bô̭, dính lṷ ớ kác khôông ớ mức bảw dôô̭ng 1 hwă̭ch zưởi bảw dôô̭ng 1. Zư̭ bảw tloong muô̒ mươ năm 2019 kỏ khá năng xwất hiḙ̂n 10 – 12 kơn ba̭w va̒ áp thấp nhiḙ̂t dởi hwa̭t dôô̭ng tlêênh khu vư̭c biến Dôông. Tloong rỉ kỏ 4 – 5 kơn ba̭w ánh hướng dêểnh dất liê̒n nước ha. Nhửng thôông tin kwan tloo̭ng ni̒ da̒ ản kác diḙ̂ fương kâ̭p nhâ̭t, bớ rỉ chú dôô̭ng chiến khai kấp bắch kác fương ản FCTT&TKCN tlêênh diḙ̂ ba̒n.

                                                                                 Thu Chang


KÁC TIN KHÁC


Ruôi kả lôô̒ng ta̭w khức hút dớ zu li̭ch ho̒ Hwa̒ Bi̒nh fát chiến

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.

Xa̭ Vṷ Lâm vớ rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông kó vô̭ bẻw da̒n za xúc

(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw tôống kết 10 năm xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020

Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh khấn chương khắc fṷc hâ̭w kwá ba̭w xổ 3

(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.