(HBDT) – Ngă̒i 19/1 Hiwḙ̂n Dwa̒n Mai Châw, Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam hwiḙ̂n Mai Châw da̒ fổi hơ̭p Pơ̭i Kṷm Dwa̒n xa̭ thi̭ chẩn xổ 4 kuố Hwiḙ̂n Dwa̒n Vṷ Thư̭ (tính Thải Bi̒nh) tố chức chương chi̒nh ti̒nh ngwiḙ̂n vởi chú dê̒ "Ẩm áp muô̒ dôông 2019” ta̭i xa̭ Na̒ Me̒w (Mai Châw)


Ta̭i chương chi̒nh, dwa̒n tính ngwiḙ̂n da̒ tlaw tă̭ng kác ủn hoo̭c xinh tlươ̒ng Tiếw hoo̭c va̒ tlươ̒ng Mâ̒m Non kuố xa̭ Na̒ Me̒w hơn 200 khất kwa̒. Tloong rỉ tă̭ng kác ủn hoo̭c xinh Tiêw hoo̭c 118 khất kwa̒, môô̭ch khất 20 kwiến vớ, tă̭ng thêm 300 kg kảw cho 30 ủn hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn, môô̭ch khất 10 kg, tă̭ng nha̒ tlươ̒ng 200 kg kảw. Ớ tlươ̒ng Mâ̒m Non dwa̒n tă̭ng 90 bô̭ kwâ̒n ảw, tất mởi, 100 thủl beẻnh kḙw, 20 chăn ẩm mởi va̒ 100 kg kảw cho nha̒ tlươ̒ng. Wa̒i tha, dwa̒n ko̒n tă̭ng 42 khất kwa̒ cho kác hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w va̒ chư̭c tiếp thăm hói tă̭ng kwa̒ cho 10 hô̭ za di̒nh kỏ hwa̒n kắnh dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố xỏm Na̒ Mo, xa̭ Na̒ me̒w. Tôống zả tli̭ kwa̒ tă̭ng kuố chương chi̒nh la̒ 45 tliḙ̂w dôô̒ng.


Tloong khuôn khố chương chi̒nh, dwa̒n tính ngwiḙ̂n tă̭ng ka̒ cho kác hô̭ za di̒nh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn kuố xỏm Na̒ Mo, xa̭ Na̒ Me̒w (Mai Châw)Dwa̒n tính ngwiḙ̂n tă̭ng chăn ẩm, kwâ̒n ảw mởi va̒ beẻnh kḙw cho kác ủn hoo̭c xinh Tlươ̒ng Mâ̒m Non xa̭ Na̒ Me̒w (Mai Châw)

Chương chi̒nh da̒ thê shiḙ̂n tinh thâ̒n xung kích, chắch nhiḙ̂m kuố DVTN tloong hwa̭t dôô̭ng an xinh xa̭ hô̭i, la̒ môi tlươ̒ng dớ DVTN kác dơn vi̭ zwa lưw, hoo̭c tâ̭p kinh ngiḙ̂p tloong thư̭c hiḙ̂n kôông tác Dwa̒n, foong tla̒w thanh thiểw niên. Nhửng mỏn kwa̒ tă̭ng da̒ kóp fâ̒n chiê xé khỏ khăn cho kác hoo̭c xinh nge̒w, hô̭ za di̒nh khỏ khăn, nhất la̒ thơ̒i diếm Thết Nam mởi Kí Hơ̭i 2019 dang kâ̭n kê̒.

KÁC TIN KHÁC


Hiḙ̂w kwá Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp

(HBDT) – Ngăi tloong lḙ̂ khai zaáng va̒ Ngă̒i to̒n zân dươ rét dêểnh tlươ̒ng năm ho 2019 – 2020, ha̒ng ngi̒n fâ̒n kwa̒, khất hoo̭c bôống tli̭ zả ha̒ng tí dôô̒ng da̒ ản Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp, kác tố chức, kả nhân, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ háw tâm... tlaw dêểnh hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Thôông kwa kác hwa̭t dôô̭ng ni̒, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ fát hwi ản vai tlo̒ tiên foong, khơi gơ̭i xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i dổi vởi hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i.

Tôống kết law zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.

Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.

Chung thăi dấi lu̒i bêênh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Bêênh tan mẩw bấm xinh (Thlalassemia) la̒ bêênh hwiết hoo̭c zi chiê̒n bấm xinh fố biển nhất thể zởi, tloong rỉ Viḙ̂t Nam la̒ môô̭ch tloong nhửng nước kỏ tí lḙ̂ zoong zen bêḙ̂nh kaw. Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ tí lḙ̂ gen bêḙ̂nh kaw kuố ká nước. Tlalassenmia dớ la̭i hâ̭w kwá nă̭ng nê̒ dổi vởi ngươ̒i bêḙ̂nh, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.