(HBDT) – Zo ánh hướng kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính bớ ngă̒i 3 – 4/8 kỏ mươ to dêểnh rất to. Nhơ̒ chú dôô̭ng tloong kôông tác ửng fỏ, cho rêênh chăng kỏ thiḙ̂t ha̭i wê̒l mo̭l. Twi nhiên tỉnh dêểnh 16h ngă̒i 4/8, kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ kỏ thiḙ̂t ha̭i wê̒l nha̒ kướ, ta̒i xán, hwa mâ̒w, chăn ruôi, zaw thông... Kṷ thế nhơ khâw:


 Tiển mương ta̭i xa̭ Liên Hwa̒ (La̭c Thwí) bi̭ bế zo mươ lṷ.

*  Ta̭i hwiḙ̂n Mai Châw, kỏ 22 hô̭ bi̭ ngâ̭p, 7 hô̭ bi̭ lớ dất, 9 hô̭ bi băl mải; 4 ha khâ̭w, tói bi̭ dác tla̒n kwa. Wê̒l kôông chi̒nh zaw thôông, kỏ 46 diếm xa̭t lớ ta lwi, tloong rỉ 45 diếm xa̭t lớ zương, 1 diếm xa̭t lớ ta lwi âm; 1 kâw zân xinh bi̭ kwẩn tlô̒i. Wê̒l thwí lơ̭i, kỏ 100m mương bi̭ xa̭t, lớ,bu̒i lấp, 250 mương bi̭ xâ̭p, kuổn tlô̒i. Wa̒i tha 20m tươ̒ng baw xân vâ̭n dôô̭ng bi̭ tlôốc, 1 kô̭t diḙ̂n ha̭ thể tlôốc va̒ 1kô̭t bi̭ ngiêng.

* Ta̭i hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, kỏ 5 nha̒ zân, 1 nha̒ văn hwả bi̭ ngâ̭p lṷt; thiḙ̂t ha̭i 105 ha lo̭; 32,5ha hwa mâ̒w; xa̭t lớ 10 ma dươ̒ng be tôông; bế 2 bai.

* Ta̭i hwiḙ̂n Lương Xơn, môô̭ch xổ nha̒ hư hoóng, ngâ̭p za̒w kṷc bô̭; 24,5 ha rố bi̭ lớ. Xa̭ Hơ̭p Hwa̒ tlôốc 35m tươ̒n baw nha̒ biê tướng niḙ̂m kaw 1,5m; hư hoóng dwa̭n dươ̒ng zaw thôông xa̭ Hơ̭p Thanh za̒i 150m, rôô̭ng 4 m va̒ hư hoóng dươ̒ng kấp fổi xa̭ Tlung Xơn za̒i 30m.

* Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí, ha̒ng chṷc ha lo̭, hwa mâ̒w, thâw, dâ̭w kác lo̭i bi̭ ngâ̭p; 120 kon za kâ̒m chết; ảng khả Khu 8, Khu 12 thi̭ chẩn Chi Nê kỏ 2 diếm bi̭ ngâ̭p; dươ̒ng 21A xa̭ Fủ Tha̒nh 1 diếm bi̭ ngâ̭p va̒ 1 diếm ta̭i xa̭ Thanh Nông.

* Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Xơn, xa̭ Miê̒n Dô̒l xa̭t lớ 3 diếm tlêênh tiển dươ̒ng xỏm Voi di xỏm Thăn Tlêênh, khổi lươ̭ng dất dả ước tỉnh 250m3, fương tiḙ̂n chăngkwa la̭i ản, lư̭c lươ̭ng kôông an, zân kwân xa̭ dang tiển ha̒nh thôông twiển. Kác xa̭ Ngo̭c Xơn, Ngo̭c Lâw kỏ nhê̒w diếm xa̭t lớ, xỏi moo̒nh gâi ách tác zaw thôông. 2 xa̭ Twân Da̭w fái zi chiến 4 hô̭ zân va̒ kác xa̭ Văn Xơn zi chiến 32 hô̭ zân khói vu̒ng ngwi kơ kaw xa̭t lớ dất.

* Ta̭i tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, mươ to la̒ xa̭t xế dô̒l, bu̒l dất, khṷ baw 1 hô̭ la̒ riḙ̂ tươ̒ng va̒ khôống mải nha̒ ớ xỏm Tlung, xa̭ Tlung Minh. Ngâ̭p ủng khwáng 150 ha dất tlôông lo̭ va̒ khwáng 40 ha ziḙ̂n tích ruôi tlôô̒ng thwí xán; 0,08 ha dất na̒ bi̭ dất khṷ bu̒l lấp. Khu vư̭c xỏm Mẳi 4, xa̭ Hwa̒ Bi̒nh kỏ 2 hô̭ tlêênh boo̭ch dô̒l fái zi zơ̒i nha̒ văn hwả xa̭. Xa̭ Thải Thi̭nh xa̭t lớ ta lwi dô̒l zoo̭c ảng khả Vôl – Thẩw la̒ hoóng kôổng dang thi kôông va̒ xâ̭p ảng khả bê tông khu vư̭c dâ̒w xỏm Vôl...

* Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, xế lớ dất baw nha̒ 24 nha, 4 nha̒ bi̭ băl mải. Lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ xơ tản khấn kấp mo̭l va̒ ta̒i xán kuố 2 nha̒ ta̭i xỏm Ko̒ Fă̒i, xa̭ Tân Minh. Ta̭i kác xa̭, thi̭ chẩn, nhê̒w ziḙ̂n tích lo̭, hwa mâ̒w bi̭ rác za̒w kwẩn tlô̒i, dất, khṷ bu̒l lấp. Môô̭ch xổ tiển dươ̒ng ta̭i kác xa̭ Hiê̒n Lương, Iên Hwa̒, Dô̒ng Ruô̭ng, Záp Dắt bi̭ tắc zo xa̭t lớ. Kâ̒w bê tôông za̒i 8m, rôô̭ng 2 m ta̭i thôn Kông, thi̭ chẩn Da̒ Bắc xâ̭p hwa̒n twa̒n.

