(HBDT) – Kỏ môô̭ch thư̭c tể dang ziḙ̂n tha tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tloong diê̒w kiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 la̒ nhê̒w ngươ̒i zân vi̒ lo nga̭i da̒ ó ki̭p thơ̒i dêểnhkhảm chươ bêḙ̂nh ta̭i kác kơ xớ i tể. Hâ̭w kwá la̒ bêḙ̂nh năng la̒ cho wiḙ̂c xứ lỉ fức ta̭p, khỏ khăn. Kwa bảw kảw bớ kác kơ xớ khảm, chươ bêḙ̂nh tiển tính, hwiḙ̂n, ta̭i thơ̒i diếm kwi̭ I, xổ ngươ̒i dêểnh khảm, diê̒w tli̭ ớ kác kơ xớ i tể tiếp tṷc zám meḙnh ớ 2 twâ̒n dâ̒w thư̭c hiḙ̂n za̭n kắch to̒n xa̭ hô̭i.Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính chang bi̭  mẳi moóc, ki̭ thwâ̭t hiḙ̂n da̭i ta̭i foo̒ng mố, xă̭n xa̒ng kửw chươ̭ kác ka bêḙ̂nh  fái fâ̭w thwâ̭t, kấp kửw.

Tloong ri, Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính tiếp dỏn 41.270 lươ̭t mo̭l dêểnh khảm bêḙ̂nh, 8321 tlươ̒ng hơ̭p diê̒w tli̭ nô̭i chủ, kôông xwất xứ zṷng chươ̒ng bêḙ̂nh 84%. Tlung tâm I tể hwiḙ̂n Mai Châw khảm bêḙ̂nh cho 13.900 lươ̭t mo̭l, 2.025 tlươ̒ng hơ̭p diê̒w tli̭ nô̭i chủ, kôông xwất xứ zṷng chươ̒ng bêḙ̂nh 50,37%. Tlung tâm I tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc khảm bêḙ̂nh cho 41.270 lươ̭t mo̭l, kỏ 2.031 tlươ̒ng hơ̭p diê̒w tli̭ nô̭i chủ, kôông xwất xứ zṷng chươ̒ng bêḙ̂nh 84%...

Liên tiếp tloong 2 ngă̒i 13 – 14/4, khwa Ngwa̭i – Tôống hơ̭p (Bêḙ̂nh viên Da khwa tính) tiếp nhâ̭n 3 tlươ̒ng hơ̭p bêḙ̂nh nă̭ng fái vố kấp kửw dâw roo̭ch thươ̒, dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n khi̒ da̒ biển chửng áp xe.

Tlước rỉ Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính tiếp nhâ̭n tlươ̒ng hơ̭p bêḙ̂nh Bu̒i Chúc M..., 10 thuối, fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ (TF Hwa̒ Bi̒nh). Fái khâw 3 xwất hiḙ̂n chiḙ̂w chửng dâw tlôô̭ng ớ mức dô̭ ngă̒i ka̭ng tăng lêênh, za di̒nh mḙ̂ dươ bêḙ̂nh nhân dêểnh khảm ta̭i Tlung tâm I tể TF Hwa̒ Bi̒nh. Ta̭i ni bác xi̭ ngi bêḙ̂nh nhân bi̭ viêm roo̭ch thươ̒, chiến lêênh tiển tlêênh xứ chỉ. Bác xi̭ Chwiên khwa II Ngwiḙ̂n Văn Bắi, Fỏ khwa Ngwa̭i – Tôống hơ̭p cho mắt: Dêểnh viḙ̂n, bêḙ̂nh nhân ớ ti̒nh tla̭ng viêm fúc ma̭c to̒n thế zo biển chửng, nhiḙ̂m chu̒ng nă̭ng. Dâi la̒ ka bḙ̂nh xứ chỉ fức ta̭p, nếw ản chấn dản khởm diê̒w tli̭ xḙ nhḙ nha̒ng leenh choỏng fṷc hô̒i, kác tlươ̒ng hơ̭p bêḙ̂nh nă̭ng kế tlêênh zo khảm chươ muô̭n, bi̭ biển chửng fṷc hô̒i, fái chi̭w dâw va̒ xứ zṷng khảng xinh liê̒w kaw.

Bác xi̭ Ngwiḙ̂n Hwa̒ng Ziḙ̂w, Fỏ Zảm dôốc Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính xác nhâ̭n: Tloong thư̭c hiḙ̂n twân thú kắch li xa̭ hô̭i dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, kỏ hiḙ̂n tươ̭ng môô̭ch xổ ngươ̒i zân mắc chiḙ̂w chửng xốt, dâw tlôô̭ng, nôn vá... mê ó di khảm, chươ ngăi, gâi tha nhửng bất lơ̭i dă̭c biḙ̂t la̒ khỏ cho khâw xứ lỉ. Nhất kác bêḙ̂nh lỉ mang tỉnh chất kấp tỉnh, wiḙ̂c châ̭m khảm chươ bêḙ̂nh kỏ thế ngwi hiếm dêểnh tỉnh ma̭ng. Ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính, tloong 2 twâ̒n kwa, xổ lươ̭t mo̭l dêểnh khảm, chươ bêênh zám môô̭ch nướ xo kúng thơ̒i diếm năm 2019. Bêḙ̂nh nhân diê̒w tli̭ zám khwáng 60%, tl rỉ xổ bêḙ̂nh nhân nă̭ng chiểm tí lḙ̂ khả kaw (20%)

Kwa tlaw dối, dôô̒ng chỉ Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể kiêm zảm dôốc bêḙ̂nh viên Da khwa tính, lươ̭ng mo̭l dêểnh khảm chươ bêḙ̂nh ta̭i kác kơ xớ i tể tloong tính zám ro̭ tloong nhửng ngă̒i kwa zo tâm tỉ rưới Covid-19 lo rướ kơ xớ i tể la̒ dươ̭c kỏ khá năng bi̭ lâi. Twi nhiên wiḙ̂c kiếm xwát chă̭t ớ tất ká kác khâw xa̒ng loo̭c, fân luô̒ng, kắch li tlươ̒ng hơ̭p ngi ngơ̒... vẩn dê̒ lâi chẻw khỏ xắi tha. Tất ká kác bêḙ̂nh viḙ̂n, tlung tâm i tể dê̒w lâ̭p kác bốt xa̒ng loo̭c, kiếm xwát, fân luô̒ng ngăi khi baw viḙ̂n. Ngăi ta̭i kác khwa i chí cho 1 ngươ̒i nha̒ ớ la̭i chăm xoóc bêḙ̂nh nhân, ó tố chức thăm khảm. Kôông tác khứ kwấn  ta̭i kác kơ xớ i tể ản tăng kươ̒ng. Khwiển kảw tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19 ngươ̒i zân rêênh chú dôô̭ng liên hḙ̂ kác bác xi̭n dớ ản tư vẩn, tlươ̒ng hơ̭p kâ̒n thiết hắi go̭i dêểnh xổ mẳi kấp kửw. Kớ xớ i tể kấp tính, hwiḙ̂n xă̭n xa̒ng bổ chỉ fương tiḙ̂n hổ chơ̭ ngươ̒i bêḙ̂nh.


Bu̒i Minh

KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.