(WBDT) - Vươ̒ kwa ta̠i xa̠ Zân Ha̠, BTV Wiê̠n Dwa̒n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ngă̒i hô̠i "Thwối tleé Ki̒ Xơn hưởng wơ̒l biến dáw va̒ biên zởi thân iêw”. Tham za kỏ tlêênh 300 ĐVTN, ho̠c xinh tlêênh diê̠ ba̒n.ĐV-TTN tham za we chanh vởi chú dê̒ "Ủn iêw biến, dáw kwê hương”

Ta̠i ngă̒i hô̠i, ĐVTN da̒ ản iểng kản bô̠ thwô̠c BCH Kwân xư̠ wiê̠n zởi thiê̠w wơ̒l vi̠ chỉ, ỉ ngiê̠ chiển lươ̠c kuố biến, dáw nước ha; ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh biến dông hiê̠n năi; kwan diếm, chú chương dươ̒ng lổi kuố Dáng va̒ Nha̒ nước mê̒nh tloong wiê̠c zái kwiết chanh chấp biến dáw va̒ báw vê̠ chú kwiê̒n biến, dáw hiê̠n năi; kết kwá dẩw chanh báw vê̠ chú kwiê̒n biến, dáw kuố kwân chúng hái kwân thơ̒i zan kwa...

Ngă̒i hô̠i ko̒n ziê̠n tha kơ̒ng nhê̒w wa̠t dô̠ng xôi nối, ỉ ngiê̠ nhơ: thi we chanh vởi chú dê̒ "Ủn iêw biến, dáw kwê hương”, vởi xư̠ tham za kuố 80 ho̠c xinh dêểnh bớ tlươ̒ng tiếw ho̠c, THCS xa̠ Zân Hwa̒, zaw lưw thế thaw zươ̠ Tlung dwa̒n tên lướ 250, Kông an wiê̠n, ĐVTN xa̠ Zân Hwa̒ va̒ Wiê̠n Dwa̒n Ki̒ Xơn; tă̠ng kwa̒ 3 hô̠ za di̒nh chỉnh xách.

Thông kwa ngă̒i hô̠i, nhă̒m zúp ĐVTN ho̠c xinh hiếw thêm vi̠ chỉ, ỉ ngiê̠ chiển lươ̠c kuố biến, dáw, ku̠ng la̒ zi̠p dớ ĐV-TTN thêế hiê̠n ti̒nh iêw , chách nhiê̠m tloong báw vê̠ chú kwiê̒n biến, dáw thiêng liêng kuố Tố kuốc


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022

(WBDT) – Ngă̒i 22/1 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022, xơ kết ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018

Tâ̭p chung chăm lo kác dổi tươ̭ng iểw thể dớ za di̒nh no̒ i kỏ Thết

(WBDT) – Dó la̒ ỉ kiển chí da̭w tloo̭ng tâm kuố dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính ta̭i hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i năm 2017, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2018 zo Xớ LĐ-TB&XH tính tố chức baw ngă̒i 24/1

Ngă̒i hô̭i “Kơm ngon – Kon khwé” ku̒ng Knorr

(WBĐT) - Ta̭i Ngă̒i hô̭i, 10 hô̭i viên thi̭ chẩn (TC) Vṷ Bán da̒ tham za chenh ta̒i ta̭i fâ̒n thi nổ ăn "Kơm ngon – Kon khwé”. Kết kwá chi̭ Dô̭ Thi̭ Hương – Hô̭i viên fổ Thổng Nhất (TC Vṷ Bán) za̒nh zái nhất.

CLB kản bô̭ tleé tính Wa̒ Bi̒nh ản vinh zanh ta̭i Lḙ̂ tlaw zái thướng ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc za năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 2/12 ta̭i Ha̒ Nô̭i, BCH Tlung ương Dwa̒n fổi hơ̭p mân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tố chức Lḙ̂ khai ma̭c Ngă̒i hô̭i Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc za năm 2017 mân Lḙ̂ tlaw zái thướng Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc gia năn 2017. Ni la̒ xư̭ kiḙ̂n kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tlo̭ng cha̒w mơ̒ng Da̭i hô̭i Dwa̒n to̒n kuốc lâ̒n thử XI, nhiḙ̂m ki̒ 2017 – 2022 xḙ ziḙ̂n tha ta̭i thú dô Ha̒ Nô̭i bớ ngă̒i 10-13/12/2017

4 ho̱c xinh tính ha ản twiên zương ho̱c xinh, xinh viên zân tô̱c thiếw xổ xwất xắc tiêw biếw

(WBDT) – Ta̱i Thú dô Ha̒ Nô̱i, Wí ban Zân tô̱c vươ̒ vổi hơ̱p mân Bô̱ GD&ĐT, T.Ư Dwa̒n Thanh niên kô̱ng xán Hô̒ Chỉ Minh, Da̒i chiê̒n hi̒nh Viê̱t Nam vươ̒ tố chức "Lê̱ twiên zương ho̱c xinh, xinh viên zân tô̱c thiếw xổ xwất xắc tiêw biếw năm 2017”

Viên zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online kết nổl 8 tính, tha̒nh vổ

(WBDT) – Ngă̒i 26/10 ta̠i Xa̒n zaw zi̠ch wiê̠c la̒, Chung tâm Zi̠ch vu̠ Wiê̠c la̒ Wa̒ Bi̒nh (Xớ LĐ-TB&XH) vớ Viên zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online kết nổl 8 tính, tha̒nh vổ Hái Zương, Hưng Iên, Kaw Bă̒ng, Ha̒ Nô̠i, Bắc Ninh, Bắc Zang, Diê̠n Biên va̒ Wa̒ Bi̒nh