(WBDT) - Ta̠i xa̠ Thươ̠ng Bi̒ (Kim Bôi), Tính dwa̒n vwa vổi hơ̠p mân Wiê̠n dwa̒n Kim Bôi tố chức Lê̠ tha kwân va̒ chiến khai kác wa̠t dô̠ng hướng ửng chiển zi̠ch ti̒nh ngwiê̠n "Ki̒ ngí hô̒ng” kấp tính năm 2017. Tham za kỏ 300 ĐVTN, kông nhân, kông chức, viên chức thwô̠c kác dơn vi̠: Xa̠ Thươ̠ng Bi̒, Ha̠ Bi̒, Kin Tiển, Chung Bi̒, Xơn Thwí, Vỉnh Dô̒ng, Dwa̒n thanh niên Kông an wiê̠n, CLB kản bô̠ tleé tính, Dwa̒n thanh niên chi nhảnh xăng râ̒w Wa̒ Bi̒nh va̒ dông dáw ba̒ kon nhân zân xỏm Dâ̒m Xảng, xa̠ Thươ̠ng Bi̒


Da̠i ziê̠n lnh da̠w Tính Dwa̒n, Wiê̠n Kim Bôi, ĐVTN chi nhnh xăng râ̒w Wa̒ Bnh tham za gn biến xân khẩw ni x Thươ̠ng B- kông chi̒nh thanh niên kấp wiê̠n năm 2017.

Chiển zi̠ch ti̒nh ngiê̠n "Ki̒ ngí hô̒ng” ản chiến khai bớ ngă̒i 10/6 - 31/8/2017 vởi vương châm hưởng wơ̒l kác xa̠ vu̒ng xâw, xa, khỏ khăn bă̒ng nhửng wa̠t dô̠ng ti̒nh ngiê̠n kỏ ỉ ngiê̠, gẳn mân nhu kâ̒w thư̠c têể kuố nhân dân. Kwa dỏ nhă̒m vát wi tinh thâ̒n xung kích, ti̒nh ngiê̠n kuố ĐV-TN kông nhân, kông chức, viên chức tleé tloong wiê̠c tham za vát chiến KT - XH; xâi zư̠ng NTM, văn minh dô thi̠, dám báw an xinh xa̠ hô̠i, QP-AN... Thông kwa kác wa̠t dô̠ng ti̒nh ngiê̠n tloong chiển zi̠ch xe̠ ta̠w tha môi tlươ̒ng cho dwa̒n viên, thanh niên la̒ kông chức, viên chức re̒n liê̠n, kôổng hiển va̒ tlướng tha̒nh; kóp vâ̒n hi̒nh tha̒nh lớp thanh niên zâ̒w lo̒ng nhân ải, kỏ bán li̠nh, chỉ twê̠, kỏ khức khwé, kỏ ki̠ năng thư̠c ha̒nh xa̠ hô̠i doỏng kóp cho xư̠ ngiê̠p xâi zư̠ng va̒ báw vê̠ kwê hương, Tố kuốc


Da̠i ziê̠n lnh da̠w Tính Dwa̒n, Wiê̠n Kim Bôi, ĐVTN v CLB Kản bô̠ tleé tính tham za tlôông 200 kâli da xenh, hưng zẩn k thwâ̠t cho hô̠ za di̒nh thương binh, hô̠ kh khăn ản thng.

Ta̠i lê̠ tha kwân, Dwa̒n Thanh niên Chi nhảnh Xăng râ̒w Wa̒ Bi̒nh da̒ tă̠ng biếw chưng hổ chơ̠ xâi zư̠ng kông chi̒nh xân khẩw nối va̒ kái ta̠w wâ̒n ta̠p cho nhân zân xỏm Dâ̒m Tlản, xa̠ Thươ̠ng Bi̒, wiê̠n Kim Bôi vởi zả tli̠ 6 tliê̠w dô̒ng. Tiếp rỉ 300 ĐVTN da̒ chiến khai dô̠i hi̒nh tham za kác wa̠t dô̠ng hướng ửng Chiển zi̠ch ti̒nh ngiê̠n "Ki̒ ngí hô̒ng” như: tham za dố xân nha̒ văn wả vởi tôống ziê̠n tích 450 m2, tli̠ zả 40 tliê̠w dô̒ng; xâi zư̠ng kông chi̒nh "Xân khẩw nối” tli̠ zả 20 tliê̠w dô̒ng; kái ta̠w wâ̒n ta̠p va̒ tlôông 200 kâl bưới zúp dơ̠ kác hô̠ za di̒nh thương binh, chỉnh xách kuố diê̠ vương; tố chức "Ngă̒i thử bắi ti̒nh ngiê̠n” hổ chơ̠ nhân zân zái kwiết thú tu̠c ha̒h chỉnh va̒ kấp dối, la̒ mởi chửng minh thư nhân zân.


