(WBDT) - Ta̠i xa̠ Thươ̠ng Bi̒ (Kim Bôi), Tính dwa̒n vwa vổi hơ̠p mân Wiê̠n dwa̒n Kim Bôi tố chức Lê̠ tha kwân va̒ chiến khai kác wa̠t dô̠ng hướng ửng chiển zi̠ch ti̒nh ngwiê̠n "Ki̒ ngí hô̒ng” kấp tính năm 2017. Tham za kỏ 300 ĐVTN, kông nhân, kông chức, viên chức thwô̠c kác dơn vi̠: Xa̠ Thươ̠ng Bi̒, Ha̠ Bi̒, Kin Tiển, Chung Bi̒, Xơn Thwí, Vỉnh Dô̒ng, Dwa̒n thanh niên Kông an wiê̠n, CLB kản bô̠ tleé tính, Dwa̒n thanh niên chi nhảnh xăng râ̒w Wa̒ Bi̒nh va̒ dông dáw ba̒ kon nhân zân xỏm Dâ̒m Xảng, xa̠ Thươ̠ng Bi̒


Da̠i ziê̠n lnh da̠w Tính Dwa̒n, Wiê̠n Kim Bôi, ĐVTN chi nhnh xăng râ̒w Wa̒ Bnh tham za gn biến xân khẩw ni x Thươ̠ng B- kông chi̒nh thanh niên kấp wiê̠n năm 2017.

Chiển zi̠ch ti̒nh ngiê̠n "Ki̒ ngí hô̒ng” ản chiến khai bớ ngă̒i 10/6 - 31/8/2017 vởi vương châm hưởng wơ̒l kác xa̠ vu̒ng xâw, xa, khỏ khăn bă̒ng nhửng wa̠t dô̠ng ti̒nh ngiê̠n kỏ ỉ ngiê̠, gẳn mân nhu kâ̒w thư̠c têể kuố nhân dân. Kwa dỏ nhă̒m vát wi tinh thâ̒n xung kích, ti̒nh ngiê̠n kuố ĐV-TN kông nhân, kông chức, viên chức tleé tloong wiê̠c tham za vát chiến KT - XH; xâi zư̠ng NTM, văn minh dô thi̠, dám báw an xinh xa̠ hô̠i, QP-AN... Thông kwa kác wa̠t dô̠ng ti̒nh ngiê̠n tloong chiển zi̠ch xe̠ ta̠w tha môi tlươ̒ng cho dwa̒n viên, thanh niên la̒ kông chức, viên chức re̒n liê̠n, kôổng hiển va̒ tlướng tha̒nh; kóp vâ̒n hi̒nh tha̒nh lớp thanh niên zâ̒w lo̒ng nhân ải, kỏ bán li̠nh, chỉ twê̠, kỏ khức khwé, kỏ ki̠ năng thư̠c ha̒nh xa̠ hô̠i doỏng kóp cho xư̠ ngiê̠p xâi zư̠ng va̒ báw vê̠ kwê hương, Tố kuốc


Da̠i ziê̠n lnh da̠w Tính Dwa̒n, Wiê̠n Kim Bôi, ĐVTN v CLB Kản bô̠ tleé tính tham za tlôông 200 kâli da xenh, hưng zẩn k thwâ̠t cho hô̠ za di̒nh thương binh, hô̠ kh khăn ản thng.