* Ta̭i hwiḙ̂n Kaw Fong, ngâ̭p kṷc bô̭ khwáng 10ha lo̭ ta̭i kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Tiển dươ̒ng 444 xa̭ Tâi Fong di xa̭ Iên Thươ̭ng bi̭ xa̭t lớ 3 diếm ta̭i xa̭ Iên Lâ̭p, Iên Thươ̭ng. Tôống khổi lươ̭ng dất, khuu bi̭ xa̭t xế khwáng 1.000m3, tiển dươ̒ng 435B xa̭ Bi̒nh Thanh di xa̭ Thung Nai bi̭ xa̭t 5 diếm ta̭i kác xỏm Mu, xa̭ Thung Nai; xỏm Mô̭ 1, xỏm Tlảng, xa̭ Bi̒nh Thanh. Tôống khổi lươ̭ng dất, khṷ bi̭ xa̭t xế khwág 2.000m3.

*Ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c, kỏ 3 hô̭ bi̭ xế dất ba wnha̒, da̒ ản zi zơ̒i mo̭l va̒ ta̒i xán; ngâ̭p ủng khwáng 75 ha lo̭ va̒ kâl mâ̒w. Ả ng khả di xỏm Xôm, xa̭ Nam Xơn  bi̭ xa̭t ta twi âm za̒i khwáng 15m; ảng khả xỏm Ko̒ di xỏm Hông, xa̭ Twân Lô̭ bi̭ xế ta lwi zương za̒i khwáng 10m; tiển khả 435 xa̭ ngo̒i Hwa di thi kôông xa̭t lớ nhê̒w do̭n za̒i khwáng 264m, khổi lươ̭ng dất khṷ khwáng 1.770m3; ảng khả di xỏn Khiê̒ng, xa̭ Fủ Kươ̒ng xỏi, tlô̒i hoóng mă̭t ảng khả khwáng 30m

* Ta̭i hwiḙ̂n Kim Bôi, xế la̒l baw khânh nha̒ 5 hô̭ zân ; 18 ha lo̭, hwa mâ̒w bi̭ ngâ̭p. Ảng khả zaw thôông nôông thôn bi̭ mươ lṷ la̒ hư hoóng 80m ta̭i xa̭ Thươ̭ng Bi̒; xa̭t lớ 10m ảng khả ớ xa̭ Hu̒ng Tiển, 8 mẳi thwí lwân bi̭ dất, khṷ bu̒l lấp; 8m mương nô̭i dôô̒ng bi̭ dác za̒w kuổn tlôi.

Tlước thiḙ̂t ha̭i zo mươ, za̒w gâi tha, chỉnh kwiê̒n kác diḙ̂ fương da̒ chú dôô̭ng hwi dôô̭ng lư̭c lươ̭ng, fương tiḙ̂n dớ khắc fṷc hâ̭w kwá; kẳm biến kánh kảw, chăng zâi hu vư̭c ngwi hiếm, kác diếm xa̭t lớ, khu vư̭c ngâ̒m bi̭ ngâ̭p dác kẩm fương tiḙ̂n va̒ mo̭l kwa la̭i. Thươ̒ng xwiên kứ mo̭l thuổng kác xa̭ dớ hưởng zâ̭n, chí da̭w xơ tản, zi chiến zân tha khói khu vư̭c kỏ ngwi kơ i̭ xa̭t lớ dám báw an twa̒n cho ngươ̒i zân. Xớ ZTVT chí da̭w kác dơn vi̭ kwán lỉ dươ̒ng bô̭ khấn chương hwi dôô̭ng lư̭c lươ̭ng, mẳi moóc thiết bi̭ ro̭n dất, dám báw zaw thôông dôô̒ng thơ̒i kác chư̭c ta̭i kác vi̭ chỉ ngâ̒m dác ngâ̭p khu.

                                                                                                     PV

KÁC TIN KHÁC


Hô̭i Chư thâ̭p đó tính: Thiết thư̭c hướng ửng Khảng nhân da̭w, chung thăi dấi lu̒i Covid-19

(HBDT) – Hướng ửng khảng nhân da̭w nam 2020 vởi chú dê̒ "Chung thăi vi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng”, thơ̒i zan kwa kác kấp Hô̭i chư thâ̭p dó (CTD) tính tích kư̭c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i tính chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ dổi vởi mo̭l nge̒w, hừan kaznhs khỏ khazn, nhất là thời diếm zịch Covid-19 ziển biển fức tạp.

Ngă̒nh Zảw zṷc nổ lư̭c vươ̭t kwa zi̭ch Covid-19, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw kép

(HBDT) – Khâw hơn 3 khảng hoo̭c xinh ngí hoo̭c dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, ngă̒i 11/5, to̒n bô̭ hoo̭c xinh kác kấp da̒ di hoo̭c tlớ la̭i. Năm hoo̭c 2019 – 2020 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xḙ kết thúc baw ngă̒i 15/7. Như vâ̭i ngă̒nh Zảw zṷc (ZZ) kòn chươ dâ̒i 2 khảng dớ zô̒n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép: hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019- 2020 va̒ dám baw an twa̒n cho hoo̭c xinh tlước zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19