(HBDT) – Ngă̒i 16/6 hwiḙ̂n Iên Thwí hwa̒n tha̒nh wiḙ̂c lể ỉ kiển kứ chi wê̒l wiḙ̂c xắp xếp dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭. Tí lḙ̂ ngươ̒i zân dôô̒ng ỉ, dôô̒ng thwâ̭n ớ kác diḙ̂ fương dê̒w kaw; thấp nhất la̒ xa̭ La̭c Hưng i da̭t tlêênh 83% kứ chi dôô̒ng ỉ. Kết kwá ni̒ cho thẩi, hwiḙ̂ da̒ chiến khai hiḙ̂w kwá kác bước tloong kôông tác tiên chiê̒n, chấn bi̭ lể ỉ kiển.


Kản bô̭ Bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n va̒ tlá kết kwá hwiḙ̂n Iên Thwí hưởng zâ̭n ngươ̒i zân thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c diê̒w chính kác thôông tin tlêênh zẩi tơ̒ twi̒ thân khâw khi thăi dối diḙ̂ chí kư chủ zo nhâ̭p, kiḙ̂n to̒n xỏm, xa̭.

Tlaw dối vởi chủng tôi, dôô̒ng chỉ Dwa̒n Dức Twa̒n, Bỉ thư Dáng wí thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m cho mắt: Thi̭ chẩn ka̭ ni̒ kỏ 11 khu fổ, 1.559 hô̭ zân. Thew dê̒ ản xăớ xếp dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭, thi̭ chẩn xḙ xáp nhâ̭p vởi xa̭ Iên La̭c. Kăn kử baw hưởng zâ̭n kuố tlêênh, UBND thi̭ chẩn ban ha̒nh kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w, fân kôông nhiḙ̂m vṷ cho kác tha̒nh viên, ban ha̒nh kể hwă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n... Dáng wí, UBND thi chẩn da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai dêểnh kản bô̭, kôông chức, viên chức va̒ nhân zân wê̒l chú chương xắp xếp kác dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭. Kwa rỉ, ta̭w ản xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw kuố nhân zân. Twa̒n thi̭ chẩn kỏ tôống xổ 3.501 kứ chi, kỏ 3.492 kứ chi tham za lể ỉ kiển, kết kwá 99,34% dôô̒ng ỉ.

Thư̭c hiḙ̂n kể hwa̭ch kuố UBND tính, UBND hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 55/KH-UBND ngă̒i 24/5/2019 chiến khai xắp xếp dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Thew rỉ xắp xếp xa̭ Báw Hiḙ̂w va̒ La̭c Hưng nhâ̭p la̭i lể thên xa̭ mởi la̒ Baw Hiḙ̂w, xa̭ Iên La̭c va̒ thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m nhâ̭p la̭i.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Dức Xi̭, Fỏ tlướng Foo̒ng Nô̭i vṷ hwiḙ̂n cho mắt: Thư̭c hiḙ̂n kể hwa̭ch kuố UBND hwiḙ̂n, kác xa̭, thi̭ chẩn liên kwan da̒ lâ̭p, niêm iết zanh xách kứ chi xong tlước ngă̒i 30/5 va̒ chiến khai tố chức hô̭i ngi̭ dêểnh kác xỏm, fổ tlước ngă̒i 4/6. UBND kác xa̭, thi̭ chẩn ku̒ng da̒ tiển ha̒nh thôông tin, tiên chiê̒n chú chương xắp xếp kác dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭, kác bước thư̭c hiḙ̂n lể ỉ kiển kứ chi...

Nhơ̒ xư̭ chấn bi̭ chu dảw, khwa hoo̭c, dủng thew kác hưởng zâ̭n, wiḙ̂c kiḙ̂n to̒n kác dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭ ớ Iên Thwí nhâ̭n ản xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw kuố nhân zân. Ngă̒i 16/6 to̒n bô̭ kác xa̭, thi̭ chẩn liên kwan da̒ dôô̒ng lwa̭t tiển ha̒nh wiḙ̂c lể ỉ kiển kứ chi. Két kwá xa̭ La̭c Hưng ỏ 1.052 kứ chi tha za lể ỉ kiển thi̒ kỏ 83,36% dô̒ng ỉ; xa̭ Iên La̭c kỏ 4.332 kứ chi tham za thi̒ kỏ 94,32% dôô̒ng ỉ; xa̭ Báw Hiḙ̂w kỏ 4.829 kứ chi tham za lể ỉ kiển thi̒ 98,24% dôô̒ng ỉ... Ka̭ ni̒, UBND hwiḙ̂n Iên Thwí dang chiến khai kác bước tiếp dêênhtr thew kwi đi̭nh

                                                                                       Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Hiḙ̂w kwá Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp

(HBDT) – Ngăi tloong lḙ̂ khai zaáng va̒ Ngă̒i to̒n zân dươ rét dêểnh tlươ̒ng năm ho 2019 – 2020, ha̒ng ngi̒n fâ̒n kwa̒, khất hoo̭c bôống tli̭ zả ha̒ng tí dôô̒ng da̒ ản Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp, kác tố chức, kả nhân, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ háw tâm... tlaw dêểnh hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Thôông kwa kác hwa̭t dôô̭ng ni̒, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ fát hwi ản vai tlo̒ tiên foong, khơi gơ̭i xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i dổi vởi hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i.

Tôống kết law zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.

Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.

Chung thăi dấi lu̒i bêênh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Bêênh tan mẩw bấm xinh (Thlalassemia) la̒ bêênh hwiết hoo̭c zi chiê̒n bấm xinh fố biển nhất thể zởi, tloong rỉ Viḙ̂t Nam la̒ môô̭ch tloong nhửng nước kỏ tí lḙ̂ zoong zen bêḙ̂nh kaw. Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ tí lḙ̂ gen bêḙ̂nh kaw kuố ká nước. Tlalassenmia dớ la̭i hâ̭w kwá nă̭ng nê̒ dổi vởi ngươ̒i bêḙ̂nh, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.