(HBDT) – Thew thôông tin bớ BCD foo̒ng chổng zi̭ch Covid-19 tính, tỉnh dêểnh hết 15h ngă̒i 30/7, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính gi nhâ̭n 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôô̒ng virus SARS-CoV-2, dê̒w tlớ wê̒l bớ Liên bang Nga, ản kắch li ta̭p chung ớ Tlung dwa̒n 814. Ká 4 tlươ̒ng dang ản diê̒w tli̭ ớ bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính, ka̭ ni̒ khức khwé ốn di̭nh, xét ngiḙ̂m da̒ cho kết kwá âm tỉnh lâ̒n 2.

Tỉnh bớ khi̒ zich Covid-19 bu̒ng fát ta̭i Viḙ̂t Nam, dêểnh ka̭ ni̒ to̒n tính da̒ gi nhân 131 tlươ̒ng hơ̭p ngi ngơ̒ vắc Covid-19. Tất ká kác tlươ̒ng hơ̭p dê̒w ản kắch li thew dủng fác dô̒ kuố Bô̭ I tể. Ka̭ ni̒ ko̒n 2 tlươ̒ng hô ngi ngơ̒ vắc Covid-19 dang kắch li diê̒w tli̭ ta̭i kơ xớ i tể.

Tlước ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 bu̒ng fát tlớ la̭i ớ môô̭ch xổ tính, thă̒nh, BCD tính da̒ chí da̭w kác kấp, ngă̒nh chức năng chiến khi ra̒ xwát, fân lo̭ kác tlươ̒ng hơ̭p tiếp xúc va̒ thư̭c hiḙ̂n áp zṷng kác biḙ̂ fáp kắch li fu̒ hơ̭p, lể mẩw xét ngiḙ̂m dổi vởi kác tlươ̒ng hơ̭p da̒ kwa la̭i kác kwuốc za, kác vu̒ng, khu vư̭c dang kỏ zi̭ch Covid-19. Dă̭c biḙ̂t lưw lỉ kác tlươ̒ng hơ̭p bớ Da̒ Nă̭ng tlớ wê̒l diḙ̂ fương bớ ngă̒i 8/7/2020 dêểnh chi̒ ni̒. Dôô̒ng thơ̒i thưch hiḙ̂n ngiêm ngă̭t wiḙ̂c fân luô̒ng, kắch li, diê̒w tli̭ bêḙ̂nh nhân va̒ thư̭c hiḙ̂n foo̒ng zi̭ch ta̭i kác kơ xớ khảm, chươ bḙ̂nh. Dêểnh 15h ngă̒i 30/7 to̒n tính kỏ 24.433 tlươ̒ng hơ̭p khai bảw tư̭ ngwiḙ̂n, tloong rỉ kỏ 1.313 tlươ̒ng hơ̭p kâ̒n xác minh va̒ tôống hơ̭p kwa hḙ̂ thôổng kwán lit thôông tin Covid-19.

TH


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.