(WBDT) - Ta̠i xa̠ Thươ̠ng Bi̒ (Kim Bôi), Tính dwa̒n vwa vổi hơ̠p mân Wiê̠n dwa̒n Kim Bôi tố chức Lê̠ tha kwân va̒ chiến khai kác wa̠t dô̠ng hướng ửng chiển zi̠ch ti̒nh ngwiê̠n "Ki̒ ngí hô̒ng” kấp tính năm 2017. Tham za kỏ 300 ĐVTN, kông nhân, kông chức, viên chức thwô̠c kác dơn vi̠: Xa̠ Thươ̠ng Bi̒, Ha̠ Bi̒, Kin Tiển, Chung Bi̒, Xơn Thwí, Vỉnh Dô̒ng, Dwa̒n thanh niên Kông an wiê̠n, CLB kản bô̠ tleé tính, Dwa̒n thanh niên chi nhảnh xăng râ̒w Wa̒ Bi̒nh va̒ dông dáw ba̒ kon nhân zân xỏm Dâ̒m Xảng, xa̠ Thươ̠ng Bi̒


Da̠i ziê̠n lnh da̠w Tính Dwa̒n, Wiê̠n Kim Bôi, ĐVTN chi nhnh xăng râ̒w Wa̒ Bnh tham za gn biến xân khẩw ni x Thươ̠ng B- kông chi̒nh thanh niên kấp wiê̠n năm 2017.

Chiển zi̠ch ti̒nh ngiê̠n "Ki̒ ngí hô̒ng” ản chiến khai bớ ngă̒i 10/6 - 31/8/2017 vởi vương châm hưởng wơ̒l kác xa̠ vu̒ng xâw, xa, khỏ khăn bă̒ng nhửng wa̠t dô̠ng ti̒nh ngiê̠n kỏ ỉ ngiê̠, gẳn mân nhu kâ̒w thư̠c têể kuố nhân dân. Kwa dỏ nhă̒m vát wi tinh thâ̒n xung kích, ti̒nh ngiê̠n kuố ĐV-TN kông nhân, kông chức, viên chức tleé tloong wiê̠c tham za vát chiến KT - XH; xâi zư̠ng NTM, văn minh dô thi̠, dám báw an xinh xa̠ hô̠i, QP-AN... Thông kwa kác wa̠t dô̠ng ti̒nh ngiê̠n tloong chiển zi̠ch xe̠ ta̠w tha môi tlươ̒ng cho dwa̒n viên, thanh niên la̒ kông chức, viên chức re̒n liê̠n, kôổng hiển va̒ tlướng tha̒nh; kóp vâ̒n hi̒nh tha̒nh lớp thanh niên zâ̒w lo̒ng nhân ải, kỏ bán li̠nh, chỉ twê̠, kỏ khức khwé, kỏ ki̠ năng thư̠c ha̒nh xa̠ hô̠i doỏng kóp cho xư̠ ngiê̠p xâi zư̠ng va̒ báw vê̠ kwê hương, Tố kuốc


Da̠i ziê̠n lnh da̠w Tính Dwa̒n, Wiê̠n Kim Bôi, ĐVTN v CLB Kản bô̠ tleé tính tham za tlôông 200 kâli da xenh, hưng zẩn k thwâ̠t cho hô̠ za di̒nh thương binh, hô̠ kh khăn ản thng.

Ta̠i lê̠ tha kwân, Dwa̒n Thanh niên Chi nhảnh Xăng râ̒w Wa̒ Bi̒nh da̒ tă̠ng biếw chưng hổ chơ̠ xâi zư̠ng kông chi̒nh xân khẩw nối va̒ kái ta̠w wâ̒n ta̠p cho nhân zân xỏm Dâ̒m Tlản, xa̠ Thươ̠ng Bi̒, wiê̠n Kim Bôi vởi zả tli̠ 6 tliê̠w dô̒ng. Tiếp rỉ 300 ĐVTN da̒ chiến khai dô̠i hi̒nh tham za kác wa̠t dô̠ng hướng ửng Chiển zi̠ch ti̒nh ngiê̠n "Ki̒ ngí hô̒ng” như: tham za dố xân nha̒ văn wả vởi tôống ziê̠n tích 450 m2, tli̠ zả 40 tliê̠w dô̒ng; xâi zư̠ng kông chi̒nh "Xân khẩw nối” tli̠ zả 20 tliê̠w dô̒ng; kái ta̠w wâ̒n ta̠p va̒ tlôông 200 kâl bưới zúp dơ̠ kác hô̠ za di̒nh thương binh, chỉnh xách kuố diê̠ vương; tố chức "Ngă̒i thử bắi ti̒nh ngiê̠n” hổ chơ̠ nhân zân zái kwiết thú tu̠c ha̒h chỉnh va̒ kấp dối, la̒ mởi chửng minh thư nhân zân.


