(HBDT) – Ngă̒i 25/4, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí la̒ wiḙ̂c vơ̭i Thươ̒ng chư̭c hwiḙ̂nwí Lương Xơn va̒ La̭c Thwí wê̒l xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn thee̒nh dô thi̭ lo̭i IV, hwiḙ̂n nôông thôn mởi (NTM) năm 2020; xâi zư̭ng hwiḙ̂n La̭c thwí tlớ thee̒nh hwiḙ̂n NTM . Tham zư̭ buối la̒ wiḙ̂c kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tloong tính.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí fát biếw ta̭i buối la̒ wiḙ̂c biểu kết luận buổi làm việc.

Dêểnh năm 2018, Lương Xơn kỏ 11/19 xa̭ da̭t chwấn NTM, chiểm 57%. Xỏ tiêw chỉ bi̒nh kwân/ xa̭ tloong to̒n hwiḙ̂n la̒ 17,63 tiêw chỉ, tăng 1,52 tiêw chỉ/ xa xo vơ̭i năm 2017. Hwiḙ̂n ko̒n 2 tiêw chỉ chươ da̭t la̒ tiêw chỉ xổ 2 (zaw thôông) va̒ tiêw chỉ xô5 (i tể – văn hwả – zảw zṷc). Zư̭ kiển khảng 5 năm năi kỏ thêm 5 xa̭ wê̒l dích NTM, gô̒m: Hơ̭p Hwa̒, Hơ̭p Thanh, Tân Tha̒nh, Long Xơn va̒ Chươ̒ng Xơn. Kác xa̭ ko̒n la̭i hwa̒n thă̒nh hô̒ xơ dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n NTM tloong khảng 9/2019, dêểnh ka̭ ni̒, thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ khu vư̭c zư̭ kiẻn vớ rôô̭ng da̒ kơ bán kỏ dú kác diê̒w kiḙ̂n dô thi̭ lo̭i IV; tiển dô̭ xâi zư̭ng dô thi̭ Chơ̭ bển châ̭m hơn xo vởi iêw kâ̒w.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí dêểnh ka̭ ni̒ kỏ 8/13 xa̭ da̭t chấn NTM, chiểm 61,54%. Xổ tiêw chỉ bi̒nh kwân/xa̭ da̭t 16,92 tiêw chỉ, tăng 1,23 tiêw chỉ/ xa̭ xo năm 2017. Hwiḙ̂n dă̭ch mṷc tiêw dêểnh năm 2020 hwa̒n thă̒nh bô̭ tiêw chỉ NTM va̒ dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n da̭t chấn NTM baw năm 2021. Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, kác hwiḙ̂n, ngă̒nh liên kwan fân tích, la̒ ro̭ kết kwá xâi zư̭ng NTM. Dôông thơ̒i dê̒ xwất tính kwan tâm bổ chỉ nguô̒n lư̭c xâi zư̭ng kác tiêw chỉ dáp ửng iêw kâ̒w tiển dô̭ xâi zư̭ng NTM va̒ xâi zư̭ng dô thi̭.

Fát biếw kết lwâ̭n buối la̒ wiḙ̂c, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí cho ră̒ng:Xư̭ kwiết tam kaw, chí da̭w tâ̭p chung, xư̭ baw kuôc kuố kác kấp, ngă̒nh va̒ ngươ̒i zân, chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM kuố tính da̭t ản kết kwá kwan tloo̭ng, dửng dâ̒w kác tính Tâi Bắc. Wê̒l nhiḙ̂m vṷ thơ̒i zan dêểnh, dô̒ng chỉ dê̒ ngi̭: Kâ̒n kỏ kwiết tâm chỉnh tli̭ meḙnh, xư̭ baw kuô̭c kuố ká hḙ̂ thr chỉnh tli̭, thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp dôô̒ng bô̭, ta̭w chiến biển meḙnh tloong thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM, fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n vươ̭t chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI.

2 hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ La̭c Thwídă̭ch mṷc tiêw tlớ thee̒nh hwiḙ̂n NTM tloong năm 2019 va̒ 2020 tloong diê̒w kiḙ̂n ngân xắch khỏ khăn, kâ̒n kỏ kwiết tâm chỉnh tli̭, xảng ta̭w tloong kắch la̒, nhất la̒ wiḙ̂c hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c wa̒i ngân xắch. Thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp ta̭w nguô̒n thu bớ dất dớ dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơ̒ng dô thi̭, nôông thôn, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kác tiêw chỉ chươ da̭t, lâ̭p hô̒ xơ kôông nhâ̭n xa̭ xa̭, hwiḙ̂n da̭t chwấn NTM thew kể hwă̭ch. Ban Chí da̭w NTM, kác kấp, ngă̒nh, kấp wí kác hwiḙ̂n fân kôông tlắch nhiḙ̂m kṷ thế cho kác kả nhân, dơn vi̭ tâ̭p chung chí da̭w thư̭c hiḙ̂n kác tiêw chỉ NTM chươ da̭t, zư̭ vưng, nơng kaw chất lươ̭ng kác tiêw chỉ da̒ da̭t ản thew kwi di̭nh mởi kuố bô̭ tiêw chỉ NTM, báw dám tỉnh bê̒n, vưng tloong chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM.

Do̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí zaw nhiḙ̂m vṷ cho kác ngă̒nh tham mưw, dê̒ xwất kơ chể, chỉnh xắch fát chiến thi̭ tlươ̒ng nha̒ ớ, dô thi̭, bất dôô̭ng xán, ta̭w nguô̒n thu bớ dẩw zả dất. Hổ chơ̭ kác diḙ̂ fương thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng NTM, fát chiến dô thi̭, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kác chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI.

Lê Chung


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Nơng kaw chất lươ̭ng môi tlươ̒ng tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

Vẩn dê̒ ô nhiḙ̂m rác thái xinh hwa̭t va̒ rác thái chăn ruôi ta̭i vu̒ng nôông thôn dang la̒ thắch thức ớ nhê̒w diḙ̂ fương, tloong ri kỏ thú dô Ha̒ Nô̭i. Kác zái fáp nhă̒m xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) thân thiên môi tlươ̒ng nhơ: thu gom rác thái, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t dủng kắch... da̒ ản tha̒nh fổ áp zṷng. Twi nhiên kác diḙ̂ fương chươ hwa̒n tha̒nh tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng thi̒ vấn ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn.

Lḙ̂ hô̭i kâl ăn tlải kỏ mủi tính Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i chơ̭ nôông ngiḙ̂p va̒ xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 1 - 5/11

(HBDT) – Ngă̒i 9/10, UBNZ tính ho̭p Ban Tố chức Lḙ̂ hô̭i kâl ăn tlải kỏ mủi tính Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i chơ̭ nôông ngiḙ̂p va̒ xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ kuô̭c ho̭p.