Ta̠i lê̠ tha kwân, Dwa̒n Thanh niên Chi nhảnh Xăng râ̒w Wa̒ Bi̒nh da̒ tă̠ng biếw chưng hổ chơ̠ xâi zư̠ng kông chi̒nh xân khẩw nối va̒ kái ta̠w wâ̒n ta̠p cho nhân zân xỏm Dâ̒m Tlản, xa̠ Thươ̠ng Bi̒, wiê̠n Kim Bôi vởi zả tli̠ 6 tliê̠w dô̒ng. Tiếp rỉ 300 ĐVTN da̒ chiến khai dô̠i hi̒nh tham za kác wa̠t dô̠ng hướng ửng Chiển zi̠ch ti̒nh ngiê̠n "Ki̒ ngí hô̒ng” như: tham za dố xân nha̒ văn wả vởi tôống ziê̠n tích 450 m2, tli̠ zả 40 tliê̠w dô̒ng; xâi zư̠ng kông chi̒nh "Xân khẩw nối” tli̠ zả 20 tliê̠w dô̒ng; kái ta̠w wâ̒n ta̠p va̒ tlôông 200 kâl bưới zúp dơ̠ kác hô̠ za di̒nh thương binh, chỉnh xách kuố diê̠ vương; tố chức "Ngă̒i thử bắi ti̒nh ngiê̠n” hổ chơ̠ nhân zân zái kwiết thú tu̠c ha̒h chỉnh va̒ kấp dối, la̒ mởi chửng minh thư nhân zân.


                                                                                                 P.V

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022

(WBDT) – Ngă̒i 22/1 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022, xơ kết ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018

Tâ̭p chung chăm lo kác dổi tươ̭ng iểw thể dớ za di̒nh no̒ i kỏ Thết

(WBDT) – Dó la̒ ỉ kiển chí da̭w tloo̭ng tâm kuố dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính ta̭i hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i năm 2017, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2018 zo Xớ LĐ-TB&XH tính tố chức baw ngă̒i 24/1

Ngă̒i hô̭i “Kơm ngon – Kon khwé” ku̒ng Knorr

(WBĐT) - Ta̭i Ngă̒i hô̭i, 10 hô̭i viên thi̭ chẩn (TC) Vṷ Bán da̒ tham za chenh ta̒i ta̭i fâ̒n thi nổ ăn "Kơm ngon – Kon khwé”. Kết kwá chi̭ Dô̭ Thi̭ Hương – Hô̭i viên fổ Thổng Nhất (TC Vṷ Bán) za̒nh zái nhất.

CLB kản bô̭ tleé tính Wa̒ Bi̒nh ản vinh zanh ta̭i Lḙ̂ tlaw zái thướng ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc za năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 2/12 ta̭i Ha̒ Nô̭i, BCH Tlung ương Dwa̒n fổi hơ̭p mân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tố chức Lḙ̂ khai ma̭c Ngă̒i hô̭i Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc za năm 2017 mân Lḙ̂ tlaw zái thướng Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc gia năn 2017. Ni la̒ xư̭ kiḙ̂n kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tlo̭ng cha̒w mơ̒ng Da̭i hô̭i Dwa̒n to̒n kuốc lâ̒n thử XI, nhiḙ̂m ki̒ 2017 – 2022 xḙ ziḙ̂n tha ta̭i thú dô Ha̒ Nô̭i bớ ngă̒i 10-13/12/2017

4 ho̱c xinh tính ha ản twiên zương ho̱c xinh, xinh viên zân tô̱c thiếw xổ xwất xắc tiêw biếw

(WBDT) – Ta̱i Thú dô Ha̒ Nô̱i, Wí ban Zân tô̱c vươ̒ vổi hơ̱p mân Bô̱ GD&ĐT, T.Ư Dwa̒n Thanh niên kô̱ng xán Hô̒ Chỉ Minh, Da̒i chiê̒n hi̒nh Viê̱t Nam vươ̒ tố chức "Lê̱ twiên zương ho̱c xinh, xinh viên zân tô̱c thiếw xổ xwất xắc tiêw biếw năm 2017”

Viên zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online kết nổl 8 tính, tha̒nh vổ

(WBDT) – Ngă̒i 26/10 ta̠i Xa̒n zaw zi̠ch wiê̠c la̒, Chung tâm Zi̠ch vu̠ Wiê̠c la̒ Wa̒ Bi̒nh (Xớ LĐ-TB&XH) vớ Viên zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online kết nổl 8 tính, tha̒nh vổ Hái Zương, Hưng Iên, Kaw Bă̒ng, Ha̒ Nô̠i, Bắc Ninh, Bắc Zang, Diê̠n Biên va̒ Wa̒ Bi̒nh