                                                                                                 P.V

KÁC TIN KHÁC


Hô̱i LHPN tính vát dôô̱ng ngă̒i thử 7 “Xenh – Khe̱ch – Thốch”

(WBDT) – Ngă̒i 24/10 ta̱i xa̱ Vong Vủ, Hô̱i LHPN tính da̒ vổi hơ̱p mân UBND wiê̱n Tân La̱c tố chức lê̱ vát dôô̱ng ngă̒i thử 7 "Xenh – Khe̱ch – Thốch”, xâi zư̱ng "za di̒nh kiếw mâ̱w’ năm 2017.

Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng: Tlaw 300 khất ho̱c bôống cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 23/10 Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng (thuô̱c Tâ̱p dwa̒n Charm Vít – Ha̒n Kuốc) vổi hơ̱p kơ̒ng Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính tố chức lê̱ tlaw ho̱c bôống cho 300 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017. Zư̱ lê̱ tlaw ho̱c bôống kỏ ba̒ Lee Mi Yon, Kôông xử kiêm Tôống lảnh xư̱ kwản Ha̒n Kuốc ta̱i Viê̱t Nam; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̱ch UBND tính; ông Lee Dae Bong, Chú ti̱ch Tâ̱p dwa̒n Charm Vít va̒ lảnh da̱w kông ti TNHH xân golf Vươ̱ng Wa̒ng; Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính ku̒ng nhê̒w kác thâ̒i kô zảw va̒ 300 ủn ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ kuố 11 wiê̱n, tha̒nh vổ.

Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017

(WBDT) – Khởm ngă̒i 23/9 ta̠i xa̠ Tủ Xơn (Kim Bôi) Bô̠ Ta̒i ngwiên Môi tlươ̒ng vổi hơ̠p mân UBND tính Wa̒ Bi̒nh, Da̠i xử kwản Australia ta̠i Viê̠t Nam tố chức Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ: Vỏ Twẩn Nhân, Thử tlướng Bô̠ TN-MT; Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính mân da̠i ziê̠n kác xớ, nga̒nh, kác dwa̒n thế - xa̠ hô̠i, diê̠ vương tloong tính

Thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho bê̠nh nhân chă̠l thâ̠n ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khuô̠ng 14/9 Dwa̒n thanh niên Bảw Wa̒ Bi̒nh, Kông an TP Wa̒ Bi̒nh, Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, Ban Zân tô̠c tính da̒ vổi hơ̠p tố chức thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho 25 bê̠nh nhân dang chă̠l thâ̠n nhân ta̠w ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, mối mô̠ch khất kwa̒ tli̠ zả 300.000 dô̒ng.

Ba̒n zaw 2 Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ

(WBDT) – Hô̱i dô̒ng Dô̱i tha̒nh vổ vươ̒ tố chức lê̱ ba̒n zaw Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho za di̒nh 2 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ ta̱i xỏm Mẳi 4, xa̱ Wa̒ Bi̒nh. Ni kông chi̒nh văng non kuố dô̱i viên tha̒nh vổ cha̒w mư̒ng Da̱i hô̱i Dwa̒n kác kấp, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022.

122 xinh viên mởi kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn ản nhâ̱n ho̱c bôống “Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng”

(WBDT) - "Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng” la̒ mô̱ch ho̱c bôống năm tloong chương chi̒nh "Vi̒ ngă̒i zaw vát chiến” kuố Bảw Thuối tleé, tha dơ̒i baw năm 2003 vởi 27 khất ho̱c bôống dâ̒w tiên ản tlaw cho các xinh viên mởi tính Kwáng Tli̱. Ku̒ng mân xư̱ úng hô̱ kuố dông dáw ba̱n do̱c Bảw Thuối tleé, mổi năm xổ lươ̱ng khất ho̱c bôống "Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng” tăng râ̒n, va̱m vi vu̒ng miê̒n miê̒n ku̒ng vớ rôô̱ng. Dêểnh năi, ho̱c bôống da̒ hổ chơ̱ khwáng 15.000 xinh viên mởi hwa̒n kánh khỏ khăn dêểnh mân tlươ̒ng Da̱i ho̱c, Kaw dắng vởi tôống xổ thiền hơn 75 tí dô̒ng. Bớ ho̱c bôống ni̒, nhê̒w xinh viên da̒ tha tlươ̒ng, kor nhê̒w doỏng kóp cho xa̱ hô̱i.