                                                                                                 P.V

KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i la̒ “kâ̒w nổl” cho ti̒nh hửw ngi̠ Viê̠t - La̒o ở Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Kéch ni hơn 1 khảng, ba̒ Lê Hái Thiên (Vỏ Chủ ti̠ch Hô̠i hửw nghi̠ Viê̠t Nam - La̒o tính Wa̒ Bi̒nh) vinh zư̠ la̒ tha̒nh viên kuố tính dỏn dwa̒n kông tác kuố Vỏ Chú ti̠ch nước Kô̠ng wa̒ zân chú nhân zân La̒w dêểnh thăm va̒ la̒ wiê̠c ta̠i Wa̒ Bi̒nh. Bất ngơ̒ măng thiểng cha̒w kuố mô̠ch vi̠ khéch mô̠ng za̠: "ổi, kải Thiên, kải khwé chớ... 7 năm hơ mê kă̠p kải”. Ngươ̒i khể thiểng mển rỉ dỏ la̒ ba̒ Xún Thon Xăi Nha Chắc (ngwiên Da̠i xử dă̠c mê̠nh to̒n kwiê̒n kuố La̒o ta̠i Viê̠t Nam). Thăi bắt, mă̠t mơ̒ng, 2 ngươ̒i kă̠p kha̒ nhơ 2 ủn ma̠ng ro̠ch lô ngă̒i kă̠p la̠i...

Hơn 20 va̠n ho̠c xinh tính ha hân hwan bước baw năm ho̠c mởi

(WBD) - Khởm ngă̒i 5/9, mân ha̒ng tliê̠w ho̠c xinh ká nước, hơn 20 va̠n ho̠c xinh tính ha da̒ ku̒ng hân hwan bước baw năm ho̠c mởi. Thư̠c hiê̠n thew hưởng zẩn kuố Bô̠ GD&ĐT, dủng 8h khởm, ta̠i tất ká kác tlươ̒ng ho̠c tlêênh diê̠ ba̒n to̒n tính da̒ ku̒ng dô̒ng lwa̠t ziê̠n tha Lê̠ khai záng năm ho̠c 2017 - 2018. Lảnh da̠w Tính wí, HĐN, UBND, UBMTTQ, kác xớ nga̒nh, hô̠i, dwa̒n thêế kác kấp da̒ dêểnh zư̠ va̒ chiê bui mân nga̒nh zảw zu̠c nhân zi̠p khai záng năm ho̠c mởi

Úng hô̱ “Kwi̱ Khwiển ho̱c” tính 300 tliê̱w dô̒ng

(WBDT) – Ngă̒i 25/8, Kông dwa̒n Bô̱ GTVT va̒ Tâ̱p dwa̒n Râ̒w khỉ Viê̱t Nam tlaw tă̱ng "Kwi̱ Khwiển ho̱c” tính xổ thiê̒n 300 tliê̱w dô̒ng. Zư̱ buối tlaw tă̱ng, kỏ dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính.

Da̱i hô̱i Da̱i biếw Phâ̱t zảw tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử II, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022

(WBDT) – Tloong 2 ngă̒i 16 – 17/8 ta̱i Kung Văn wả tính da̒ ziê̱n tha Da̱i hô̱i Da̱i biếw Phâ̱t zảw tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử II, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022. Zư̱ Da̱i kỏ lảnh da̱w zảw hô̱i Phâ̱t zảw Viê̱t Nam; kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w UBND – HĐND tính, Ban Zân vâ̱n Tính wí, mô̱ch xổ xớ nga̒nh kuố tính va̒ hơn 400 phâ̱t từ tiêw biếw tlêênh diê̱ ba̒n to̒n tính

Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính thăm hói va̒ tă̠ng kwa̒ mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng

(WBDT) - Nhân ri̠p kí niê̠m 70 năm ngă̒i Thương binh liê̠t xi̠ (27/7/1947 - 27/7/2017), khởm ngă̒i 19/7 do̒n kông tác kuố tính zo Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vó bỉ thư tính úy Chú ti̠ch UBND tính la̒ tlướng do̒n da̒ dêểnh thăm hói va̒ tă̠ng kwa̒ kác mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Tham za ku̒ng do̒n kỏ lảnh da̠w Bô̠ CHQS tính; Xớ LĐ-TB&XH; Ngân ha̒ng Dâ̒w tư va̒ Vát chiến tính; lảnh da̠w va̒ da̠i ziê̠n kác ban, nga̒nh tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh

96,94% thỉ xinh ản kông nhâ̠n tốt ngiê̠p THPT Kuốc za 2017

(WBDT) - Xớ GDĐT vươ̒ bảw kảw kết kwá ki̒ thi THPT kuốc za năm 2017