(HBDT) - Thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng la̒ biḙ̂n fáp dơn zán, ré thiê̒n vfa hiḙ̂w kwá nhất tloong kiếm xwát zi̭ch bêênh, dó la̒ khwiển kảw kuố Tố chức I tể thể zởi (WHO). Bớ năm 2008 dêểnh chi̒ ni̒, ngă̒nh I tể nước ha da̒ zwi chi̒, thư̭c hiḙ̂n tốt kác hwa̭t dôô̭ng nhă̒m lan twá thôông diḙ̂p "Thướ thăi vi̒ khức khwé kuố ba̭n va̒ kôô̭ng dôô̒ng” dêểnh kôô̒ng kác thơơ̒ng lớp nhân zân.

 

 

Kác thôn rét tlươ̒ng Mâ̒m non Hơ̭p Kim, xa̭ Kim Lâ̭p (Kim Bôi) vḙ̂ xinh thướ thăi tlước zơ̒ ăn, dắi

Lḙ̂ mít tinh hướng ửng ngă̒i "Thể zởi thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng” zư̭ kiển xḙ ziḙ̂n tha baw khởm 11/10, ta̭i Kung Văn hwả tính. Lḙ̂ mít tinh zo Bô̭ I tể, Kwi̭ Unilever Viḙ̂t Nam fổi hơ̭p kúng UBNZ tính tố chức kwi mô lởn, kỏ xư̭ tham za kuố khânh 500 da̭i biếw, baw gô̒n da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ bô̭, ngă̒nh TƯ, tố chức kwuốc tể ta̭i Viḙ̂t Nam, Xớ I tể môô̭ch xổ tính va̒ hô̭i viên kác dwa̒n thế nhơ thanh niên, fṷ nư̭… Xư̭ kiḙ̂n ản tố chức nhă̒m kêw go̭i xư̭ kwan tâm, ưw tiên kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n cho vḙ̂ xinh kả nhân, vḙ̂ xinh nôông thôn ta̭i Hwa̒ Bi̒nh...

Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Thi̭ Thwí, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể chiê xé: Hwa̒ bi̒nh rất vinh zư̭ ản cho̭n la̒ môô̭ch tloong nhửng dơn vi̭ tố chức mít tinh "Thể zởi thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng” năm 2020.

Thew kháw xát, thôổng kê kuố Bô̭ I tể: khânh môô̭ch nướ kác bêḙ̂nh chiê̒n nhiḙ̂m kỏ tí lḙ̂ vắc kaw tlêênh 100.000 zân như: kủm, tiêw chắi, xốt xwất hwiết, thăi chân mô̒m… la̒ bêḙ̂nh liên kwan dêểnh dác kheḙch, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng. kết kwá ngiên kửw khwa hoo̭c cho thẩi thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng tlước bươ ăn hăi khâw khi di vḙ̂ xinh kỏ thế ngăn chă̭n xư̭ lâi lan kuố mâ̒m bêḙ̂nh, zám ản khânh 50% tlươ̒ng hơ̭p vắc tiêw chắi, hơn 20% kác tlươ̒ng hơ̭p nhiḙ̂m khwấn…. Zo rỉ thướx thăi kôô̒ng xa̒ foo̒ng la̒ wiḙ̂c kâ̒n ản khwiển khích tloong nhân zân.

Chương chi̒nh mít tinh hướng ửng ngă̒i "Thể zởi thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng” năm 2020 ta̭i Kung Văn hwả tính baw khởm 11/10 da̒ ản lêênh ki̭ch bán: Chương chi̒nh văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng zo hoo̭c xinh TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ kản bô̭ ngă̒nh I tể tính biếw ziḙ̂n. Da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w Bô̭ I tể, Kwi̭ Unilever Viḙ̂t Nam fát biếw lan twá thôông diḙ̂p thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng. Fâ̒n kuổ kỏ chương chi̒nh tă̭ng kwa̒ kôô̒ng hiḙ̂n vâ̭t la̒ xa̒ foo̒ng, dác thướ thăi, xươ̭ thẳm…. Thew moong muổn, lḙ̂ mít tinh ta̭w xư̭ lan twá kêw go̭i meḙnh... thúc dấi wiḙ̂c thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng, dớ wiḙ̂c ni̒ tlớ thee̒nh thỏi kwen ha̒ng ngă̒i kuố mối ngươ̒i.

   Lam Ngwiḙ̂t

 

 

 

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí Kwiết tâm tloong kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Tloong thơ̒i zan kwa, thư̭chiḙ̂n kác văn bán chí da̭w kuố tính, hwiḙ̂n, Ban Chí da̭w (BCD) foo̒ng chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-29 hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ chiến khai kwiết liḙ̂t kác biḙ̂n fáp FCZ Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n; lẳnh da̭w, chí da̭w xát xaw, kwiết lwiḙ̂t tloong kôông tác FCZ. Twi nhiên, ngă̒i 10/5, tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ gi nhâ̭n 1 tlươ̒ng hơ̭p ta̭i xỏm Thươ̭ng, xa̭ La̭c Xi̭ zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 (bêḙ̂nh nhân 3433) ản vơ̭ dươ di khảm ở Bêḙ̂nh viḙ̂n K Tan Chiêừ. Bêḙ̂nh nhân 3433 da̒ ản dươa si kắch li, diê̒w tli̭ ta̭i Bêḙ̂nh viên Da khwa tính.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh Thâ̒n tôốc chwi dổ vết, khấn chương kách li

(HBDT) – Tloong ngă̒i 9/5 TF Hwa̒ Bi̒nh gi nhâ̭n liên tiếp 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôông SARS-CoV-2 tloong 1 za di̒nh ta̭i fươ̒ng Dôô̒ng Tiển. Daảng lo nga̭i, kác ka zương tỉnh ni̒ liên kwan dêểnh nhửng diḙ̂ diếm dôông mo̭l kwa la̭i nhơ chơ̭ ngiḙ̂ Fương, ngân ha̒ng, kơ xớ mâ̒m non… Ngăi khâw khi fát hiḙ̂n ka bêḙ̂nh xâm nhâ̭p baw kôô̭ng dôô̒ng, thă̒nh fổ da̒ kấn chương, thâ̒n tôốc thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c chwi vết, kách li kuu̒ng như nhê̒w biḙ̂n fáp meḙnh khác dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch. Oh ngă̒i 15/5, TF Hwa̒ Bi̒nh chỉnh thức thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c za̭n kắch xa̭ hô̭i thew Chí thi̭ xổ 15 kuố Thú tưởng Chỉnh fú

Kiếm xwát chă̭t dớ ngăn chă̭n ngwi kơ buu̒ng fát zi̭ch Covid-19

(HBDT) – LTX: Ka̭ ni̒ ngwi kơ zi̭ch Covid-19 buu̒ng fát ở mức dô̭ rất kaw, ó chí bớ nguô̒n thâm nhâ̭p ngăi ká ớ tloong nước. Kuu̒ng vởi kác diḙ̂ fương, tính tích kư̭c, khấn chương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kiếm xwát, foo̒ng ngươ̒, zám thiếw ngwi kơ zi̭ch bêḙ̂nh. Foỏng viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ kuô̭c tlaw dối kôô̒ng dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Thu Hă̒ng, Zảm dôốc Xớ I tể xuung kweenh vẩn dê̒ ni̒. Khâw ni la̒ nô̭i zuung: