(HBDT) – Zo ánh hướng kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính bớ ngă̒i 3 – 4/8 kỏ mươ to dêểnh rất to. Nhơ̒ chú dôô̭ng tloong kôông tác ửng fỏ, cho rêênh chăng kỏ thiḙ̂t ha̭i wê̒l mo̭l. Twi nhiên tỉnh dêểnh 16h ngă̒i 4/8, kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ kỏ thiḙ̂t ha̭i wê̒l nha̒ kướ, ta̒i xán, hwa mâ̒w, chăn ruôi, zaw thông... Kṷ thế nhơ khâw:


 Tiển mương ta̭i xa̭ Liên Hwa̒ (La̭c Thwí) bi̭ bế zo mươ lṷ.

*  Ta̭i hwiḙ̂n Mai Châw, kỏ 22 hô̭ bi̭ ngâ̭p, 7 hô̭ bi̭ lớ dất, 9 hô̭ bi băl mải; 4 ha khâ̭w, tói bi̭ dác tla̒n kwa. Wê̒l kôông chi̒nh zaw thôông, kỏ 46 diếm xa̭t lớ ta lwi, tloong rỉ 45 diếm xa̭t lớ zương, 1 diếm xa̭t lớ ta lwi âm; 1 kâw zân xinh bi̭ kwẩn tlô̒i. Wê̒l thwí lơ̭i, kỏ 100m mương bi̭ xa̭t, lớ,bu̒i lấp, 250 mương bi̭ xâ̭p, kuổn tlô̒i. Wa̒i tha 20m tươ̒ng baw xân vâ̭n dôô̭ng bi̭ tlôốc, 1 kô̭t diḙ̂n ha̭ thể tlôốc va̒ 1kô̭t bi̭ ngiêng.

* Ta̭i hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, kỏ 5 nha̒ zân, 1 nha̒ văn hwả bi̭ ngâ̭p lṷt; thiḙ̂t ha̭i 105 ha lo̭; 32,5ha hwa mâ̒w; xa̭t lớ 10 ma dươ̒ng be tôông; bế 2 bai.

* Ta̭i hwiḙ̂n Lương Xơn, môô̭ch xổ nha̒ hư hoóng, ngâ̭p za̒w kṷc bô̭; 24,5 ha rố bi̭ lớ. Xa̭ Hơ̭p Hwa̒ tlôốc 35m tươ̒n baw nha̒ biê tướng niḙ̂m kaw 1,5m; hư hoóng dwa̭n dươ̒ng zaw thôông xa̭ Hơ̭p Thanh za̒i 150m, rôô̭ng 4 m va̒ hư hoóng dươ̒ng kấp fổi xa̭ Tlung Xơn za̒i 30m.

* Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Thwí, ha̒ng chṷc ha lo̭, hwa mâ̒w, thâw, dâ̭w kác lo̭i bi̭ ngâ̭p; 120 kon za kâ̒m chết; ảng khả Khu 8, Khu 12 thi̭ chẩn Chi Nê kỏ 2 diếm bi̭ ngâ̭p; dươ̒ng 21A xa̭ Fủ Tha̒nh 1 diếm bi̭ ngâ̭p va̒ 1 diếm ta̭i xa̭ Thanh Nông.

* Ta̭i hwiḙ̂n La̭c Xơn, xa̭ Miê̒n Dô̒l xa̭t lớ 3 diếm tlêênh tiển dươ̒ng xỏm Voi di xỏm Thăn Tlêênh, khổi lươ̭ng dất dả ước tỉnh 250m3, fương tiḙ̂n chăngkwa la̭i ản, lư̭c lươ̭ng kôông an, zân kwân xa̭ dang tiển ha̒nh thôông twiển. Kác xa̭ Ngo̭c Xơn, Ngo̭c Lâw kỏ nhê̒w diếm xa̭t lớ, xỏi moo̒nh gâi ách tác zaw thôông. 2 xa̭ Twân Da̭w fái zi chiến 4 hô̭ zân va̒ kác xa̭ Văn Xơn zi chiến 32 hô̭ zân khói vu̒ng ngwi kơ kaw xa̭t lớ dất.

* Ta̭i tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, mươ to la̒ xa̭t xế dô̒l, bu̒l dất, khṷ baw 1 hô̭ la̒ riḙ̂ tươ̒ng va̒ khôống mải nha̒ ớ xỏm Tlung, xa̭ Tlung Minh. Ngâ̭p ủng khwáng 150 ha dất tlôông lo̭ va̒ khwáng 40 ha ziḙ̂n tích ruôi tlôô̒ng thwí xán; 0,08 ha dất na̒ bi̭ dất khṷ bu̒l lấp. Khu vư̭c xỏm Mẳi 4, xa̭ Hwa̒ Bi̒nh kỏ 2 hô̭ tlêênh boo̭ch dô̒l fái zi zơ̒i nha̒ văn hwả xa̭. Xa̭ Thải Thi̭nh xa̭t lớ ta lwi dô̒l zoo̭c ảng khả Vôl – Thẩw la̒ hoóng kôổng dang thi kôông va̒ xâ̭p ảng khả bê tông khu vư̭c dâ̒w xỏm Vôl...

* Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, xế lớ dất baw nha̒ 24 nha, 4 nha̒ bi̭ băl mải. Lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ xơ tản khấn kấp mo̭l va̒ ta̒i xán kuố 2 nha̒ ta̭i xỏm Ko̒ Fă̒i, xa̭ Tân Minh. Ta̭i kác xa̭, thi̭ chẩn, nhê̒w ziḙ̂n tích lo̭, hwa mâ̒w bi̭ rác za̒w kwẩn tlô̒i, dất, khṷ bu̒l lấp. Môô̭ch xổ tiển dươ̒ng ta̭i kác xa̭ Hiê̒n Lương, Iên Hwa̒, Dô̒ng Ruô̭ng, Záp Dắt bi̭ tắc zo xa̭t lớ. Kâ̒w bê tôông za̒i 8m, rôô̭ng 2 m ta̭i thôn Kông, thi̭ chẩn Da̒ Bắc xâ̭p hwa̒n twa̒n.

* Ta̭i hwiḙ̂n Kaw Fong, ngâ̭p kṷc bô̭ khwáng 10ha lo̭ ta̭i kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Tiển dươ̒ng 444 xa̭ Tâi Fong di xa̭ Iên Thươ̭ng bi̭ xa̭t lớ 3 diếm ta̭i xa̭ Iên Lâ̭p, Iên Thươ̭ng. Tôống khổi lươ̭ng dất, khuu bi̭ xa̭t xế khwáng 1.000m3, tiển dươ̒ng 435B xa̭ Bi̒nh Thanh di xa̭ Thung Nai bi̭ xa̭t 5 diếm ta̭i kác xỏm Mu, xa̭ Thung Nai; xỏm Mô̭ 1, xỏm Tlảng, xa̭ Bi̒nh Thanh. Tôống khổi lươ̭ng dất, khṷ bi̭ xa̭t xế khwág 2.000m3.

*Ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c, kỏ 3 hô̭ bi̭ xế dất ba wnha̒, da̒ ản zi zơ̒i mo̭l va̒ ta̒i xán; ngâ̭p ủng khwáng 75 ha lo̭ va̒ kâl mâ̒w. Ả ng khả di xỏm Xôm, xa̭ Nam Xơn  bi̭ xa̭t ta twi âm za̒i khwáng 15m; ảng khả xỏm Ko̒ di xỏm Hông, xa̭ Twân Lô̭ bi̭ xế ta lwi zương za̒i khwáng 10m; tiển khả 435 xa̭ ngo̒i Hwa di thi kôông xa̭t lớ nhê̒w do̭n za̒i khwáng 264m, khổi lươ̭ng dất khṷ khwáng 1.770m3; ảng khả di xỏn Khiê̒ng, xa̭ Fủ Kươ̒ng xỏi, tlô̒i hoóng mă̭t ảng khả khwáng 30m

* Ta̭i hwiḙ̂n Kim Bôi, xế la̒l baw khânh nha̒ 5 hô̭ zân ; 18 ha lo̭, hwa mâ̒w bi̭ ngâ̭p. Ảng khả zaw thôông nôông thôn bi̭ mươ lṷ la̒ hư hoóng 80m ta̭i xa̭ Thươ̭ng Bi̒; xa̭t lớ 10m ảng khả ớ xa̭ Hu̒ng Tiển, 8 mẳi thwí lwân bi̭ dất, khṷ bu̒l lấp; 8m mương nô̭i dôô̒ng bi̭ dác za̒w kuổn tlôi.

Tlước thiḙ̂t ha̭i zo mươ, za̒w gâi tha, chỉnh kwiê̒n kác diḙ̂ fương da̒ chú dôô̭ng hwi dôô̭ng lư̭c lươ̭ng, fương tiḙ̂n dớ khắc fṷc hâ̭w kwá; kẳm biến kánh kảw, chăng zâi hu vư̭c ngwi hiếm, kác diếm xa̭t lớ, khu vư̭c ngâ̒m bi̭ ngâ̭p dác kẩm fương tiḙ̂n va̒ mo̭l kwa la̭i. Thươ̒ng xwiên kứ mo̭l thuổng kác xa̭ dớ hưởng zâ̭n, chí da̭w xơ tản, zi chiến zân tha khói khu vư̭c kỏ ngwi kơ i̭ xa̭t lớ dám báw an twa̒n cho ngươ̒i zân. Xớ ZTVT chí da̭w kác dơn vi̭ kwán lỉ dươ̒ng bô̭ khấn chương hwi dôô̭ng lư̭c lươ̭ng, mẳi moóc thiết bi̭ ro̭n dất, dám báw zaw thôông dôô̒ng thơ̒i kác chư̭c ta̭i kác vi̭ chỉ ngâ̒m dác ngâ̭p khu.

                                                                                                     PV

KÁC TIN KHÁC


Hiḙ̂w kwá Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp

(HBDT) – Ngăi tloong lḙ̂ khai zaáng va̒ Ngă̒i to̒n zân dươ rét dêểnh tlươ̒ng năm ho 2019 – 2020, ha̒ng ngi̒n fâ̒n kwa̒, khất hoo̭c bôống tli̭ zả ha̒ng tí dôô̒ng da̒ ản Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp, kác tố chức, kả nhân, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ háw tâm... tlaw dêểnh hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Thôông kwa kác hwa̭t dôô̭ng ni̒, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ fát hwi ản vai tlo̒ tiên foong, khơi gơ̭i xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i dổi vởi hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i.

Tôống kết law zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.

Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.

Chung thăi dấi lu̒i bêênh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Bêênh tan mẩw bấm xinh (Thlalassemia) la̒ bêênh hwiết hoo̭c zi chiê̒n bấm xinh fố biển nhất thể zởi, tloong rỉ Viḙ̂t Nam la̒ môô̭ch tloong nhửng nước kỏ tí lḙ̂ zoong zen bêḙ̂nh kaw. Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ tí lḙ̂ gen bêḙ̂nh kaw kuố ká nước. Tlalassenmia dớ la̭i hâ̭w kwá nă̭ng nê̒ dổi vởi ngươ̒i bêḙ̂nh, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.