(WBDT) - Vươ̒ kwa ta̠i xa̠ Zân Ha̠, BTV Wiê̠n Dwa̒n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ngă̒i hô̠i "Thwối tleé Ki̒ Xơn hưởng wơ̒l biến dáw va̒ biên zởi thân iêw”. Tham za kỏ tlêênh 300 ĐVTN, ho̠c xinh tlêênh diê̠ ba̒n.ĐV-TTN tham za we chanh vởi chú dê̒ "Ủn iêw biến, dáw kwê hương”

Ta̠i ngă̒i hô̠i, ĐVTN da̒ ản iểng kản bô̠ thwô̠c BCH Kwân xư̠ wiê̠n zởi thiê̠w wơ̒l vi̠ chỉ, ỉ ngiê̠ chiển lươ̠c kuố biến, dáw nước ha; ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh biến dông hiê̠n năi; kwan diếm, chú chương dươ̒ng lổi kuố Dáng va̒ Nha̒ nước mê̒nh tloong wiê̠c zái kwiết chanh chấp biến dáw va̒ báw vê̠ chú kwiê̒n biến, dáw hiê̠n năi; kết kwá dẩw chanh báw vê̠ chú kwiê̒n biến, dáw kuố kwân chúng hái kwân thơ̒i zan kwa...

Ngă̒i hô̠i ko̒n ziê̠n tha kơ̒ng nhê̒w wa̠t dô̠ng xôi nối, ỉ ngiê̠ nhơ: thi we chanh vởi chú dê̒ "Ủn iêw biến, dáw kwê hương”, vởi xư̠ tham za kuố 80 ho̠c xinh dêểnh bớ tlươ̒ng tiếw ho̠c, THCS xa̠ Zân Hwa̒, zaw lưw thế thaw zươ̠ Tlung dwa̒n tên lướ 250, Kông an wiê̠n, ĐVTN xa̠ Zân Hwa̒ va̒ Wiê̠n Dwa̒n Ki̒ Xơn; tă̠ng kwa̒ 3 hô̠ za di̒nh chỉnh xách.

Thông kwa ngă̒i hô̠i, nhă̒m zúp ĐVTN ho̠c xinh hiếw thêm vi̠ chỉ, ỉ ngiê̠ chiển lươ̠c kuố biến, dáw, ku̠ng la̒ zi̠p dớ ĐV-TTN thêế hiê̠n ti̒nh iêw , chách nhiê̠m tloong báw vê̠ chú kwiê̒n biến, dáw thiêng liêng kuố Tố kuốc


KÁC TIN KHÁC


Mít tinh, ziê̠w ha̒nh hướng ửng Khảng ha̒nh dô̠ng vo̒ng chôổng ma twỉ


(WBDT) - TP Wa̒ Bi̒nh vươ̒ tố chức mít tinh, ziê̠w ha̒nh hướng ửng Khảng ha̒nh dô̠ng vo̒ng chôổng ma twỉ năm 2017

Báw hiếm i tể - sư̠ an tâm kuố ngươ̒i nge̒w

(WBDT) - Wiê̠n Kim Bôi la̒ 1 tloong 2 dơn vi̠ kuố tính (Kim Bôi va̒ Da̒ Bắc) ản hướng kác chỉnh xách hổ chơ̠ zám nge̒w kuố Nha̒ nước thew Ngi̠ kwiết 30A kuố Chỉnh vú. Tloong dỏ kỏ chỉnh xách hổ chơ̠ 100% thé BHYT cho hô̠ nghe̒w, hô̠ kâ̠n nge̒w va̒ mo̠l zân tô̠c thiếw xổ.

Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2017

WBDT - Ngă̒i 13/6, Ban chí da̠w vâ̠n dô̠ng hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức lê̠ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̠i hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ lảnh da̠w Ban chí da̠w hiển mẩw ti̒nh ngwiê̠n tính, Hô̠i chư thâ̠p dó tính, Tha̒nh úy, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bình.

Mô̠ch xổ diếm mởi kâ̒n lưu ỉ tloong ki̒ thi THPT kuốc za năm 2017

(HBOM)-Vẩn dê̒ dâ̒w tiên kâ̒n vái dớ ỉ so mân mo̠i năm, ki̒ thi năm năi ản tố chức khởm hơn khwáng 10 ngă̒i. Bớ khởm ngă̒i 21/6 hô̠i dôô̒ng thi bắt dâ̒w la̒ viê̠c; khuô̠ng ku̒ng ngă̒i bắt dâ̒w tố chức cho thỉ sinh la̒ thú tu̠c zư̠ thi. Ngă̒i 22/6 thi bô̠ môn ngử văn, toản; ngă̒i 22/6 thi tố hơ̠p ba̒i thi KHTN, ngoa̠i ngư̠ va̒ khởm ngă̒i 24/6 thi tố hơ̠p ba̒i thi KHXH.